Back

ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΑ ἀπό δέκα χρόνια, πού 64 µεταφερθεῖ νερό στά Κοκκινοχώρια, ὅπως ῥηλώνουν οἱ ἆρμόδιο, τῆς κυβέρνησης, πιθανό οἱ κότο|κο! Τους νό μήν ἄσχο- λοῦνται πιά µέ τίς καλλιέργειες πατατῶν κα/λσχσνι- κῶν, γιατί πολύ νωρίτερα τό νερά θό Έχουν ἔξαν- An Gel. Σ' ΑΥΤΗ τή διαπίστωση ὁδηγοῦνται οἱ ΚοΚΚΙΝΟ- xwplres ἀφοῦ βλέπουν καθημερινά, ὅτι τά νερό τους. συνεχῶς λιγοστεύουν. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ τήν περασμένη βδομάδα µε τόν ΕΙ πῆς ΕΚΑ Αμμοχώστου, Κυριόκο Τσιέττη, Ίρ]α ἀπό τά ὀκτώ ἐλεύθερα χωριά τῆς 'Αμμοχώ- στου: τό Λιοπέτρι, τό Φρέναρος καὶ τή Δερύνεια, Καὶ στά τρ/α χωριό ὅλοι οἱ παραγωγο! πού μᾶς μίλησαν. γΙά τά προβλήματα τους μᾶς ἀνάφεραν ὅτι ή στάθμη. τῶν ὑπογείων νερῶν ἔχει ὑποχωρήσει σέ ὄνησυχη- τικό βαθµό. Έτσι γιά τήν ἄντλησῃ Tous χρησΙµο- ποιοῦνται πολύ µεγαλύ]Άρες ποσότητες καυσ]µων καὶ γενικά τά ἔξοδα γιά τίς ἁρδεύσεις πολλαπλασιά- ζονται συνεχῶς, µέ ὁποτέλεσμα ν΄ ὀνεβαίνουν πα- ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝΜΕΤΡ ΠΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝΚΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 8 Ελεύθερα χωριά τῆς ᾽ Αμμοχώστου ζοῦν σήµερα 25 χιλιάδες ἄτομα. Οἱ περισσότεροι ἀσχολοῦνται μὲ τή γεωργία καὶ τήν κτηνοτροφία. Τά Κοκκινοχώρια εἶναι ἀπό τίς λίγες περιοχές πού μένουν οἱ νέοι ατά χωριά τους καί ἐπιδίδονται Ὅταν ὁ ἀγροτικός πληθυσμός βλέ- πει, πώς ὑπάρχουν δυνατότητες νά ἔχει Ένα ἱκανοποιητικό, στῖς γεωργικες Εργασίες. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ τα” κα/τά κόστα πσραγωγῆς. .Ἡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σέ σχέση μ᾿ αὐτό - τόνισε νο κο στή Βουλή ὁ Β.ΓΓ τοῦ ΑΚΕΛβου- Λευτής Αμμοχώστου Α. Φάντης, στήν ἀγόρευση του κατά τή διόρκεια τῆς συζήτησης τῶν προύπολο- γισμῶν τοῦ 1981 - ὄχιμόνο δέν βελτιώνεται, ὀλλά ὀντίθετα, χρόνο µέτό χρόνο χειροτερεύει, Εχει Φθά- σει σέ τέτια ὀξύτητα, ὥστε νά ἀκούονται πιά, ὄχι ἐκκλήσεις ὀλλά κραυγές ἀπόγνωσῃς...». πα. Ἡ ΕΚΤΑΣΗ καί ή ὀξύτητα αὐτοῦ τοῦ προβλή- paros - ὑπογρόμμισε ὁ Β.Γ.Γ τοῦ ΑΚΕΛ-- εἶναι κα- Λά γνωστή στήν κυβέρνηση. ᾿Επανειλημμένα ἔχει ἐκτεθεῖ σὲ συσκέψεις τῶν βουλευτῶν µέ όρμόδιους. Unoupyaus κα! µε τόν Ἴδιο τόν Πρόεδρο τῆς Anuo- κρατίας κα! μὲ ὄλλες κΜητοποιήσεις. Τό κύριο συµ- πέρασμα ὁπ' ὄλες τίς συσκέψεις καὶ τά ἄλλα διαβή- ματα εἶναι πώς πρέπει νά ἐπισπευσθεῖ, µέ συντον!- σμό µέτρων καί ὁραστηριοτήτων τῶν διαφόρων ὑπουργείων καὶ τμημάτων, ἡ µεταφορά νεροῦ ἀπό ἄλλες ἐπαρχίες ὅτι πρέπει νό ἐπισπευσθοῦν τά µεγό- εἰσόδημα, ἀπό τή γεωργία κα(κτηνοχροφία, δὲν Εγκαταλείπει πόσο εὔκολα τή γῇ του. ἀγωνίζεται γιά τή λύση τους. Ἡ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τῶν Μοκκινοχωριῶν, πού ὁ πληθυσμός. πουςσυνεχῶς αὐξάνεται, ἀποδείχνειπώς οἱ ἀγρότες, τότεμόνο Ἐγκαταλείπουν τά χωριά τους, ὅταν ἡ γῆ δὲν μπορεῖ νά τούς θρέψει. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ἐπιβάλλεται στίς περιοχές πού οἱ κάτοικοι δὲ Ἐγκατέλειψαν τά χωριά τους καί ἀσχολοῦνται μέ τή γεωργία καί κτηνοτροφία, τό κράτος νά φροντίσει γιά τή λέση τῶν προβλημάτων τους ργικὲς Πολλά ἄλυτα προβλήµατα HN εριοχή τῶν Κοκκι- νοχωριῶν, μᾶς ἀνάρερε ὁ ΕΓ. τῆς ΕΚΑ Κ. Τσιέττης. ἄν σήµε- ρα ἔχουν λθεῖ ὁρισμένα προ- Ῥλήματα κα[ἔγινᾶν μερικά σῶ- τρα γιά µείωση στά ἔργα, ἆ ἔγιναν µετά ἀπό παρι πολύχρονους ἀγῶνες. Μέ κινη- τοποιήσεις ον τῶν ἀγροτῶν, καί τά ἀλλ Γράφει οἱ τιμές »TAYTOXPONA yi ovpynbowv Συμβούλια plac ὕπω. Ἄχηλα ve pe ατάτες ὁ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αιτοῦμε νά υἱοΠύ- rel dnd cH Βουλή ἤ πρόταση ιά τῇ δηµι- ουρνία τέτιων Suppo lov. διαβήµατα, τῶν καρότα, A Οργανώσεων καὶ τῶν βοι2ίὴ- τῶν τῆς ᾿Επαρχίας, »ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ προβλή- -ματα, ὅμως, παραμένουν ἀκόμα ἄλυτα, παρὰ τά ἔντονα διαΛή- µατα καὶ τίς κινητοποιήσεις. τῶν κατοίκων ἀπό τίς *Aypo- τικός Οργανώσεις Αγροτικῶν AKEA νόμου τοῦ τὲς δὲν βγάζουν τά Ἐξοδά τους ΣΤΟ Πι στό χωράφι τοι οὐ οναινίυς 4 ΚΟΣΤΗ παρα Ω)ῆ abédovrul, πού χρησιμοποιοῦ! ωμμία, µύρα μό τή μέρα. ‘dxpi- faivovv. *Anatconur νά ἧπάρ- ἔεναύστηρός ἔλεγχος στίς τιµές ius yes. Mach yi TIO TOU O AOY! τῶν εἰδῶν πού χρησιμωποιαΏν-- Όσα προβλήµατα κι ἄν ὑπάρχουν, Καλλέργη χαρακτηριστική ἤ π. ῥίπτωση τῶν λιπασμάτων πού τους αὐζήθηκαν κατι ά δηµι- Ejrco- {αχανικῶν Kal Kptazo. καὶ τά Οἱ µικροκαλλιεργη- τρις συναντήσαμε τόν {υνᾶ Χα- top τή pnvaina Kai to μικρό του γιό, ἐργάζονταν στίς πατατορυτεῖες κα] στό θερµοκή- πού εἶναι 39 αμήν κάτῃ, ορία τῶν μικρογεωργῶν. ᾿Ολύκλη- ρηή γεωργική του περιουα[α μό- λις φθάνει τίς 9--[0 σκάλες. Στό. παρα} Θερμοκήπιο του, πού καλ ἐνάμισυ σκάλα, καλλιερ γουράκια τό χειμώνα καλοκαίρι Έχω --- μᾶς Kan χρόνων vis ay καὶ σέ καί τοὺς dist — έργειες αὐτές, πάντα χρεωµένος. Τά κόστα αυνεχῶς ἄνε- ει