Back

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΘA ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

-.Ἐνθουσιώδης κινητοποίηση γιά τήν ἐκλογική µάχη Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ OA ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οἱ Προοδευτικές δυνάμεις ᾽ Αμμοχώστου, συσπει- βωμένες γύρω ἀπό τό Κόμμα τῶν ἐργαζομένων SPR Oe νς ο a ΕΝΘΟΥΣΙΩΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Πραγματοποιήθηκε στίς 25 Φεβρουαρίου πλατειά σύσκεψη στελεχῶν καί µε- λῶν τοῦ ΑΚΕΛ Λευκωσίας πού ἀνήκουν σὲ ἔπαγγελ- µατικές κομματικές ὁμά- δες. Στή σύσκεψη, πού ἀσχολήθηκε με τό θέµα τῶν προσεχῶν βουλευτι- κῶν Εκλογῶν καίτά καθή- κοντα τῶν μελῶν τοῦ Κόμματος, εἰσήγηση κατά- θεσε ὁ Κ.Ο.Γρ. τοῦ ΑΚΕΛ Ντῖνος Κωνσταντίνου. “Ο εἰσηγητής ἀναφέρθηκε Επισταμένα στήν πολιτική ση- µασία τῶν ἔκλογῶν γιά τό μέλ- λον τοῦ ἀγώνα πού διεξάγει ὁ λαός µας. ᾿Αναφερθηκεἑἐπίσης στά συγκεκριμμένα καθήκοντα πού Επωμίζονταιτά στελέχη καί τά μέλη τοῦ ΑΚΕΛ, ἄνδρες καί γυναῖκες, γιά νά ὑλοποιηθεῖ τό σύνθημα τοῦ Κόμματος «Τό ΑΚΕΛ πρῶτο Κόμμα στή Βου- An». “O Ντ. Κωνσταντίνου ᾿Από τήν ἐκλογική συγκέντρωση τῆς δηµον, ρατικῆς νεολαίας Λάρνακας. Στό α ὁ Πρόε- ὑ ί F δρος τῆς ΕΔΟΝ Λάρνακας Δρ. Δῶρος Χριστοδουλίδης. ον ik eee eee µασία τῆς διαφωτιστικῆς καί ὀργανωτικῆς δουλιᾶς, γιά τήν Επιτυχία τοῦ πιό πάνω στόχου. Μετά τήν εἰσήγηση διεξήχθη συζήτηση, κατά τήν ὁποία πολλά στελέχη τοῦ ΑΚΕΛ πῆ- ραν τόν λόγο καί ἔξεφρασαν Ἐποικοδομητικές ἀπόψεις. Γε- νικά κατά τή συζήτηση ἔπανα- βεβαιώθηκε ἡ Ἑτοιμότητα καί ἡ προθυμία τῶν παρευρεθέντων, νά δουλέψουν με ἔνθουσιασµό γιά νά ἀναδειχθεῖ τό ΑΚΕΛ πα- νηγυρικά Πρῶτο Κόμμα στή Βουλή. Συσκέψεις Έγιναν Enionc στόν “Άγ. Δομέτιο, τήν Παλ- λουριώτισσα καί τόν Στρόβο- λο, στίς ὁποῖες Επικράτησε τό Ἴδιο κλίµα Ενθουσιασμοῦ καί µαχητικότητας. Προγραμματί- ζονται νά γίνουν, στίς προσε- χεῖς μέρες, καί σ᾿ ἄλλα προά- στια καί στήν πόλη τῆς Λευκω- σίας. ΟΙΠΡΟΣΦΥΓΕΣ OA MAYPIZOYN TON ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Αὐτήν τήν ἑβδομάδα πρα- Ὑματοποιήθηκε --- Επίσης --- πλατιά σύσκεψη στελεχῶν τοῦ ΑΚΕΛ καί παραγόντων