Back

Οι αναγνώσεις μας γράφουν...

δι ἂν Μ.. «ΑΛΛΑΓΗ» ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ., H EAEK KAI ΟΙΕΚΛΟΓΕΣ Αγαπητή ΧΑΡΑΥΓΗ, ΣΕ τρεῖς περίπου μῆνες ὁ κυ- πριακός λαός θά κληβθεῖ καί πάλι στίς κάλπες, γιά ν᾿ ἀναδείξει τοὺς ἀτιπροσώπους του στή Βουλή τῶν ᾿ Αντιπροσώπων. Οἱ. Ἐκλογές αὐτές, πού γίνονται 7 σχεδόν χρόνια µετάτό φασιστικό πραξικόπημα καὶ τή νατοϊκή εἷ- σβολή, Έχουν µεγάλη σημασία γιά τήν πάρα περα πορεία τοῦ ἀγώνα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. “H συναγερµική ἡγεσία, πού στεγάζει τούς Φασίστες πραξικο- πηµατίες, προσπαθεῖ νά Ἐξατιατή- σει τό λαό ὅτι θά Φξρει τήν «ἆλ- λαγή». Τί «ἀλλαγή» ὅμως θά Φξ- ρει Τί ἀλλαγή μποροῦν νά Φὲ- ρουν οἱ ἁμαρτωλοί συναγερµί Kol α Τό µόνο πού πρόσφεραν ὥς τώρα στὀν τόπο οἱ φασίστες πρα- ξικοπηµατίες, πού βρῆκαν στέγη στό Συναγερμό, εἶναι ἡ αἵματο- χυσία τοῦ λαοῦ, ἡ προσφυγοποίη- ση χιλιάδων λαοῦ. τό δράµα τῶν ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ᾿ Αγαπητή σύνταξη, Κατά καιρούς παρουσιάζονται στόν Τύπο δημοσιεύσεις ὑπό µορφή ἀνταποκρίσεων, Ἐπιστο- λῶν, σχολίων κλπ, πού εἶση- γοῦήται περιορισμό τῶν ὡρῶν πουργίας τοῦ ὁδικοῦ Φωτι- σμοῦ, γιά Εξοικονόμηση Ἐνεργει- ας. ᾿Επειδή Ενδεχομένως νά Έχει δημιουργηθεῖ στό ἀναγνωστικὸ σας κοινό Ἐσφαλμένη Εντύπωση σὲ βάρος τῶν ἁρμοδίων καί κατά κύριο Ἴσως λόγο σε βάρος τῆς ΑΗΚ, γιά ἀπροθυμία νά ἀντικρύ- σουν θετικά γιά τὸν Eva ἤ τόν ἄλλο λόγο τό θέµα αὐτό, αἰσθά- νοµαιτήν ἀνάγκη νά διευκρινίσω ἀπό πλευρᾶς τῆς ΑΗΗ τά ἀκό- λουθα: “H AHK προσδίδει σοβαρή σηµασία στήν Εξοικονόμηση Ἐνξργειας γιατί Έχει προσωπική Ἐμπειρία τῆς συνεχοῦς ἀνατίμη: σης τοῦ μαζούτ, γι’ αὐτό καί τό ἀναφερόμενο θέµα τήν ἁπασχό- λησε, τόσο Ἐνδοῦπηρεσιακῶς, ὅσο καί εὐρύτερα, σὲ μαζύ μὲ Εκπροσώπους τῶν ἁρ- µοδίων Ὑπουργείων, ᾿Αρχῶν Τοπικῆς Διοικήσεως κι᾿ ἄλλους “Ὑπηρεσιακούς παράγοντες. Εἰ- δική ἄλλωστε ᾿Ἐππροπή πού συστάθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ Ὑπουργείου ᾿Εσωτερικῶν καί στήν ὁποία μετεῖχε μὲ Εκπρόσω- πό της καί ἡ AHK, μελέτησε Ἐπι- σταµένως τόν περιορισμό τοῦ ὁδικοῦ Φωτισμοῦ, μὲ ὄλες τίς πι θανές προεκτάσεις καί Ἐπιπττώ- σεις καί ὑπέβαλε στήν κυβερνη- ση σχετική Έκθεση. Ίσως Εδῶ νά ἦταν σωστό νά Sere πώς ἡ Εφαρμογή ἕἙνός τέτιου περιορι- ο δὲν εἶναι καί τόσο ἁπλό θέ- µα ὅπως μπορεῖ νά Φαίνεται Ἐκ πρώτης ὄψεως, δεδομένου ὅτι εἷ- αγνῶσνεί µοῖ τρόφουν.. ἁγνοουμένων σάν συνέπεια τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς, πού ἀκολού- θησετό προδοτικό πραξικόπημα. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ---- οἱ κατα- στροφεῖς τῆς Κύπρου --- τό µόνο πού μποροῦν νά προσφέρουν στήν Κύπρο εἶναι νεα αἵματοχυ- a καί ξεπούληµά της στό NA- Ὅσο πλησιάζουν οἱ Εκλογές, ὅμως, τόσοπιό πολύ ὁλαόςθυμᾶ- ται καί θά καταριξται τούς ἵμπε- ριαλιστὲς καί τά Εδῶ πληρωμένα, ὄργανά του γιά τά τόσα δεινά - πού Έφεραν στὀν τόπο µας. Ξεγελίέται ἡ συναγερµική ἡγε- σία, ἄν νομίζει ὅτι ὁ κυπριακός λαός EExace ἤ θά ξεχάσἑι ὅσα ὑπόφερε καί ὑποφξρει ἀπό τά Ἐρ- Ya τῆς Φασιστικῆς ἀκροδεξιᾶς. Ολαός δεν ξεχνᾶ ὅτιπρίν 7 χρό- νια στίς 15 τοῦ ᾿ Ιούλη οἱ φασίστες πραξικοπηματίες δολοφόνησαν Ἑκατοντάδες πατριῶτες, ὅπως τόν Κέστα, Ἐὐαγόρου, Μισιαοὺ- λη, Ἑόμπο καί τόσους ἄλλους. “Ο λαός δὲν ξεχνᾶ καί θά τούς δώσει τήν ἀπάντηση πού τούς ἁρμόζει. Θά τούς µαυρίσει, “Ο λαός θά δώσει Επίσης τήν ἁἀπάντησή του καί στούς Ψευτο- ναι συνυφασμένη καί μὲ ἄλλους παράγοντες πού δὲν θά ᾿πρέεπει νά παραγνωριστοῦν π.χ. τήν ὁδι- κῄ ἀσφάλειατόσο τῶν πεζῶν ὅσο καί τῶν ὀχημάτων, τά Εγκλήματα καί βανδαλισμούς κ.ᾱ. ᾿ Από τήν ἄλλη εἶναι γνωστό στούς εἰδι- κούς πώς στὀν τόπο µας, ὁ ὁδι- κός Φωτισμός εἶναι χαμηλότερος τοῦ διεθνῶς παραδεκτοῦ Επιπέ- δου. Μολαταῦτα Επειδή διαφάνηκε ὅτι τά δημοσιεύματα πηγάζουν ἀπό τήν Επιθυμία τῶν ᾿Αρχῶν Τοπικῆς Διοικήσεως (ἰδιαίτερα τῶν Χωριτικῶν ᾿ Αρχῶν μικρῶν κι’ ἀραιοκατοικημέενων χωριῶν), - γιά µείωση τῆς δαπάνης τους γιά ὁδικό Φωτισμό, ἡ ΑΗΒ, κατανο- ώντας ἀπό τή pid τό πρόβλημα τους καί γνωρίζοντας ἀπό τήν ἄλλη ὅτι κάποια θετικά ἀποτελε- σµατα θά προκύψουν ἀπό Ἐνατε- τοιο περιορισμό τοῦ ὁδικοῦ Φω- τισμοῦ, στήν Εξοικονόμηση Ἐνέργειας, Ἐπεξεργάστηκε σχετι- κή Εναλλακτική διατίµηση (Κώ- δικας 71) ἡ ὁποία καί μπῆκε σε Ἰσχύ ἀπό τίς 31.1.1981 ὕστερα ἀπό Έγκριση τοῦ 'Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Ὅπως θά ΄ναι γνωστό, ἡ λει- τουργία τοῦ ὁδικοῦ Φωτισμοῦ με βάση τή διατίµηση Κώδ. 70, ἀρχί- σοσιαλιστες τῆς ΕΔΕΚ, πού µετό- σο μίσος πολέμησαν, λασπολό- γησαν, ὕβρισαν καί ἔξακολου- θοῦν ἀκόμα νά συκοφαντοῦν τό Κόμμα τῆς Κυπριακῆς ᾿Ἔργατι- κῆς Τάξης, τὸ ΑΚΕΛ. Εἶμαι βε- βαιος πώς θά πάρουν καί αὑτοί τήν ἀπάντηση πού τούς πρέπει. Οὔτε τά δεκανίκια τοῦ ΠΑΣΟΚ τούς σώζουν, µά οὔτε καί τά βεγ- Υαλικά τοῦ Προδρόμου. “Ο κυπριακός λαός θά δώσει τή ψῆφοτου στό κὀμματῆς ἔργα- τιᾶς, στό κόμμα τῆς συνέπειας, στό ΑΚΕΛ, πού γιά 55 ὁλόκληρα χρόνια διεξάγει ἀσταμάτητους ἀγῶνες γιά τή βελτίωση τοῦ βιο- τικοῦ ἔπιπέεδου τῶν Εργαζομένων καί τήν πραγματική ἀνεξαρτησία τοῦ τόπου. “Ἡ μερα τῶν Εκλογῶν πλησιά- ζει. 'Ἡ μερα τῆς λαϊκῆς Ετυμηγο- ρίας ὅπου νά ᾿ ναι φθάνει. Αετό χουν οἱ κάθε λογῆς δηµοκόποι καλά ὑπ᾿ ὄψη τους. Κα τότε θά gavel ἡ πραγματική δύναμη τοῦ καθενός. Μάριος Γεωργίου (Κολοσιάτης) Αγ. Ιωάννης Λεμεσός με τή διατίµηση Κώδικας 70, προνοεῖ µείωση τῶν ὡρῶν λει- τουργίας κατά 1/2 ipa ténpw't, κατά 1/2 ὥρα τό βράδυ, πράγµα πού θά ἀποβεῖ τελικά πρός ὄφε- λοςτῶν ᾿ Αρχῶν Τοπικῆς Διοική- σεως πού θά ἔπέλεγαν τήν νέα αὐτή διατίµηση. Ὕστερα ἀπό ὅσα Ἐκτίθενται πιό πάνω, πιστεύω νά ΄γινε ἄντι- ληπτό πώς οἱ ἔξ ἀντικειμένου ση- μερινές δυσκολίες δὲν Επιτρέ- πουν στήν ΑΗΕ τόν παραπέρα περιορισμό τοῦ ὁδικοῦ Φωτι- σμοῦ. 'Ἡ ΑΗΗ ὠὡστόσο θά συνε- ἴσει νά παρακολουθεῖ στενά τήν κατάσταση καί τίς διεθνεῖς τε- χνολογικές Εξελίξεις πάνω στό θέ- μα αὐτο, υἱοθετώντας βελτιωμέ- νες µεθόδους καί προσαρµόζον- τας ἀνάλογα τήν τιμολογιακή της πολιτική ἄν χρειαστεῖ. ΜΕ τιµή (Δ.Α. ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ), , - ᾿Αρχιμηχανικός καί Γενικός Διευθυντής ΑΗΚΝ. «Τὶ γίνεται μέ τή σύνταξη µου.» ᾿ Αγαπητή σύνταξη, Στὶς 2 Νοεμβρίου 1980 συµπλή- ζει μισή ὥρα µετά τή δύση τοῦ WEA TO 65ο ἔτος τῆς ἡλικίας ἥλιου καί τελειώνει µισή ὥρα πρίν τήν ἀνατολή του. - *H ρύθμιση τῆς Εποχιακῆς λει- τουργίας του Εππυγχάνεται αὖ- τοµατα μὲ τή: βοήθεια εἰδικῶν χρονοδιακοπτῶν, πού σήµερα παρέχουν τή δυνατότητα τροπο- ποιῄσεως τῶν ὡρῶν λειτουργίας µέχρι μιᾶς ὥρας µόνο, ἔἴτε µετά τή δύση ἔἴτε πρίν τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου. Με βάση αὐτά τά δε- µου καὶ ὑπέβαλα ὤτηση γιά νά μοῦ παραχωρηθεῖ σύνταξη γή- ρατος. Ωστόσο, πέρασαν ἤδη σχεδόν τέσσερις μῆνες καὶ δὲν Έχω πάρει ἀκόμα καµµιά ἁπάν- τηση. Διερωτῶμαι, τὶ νά συμβαίνει ἄραγε Μήπως τό προσωπικό τοῦ Ταμείου Κ. ᾿Ασφαλίσεων εἷ- ναι λίγο καὶ δέν προλαβαίνει νά διευθετήσει Έγκαιρα τὶς σχετικές δοµένα, ἡ Εναλλακτική νέα δια- διαδικασίες τίµηση, Κώδικας 71, ἡ ὁποία ἄς σημειωθεῖ θά ἰσχύει παράλληλα ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ᾿Αρόδες Πάφου.