βαΐνουν. Τά πετρελαιοειδῆ, τά γεωργικά φάρμακα, τά, λιπάσματα, τά μηχανήματα τά, ἑξαρτήματα, ἀκριβαίνουν συνεχῶς, µει- ὤνουν τά εἰσοδήματα µας. Στά λαχανικά ἔχουμε καί μεσιτέµπορους, Ἡ κ. Χαραλάμπους µέ τό μικρό τῆς γιό πίσω ἀπό τό αὐτοκίνητο. Ἕ στάθμη τῶν ὑπογείων Λα ὑδατικά ἔργα στήν Πάφο, τό Φράγμα στόν ποτα- μό Κούρρη καί τό ἔργα γιό τό νότιο ἀγωγό, ὥστενό μεταφερθεῖ νερό στά Κοκκινοχώρια προτοῦ εἶναι ὀργά: γιά νό προληφθεῖ µιό ἀνεπανόρθωτη κατα- στροφή, πού προβόλλει ἤδη σόν ὀπειλητικός ἐφιόλ- της γιά λόκληρη τήν περιοχή...» Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. τόνισε τόν κινδυνο τῆς ἑξόντλησης τῶν ὑπογείων πόρων τῆς περιοχῆς πρῄν 20 χρόνια. Αὐτό δισπισπωνόταν στῖς τοκτικές ἐπισκέψεις τῶν. βουλευτῶν κα/ τῶν ἀγροτικῶν της στελεχῶν στό χωριά. Οἱ ὄνησυχίες ἀνόμεσα στούς κατο[κους τῆς. περιοχῆς ὑπῆρχαν ὁπό τότε. ΓΙ' ΑΥΤΟ. ή Αριστερά ἐκφράζοντας τίς ἔγνοιες τοῦ ἀγροτικοῦ κόσµου, στήν πρώτη Βουλή τοῦ 1960 µέσω τοῦ κοινοβουλευτικοῦ της ἐκπροσώπου Ἐ. Παπα]ωάννου, πρότεινε νό συζητηθοῦν τρόποι ΄ἔγκαιρης ἀντιμετώπισης τοῦ ἁδατικοῦ προβλήματος, μέ σκοπό τήν ἀξιοποίηση τῶν νερῶν τῶν ποτσμῶν, πο χάνονται στή θάλασσα. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ὅμως, ὀντ[ νά εἰσσκούσει τήν πρό- 6 tis εἶμαι κερδοσκοποῦν σὲ βάρος µας. 9 »ΖΗΤΟΥΜΕ ἀπό. τήν κυ- πι βέρνηση νά ἱδρυθεῖ Συμβού- Ἄιο Εμπορίας Λαχανικῶν, ὥστε νά αυντονίζεται ἡ πα- ραγωγή καὶ οἱ ἐξαγωγές καί νά ἐξασφαλίζονται dper- πτικές τιμές, γιατί τώρα κα πού i συγκομιδῆς τῶν προϊόντων, ὅταν δὲν βρίσκουν ἀγορές στό ἐξωτερικό, τά λαχανικά µας μένουν ἀδιάθετα κα τιμές πέφτουν σέ ἁπαράδε- κτα ἐπίπεδα». ΓΙΑ τή φετεινή παρα 1οικᾶς Χαραλάμπους μᾶ ο «ΦΕΤΟΣ ἡ παραγωγή στό θερμοκήπιο μέ τά ἆγ- γουράκια εἶναι πολύ µειωμέ- vn. Άλλα χρόνια αὐτή τήν περίοδο ἀπό τό ἴδιοθερμοκή-- πιο Έκοβα 50 περίπου κιβώ- τια τή βδομάδα, 600 δηλαδή ὀκάδες. Φέτος μύλις καί γε- µίζω 7 κιβώτια τῶν 12 ὑκά- δων. Οὔτε τά ἔξοδα µου δέν θά τά καλύψω. Η. ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ. τῶν. πατατῶν µας, τῆς ἑαρινῆς. σέ πολύ ἀνησυχητικό βα- Όμό. Περιμένουμε µέ ἀγω- γία πότε θά μᾶς φέρουν νε- ΕΝΑ. ἄλλο σοβαρότι ημα πού ἀντιμετωπί- ζουν οἵ μικροκαλλιεργητές, εἶναι ἐκεῖνο τῆς γεωργικῆς. γῆς. ᾿Ὑπάρχουν μερικοί Ἱα- ωργοί, Έχουν ἐκτάσεις 100, περιασύτερες σκάλες ὑπάρχει μιά ἀπαράδεκτη πρατυσὴ τῇ κατάσταση. Συνεννοούμα-- 5 5 ἀγρότες μὲ : στε μὲ τοὺς