τῆς ᾿Αριστερᾶς, πού εἶναι πρόσφυ- γες ἀπό τή Λευκωσία καί τήν Κερύνεια καί διαμένουν τώρα στή Λεμεσό. Σ᾽ αὐτή κατέθεσε εἰσήγηση 6 ᾿Επαρχιακός Γραμματέας τοῦ ΑΚΕΛ Λ/σίας «Κερύνειας Χρῖστος Πέτας, γιά τή σηµασία τῶν προσεχῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν καί τά καθήκοντα τῶν στελεχῶν ΑΚΕΛ Λευκωσίας καί Κερύνει- ας στή Λεμεσό. Τονίστηκε ἰδιαίτερα ἡ προ- σοχή πού πρέπει νά δοθεῖ στήν ὀργανωτική καί διαφωτιστική δουλειά. Στή συζήτηση πού | ΣΤΗΝ Τη ΣΕΛΙΔΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΘΑ ΜΑΥΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ὸΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Τη ΣΕΛΙΔΑ ἀκολούθησε διατρανώθηκε ἡ ἀποφασιστικότητα τῶν προσφύ- γων νά δικαιώσουν μέ τήν ψῆ- Φο τους τήν πολιτική τοῦ ΑΚΕΛ, γιά µιά λύση τοῦ Κυπρι- ακοῦ πού θά περιλαµβάνει, Ἐκτός τῶν ἄλλων, κα(τήν Ελεύ- θερη καί Εθελοντική Επιστροφή τῶν προσφύγων στά σπίτια τους. ΄Ὑπογραμμίστηκε, ἐπί- σης ἡ διάθεση τῶν προσφύγων µας νά τιμωρήσουν µε τήν ψῆ- Φο τους τούς ὑπεύθυνους γιά τήν προσφυγοποίησή τους καί γενικάγιάτήν τραγωδία ης Ko- πρου. ᾿ Αποκορύφωμα τῆς σύσκε- ψης ἦταν ἡ ἀνάδειξη Εκλογικοῦ. Επιτελείου ΑΚΕΛ - ᾿Αριστερᾶς προσφύγων Λ/σίας - Μερύνει- ας, στήν Λεμεσό, πού µαζί µετό ᾿Επαρχιακό ᾿Εκλογικό ᾿Επι- τελεῖο Λεμεσοῦ θά δουλέψει γιά τήν πανηγυρική ἀνάδειξη τοῦ ΑΚΕΛ σάν Πρῶτο Κόμμα στή Βουλή. | Παρόμοιες πλατιές συσκέ- ψεις, µε εἰσηγητή τό Χρίστο Πέ- τα Έγιναν καί στό συνοικισμό. αὐτοστέγασης Λατσιῶν. Σ᾽ αὐ- τες, Ἐκτός ἀπό τό στήσιμο Ἐκλογικῶν Επιτελείων, Έγινε καί συγκεκριμμένη δουλιά γιά τήν καθολική συµµετοχή τῶν προσφύγων στό ᾿Επαρχιακό Συλλαλητήριο τοῦ ΑΚΕΛ - ᾿Αριστερᾶς στή Λευκωσία στίς 20.3.81. Συγκινητική ἦταν ἡ παρουσία γυναικῶν στή σύ- σκεψη τοῦ συνοικισμοῦ Λατσι- ὤν καί ἡ ἑτοιμότητά τους νά δουλέψουν τόσο γιά τό συλλα- λητήριο ὅσο καί γιά τίς ἔκλο- YEG. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε Επίσης στό Τσέρι, στήν παρου- σίατοῦ Χρίστου Πέτα. 'ΟἼδιος Ενθουσιασµός τόσο γιά τήν ὁρ- γάνωση τῆς καθολικῆς συµµε- τοχῆς στό συλλαλητήριο τῆς 20.3.81, ὅσο καί τῆς ὀργάνω- σης τῆς διαφώτισης καί τῆς ὅλης προεκλογικῆς δουλειᾶς Επεκράτησε καί σ᾿ αὐτή τή σύ- σκεψη. ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΜΜ/ΣΤΟΥ ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΛ ΛΑΡΝΑΚΑ, 27 (Τοῦ ἀντα- ποκριτῆ µας). --- Μεπολύ µεγά- λη Επιτυχία ὁλοκληρώθηκε ὁ πρῶτος κύκλος τῶν Εξορμή- σεων τῶν στελεχῶν τοῦ ΑΚΕΛ ᾽Αμμοχώστου σε συνελεύσεις καί συσκέψεις πού ἀσχολήθη- καν μέ τό νέο ἐκλογικό σύστη- μα καί τήν προεκλογική δου- Aid. Σύμφωνα µετήν ἀνακοίνωση τοῦ ᾿Επαρχιακοῦ ᾿Εκλογικοῦ ᾿Επιτελείου τοῦ ΑΚΕΛ - ᾿Αρι- στερᾶς, τίς τελευταῖες 15 µέρες πραγµατοποιήθηκαν 43 συνε- λεύσεις καί συσκέψεις σε [σάρι- Bua χωριά καί προσφυγικά κέντρα τῆς ᾽ Αμμοχώστου καί Λάρνακας. Σ᾽ αὐτές παρευρέ- θηκαν 1650 µέλη καί φίλοι τοῦ Κόμματος, πού με πρωτογνώ- ριστο ἐνθουσιασμό καί αἶσιο- δοξία συγκρότησαν τά Εκλογι- κά Επιτελεῖα καί ἀνελαβὰν πρακτικά καί συγκεκριµένα καθήκοντα γιά τή διαφώτιση καί κινητοποίηση τῶν ψηφοφό- ρων. Τό κύριο συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ εὐρύτερος χῶρος τῶν ἀριστερῶν προοδευτικῶν δυνά- µεων τῆς ᾽ Αμμοχώστου, εἶναι συσπειρωμένος γύρο ἀπό τό Κόμμα τῆς ργατικῆς τάξης τό ΑΚΕΛ. »᾿ Εμεῖς, δήλωσε ἕνας δηµο- κρατικός παράγοντας τῶν Κοκκινοχωριῶν, θά καταψηφ- σουµετό Συναγερμό, γιατί βλέ- πουμε μέ τά µάτια µας ὅτι τό στήριγµά του στά χωριά µας εἷ- ναι οἱ ΕΟΚΑβιτατζῆδες, πού προκάλεσαν τή µεγαλύτερη συμφορά στό λαό µας, πού Έφεραν τόν ᾽ Αττίλα δίπλα στά Κοκκινοχώρια. Θά δώσουμε τήν ψῆφο µας στό ΑΚΕΛ, γιατί καί πάλιν τό Βλέπουμε μέ τά µάτια µας, ὅτι οἱ βουλευτές καί τά στελέχη του βρίσκονται κά- θε µέρα ἀνάμεσά pac, yvoid- ζονται γιά τά προβλήματά µας γιατί τό ΑΚΕΛ ἔχει τήν πιό σω- στή πολιτική, γιατί εἶναι κόµµα με ἀρχές καί ὑπευθυνότητα». Πραγματικά µεγάλη, πολύ µεγάλη εἶναι ἡ Εκτίμηση πού ἀπολαμβάνει τό ΑΚΕΛ ἀπό τά πλατειά στρώματα τοῦ λαοῦ καί Ιδιαίτερα ἀπό τούς πρό- σφυγες, πού εἶδαν στήν πράξη. ὅτι, σ᾿ ὅλα αὐτά τά χρόνια οἱ ΑΚΕΛΙΣΤΕΣ ὑπῆρξαν καί πα- ραμένουν οἱ πιό δραστήριοι καί εἰλικρινεῖς ὑποστηρικτές τῶν προβληµάτωντους. Ἔτσι, ἡ προεκλογική ἔκ- στρατεία ἀνάμεσα στούς ψη- Φοφόρους τῆς προσφυγοποιη- µένης ᾽ Αμμοχώστου ἀρχίζει με αἰσιοδοξία καί αὐτοπεποίθηση: καί µέ τή βεβαιότητα ὅτι τό ΑΚΕΛ θάναι τό πρῶτο κόμμα στή βουλή. ΛΑΡΝΑΚΑ, 27 (Τοῦ ἀντα- ποκριτῆ µας).-- Μαζική, ἀγωνιστική καί ενθουσιώδης ἦταν ἡ συγκέντρωση νέων στό οἴκημα συνεδρίων τῆς ΠΕΟ Λάρνακας, τήνπερ. Τε- τάρτη, στήν ὁποία παρευρέ- θηκαν δεκάδες ΕΔΟΝΙίτες καί ΕΔΟΝΙτισσες ἀπό ὅλες τίς ἑνορίες καί περιοχές τῆς πόλης µας. Τήν Εκδήλωση ἄνοιξε ὁ Γραμματέας τῆς ΕΔΟΝ Πόλης Φ. Παναγιώτου καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Ε.Γ. τῆς ΕΔΟΝ Λάρνακας Τάκης Χρίστου. Κύριος ὁμιλητής στή νεολαι-- {στικη συγκέντρωση ἦταν ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΔΟΝ Adpva- κας, γιατρός Δῶρος Χριστο- δουλίδης, ὁ ὁποῖος, μεταξύ ἅλ- λων, ἀναφέρθηκε στό ἅτημα γιά παροχή δικαιώματος ψήφου στούς νέους. «᾿Εσεῖς πού σελί- γο θά κληθεῖτε νά Ενταχθεῖτε στήν Κυπριακή ᾿Εθνοφρουρά γιά νά ὑπερασπίσετε τήν πα- τρίδα σας ἀπό τά κατοχικά στρατεύματα ---τόνισε--- θεω- ρεῖστε πολιτικά ἀνώριμοι γιά νά Εξασκήσετε τό ἀναφαίρετο διακαίωµα τῆς ψήφου, γιατί ab- τό ἀπαιτεῖ τό ζυριχικό σύντα- Υμα καί ἡ ἀστική τάξη». “Ο ὁμιλητής ὑπογράμμισε, ὡστόσο, ὅτι κανένας δέν µπο- ρεῖ νά στερήσει τή νεολαία ἀπό τό δικαίωµα νά ταχθεῖ καί νά δουλέψει ὑπέρ τοῦ Κόμματος τῆς κυπριακῆς ἐργατικῆς τά- ξης. : «Καλούμαστε ---εἶπε σχετικά ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΔΟΝ--- νά ὑλοποιήσουμε τούς στόχους τοῦ ᾿Επιτεείου ΑΚΕΛ -- ᾿Αριστερᾶς, πού εἶναι: --Τό ΑΚΕΛ πρῶτο Κόμμα μέ τή µεγαλύτερη δυνατή διαφορά ἑδρῶν ἀπό τό δεύτερο κόµµα. ---Νά ἀπομονώσουμε τό ΔΗ.ΣΥ, καί ---'Ἐκλογή μιᾶς νίας, στήν πλειοφηφία της δη- μοκρατικῆς Βουλῆς». Ἠαταλήγοντας ὁ Δῶρος Χριστοδουλίδης τόνισε τά πρακτικά καθήκοντα πού ἔπω- µίζεται ἡ νεολαία, καί κάλεσε τούς ΕΔΟΝΙες νά δώσουν ὄλες τους τίς δυνάµεις στή µά- Χχη Υιά τήν ἀνάδειξη τοῦ ΑΚΕΛ. σάν τῆς πρώτης δύναμης στή νεα Βουλή. Τή συγκέντρωση χαιρέτισε ἀπό µέρους τοῦ ᾿Εκλογικοῦ ᾿Επιτελείου ΑΚΕΛ - ᾿Αριστε- ρᾶς ὁ κ. Ν. Μέλισσος, Ε.Γ. τοῦ Τ.Σ. τῆς ΠΕΟ Λάρνακας, καί τίµησαν με τήν παρουσία τους ὀ ὑπεύθυνος τοῦ ᾿ Επιτελείου κ. Α. Μιχαηλίδης, Ε.Γ.τοῦ ΑΚΕΛ, ἄλλα ἀνώτερα στελέχη τοῦ Κόμματος καί τῶν μαζικῶν ὁρ- γανώσεων.