ἰδιῶτες ἐξαγω- ως mou γεῖς νά καλλιεργήσουε | ὑρισμένες ποαότητες λαχα- Ἐλλειψη νικῶν, καί τήν ἐποχή τῆς οἰκοπέδων στό Λιοπέτρι Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κοντοζῇ, πατατοπαραγωγός ἀπό τό ἴδιο χωριό, μᾶς μίλησε ναι πραγματικός ἐφιάλτης. ΞΜετά ἀπό ἀλλεπάλληλα διαβή- µατα τῶν κατοίκων καὶ τῶν. ἀγροτικῶν ὀργανώσεων διαχω- ρίσθηκαν σὲ xpi ρίπου οἰκόπεδα, πού προορίζον-- ται γιά φτωχές οἰκογέγειες, “Ἡ. παραχώρηση τους καθυστερεῖ αδικαιολόγητα, χώρηση τους θά εἶναι δῶρο ἄδωρο, ἀφοῦ οἱ φτωχοί πού γι αὐτοὺς ὑποτίθεται ὅτι po. ζονται, δὲν θά μποροῦν νά πλη- ταση τῶν βουλευτῶν τῆς ᾿ Αριστερᾶς γιά κατασκευή. ἔργων γιά τήν µεταφορό νεροῦ στό Κοκκινοχώρια ἀπό ὄλλες περιοχές, καί ἐνῶ καὶ οἱ 76101 οἱ ὀρμόδιοι τῆς κυβέρνησης ἔβλεπαν τούς κινδύνους, προτιμοῦ- σε τήν «εὔκολη» λύση. ᾿Επέμενε νό.. μειωθοῦν οἱ καλλιέργε/ες, πρᾶγμα πού ἤταον ἀδύνστο. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. μόλις πρἰν δυό χρόνια, τό 1976, ὀποφάσισε νά λύσει τό πρόβλημα μέ τή µε- ταφορά νεροῦ and ὄλλες περιοχές µέ τό σχέδιο τοῦ ᾿Νοπίου ᾿ Αγωγοῦ, καί ὀφοῦ ή στάθμη τῶν ύπογείων νερῶν ἔφθασε σέ ὀνησυχητικό βαθµό. ᾿Ενῶ προη- γουµένως τά νερά στήν περιοχή ὀντλοῦνταν and Ἀβόθος 100-120 πόδια, σήµερα βρ/σκονται στό 400 πόδισ βάθος, κα] σέ πολλές περιοχές ὄρχισαν νό ἆλ- μυρίζουν. ΓΙ ΑΥΤΟ κα[ή ΕΚΑ ἐπιμένει νά ἀρχίσουν ὅσο τό δυνατό πιό σύντομα Τά ἔργα τοῦ Νοτίου 'Αγωγοῦ. Πατ -- ὅπως διαπιστώνουν τά στελέχη της πού ἐπι- σκέπτονται τακτικό τό Κοκκινοχώρια - ὁ κίνδυνος τῆς πλήρους ἐξάντλησης τῶν νερῶν εἶναι ἁμεσότα- το Ῥώσουν τόσα λεφτά γιά ἀγορά Ιάτά Κοϊνο- οἰκοπέδων. Atone- τοῦ πρέπει νά περιλαμβάνεται καί ἡ ἀξία τῆς γῆς. Παράλληλα ζητοῦ- µε νά ἀρχίσει ἀμέσως ἡ λχι- τουργία τῶν δυό Οργανισμ. ξης Γῆς καί Χρηματοδό- Στέγης. Σχετικά κονδί- τή λειτουργία τους πα- ραχωρήθηκαν ἤδη, καί διορί- σθηκι γῆ 10ῦ πε- Από ἔγκνρη, νοτικόµας τηλέφωνο εἶναι πά τοτε χαλασµένο. τσι, οἱ 3:00/. περίπου κάτοικοι τοῦ χωριαῦ ταλαιπωροῦνται ἀράν- oopi- Οἱ ἀγρότες Γιαννάκης Μοντοζῇ (ἀριστερά) καί Λουκᾶς Χαραλάμπους συ- νομιλοῦν μέτόν Ε.Τ. τῆς ΕΚΑ ᾽Αμμοχώστου Ευρ. Τσιέττη. ταστα. Ζητοῖμε νὰ Κοκκινοχωριά γεῖα στή μάχη τῆς παρα Kal φυσικά καί οἱ γυλ χνοι Άαχι μἱ θέλαμε νά µή βάζαμε τὰ νερῶν ὑποχώρησε σέ ἀνησυχητικό βαθμό σπορ τόνισαν πολλές Φορές στή Βουλή ο[βου- λευτές τῆς ᾽᾿ Αριστερᾶς, σέ περ/πτωση ἑξάντλησης. | τῶν νερῶν, οἱ κότοικοι τῶν 8 χωριῶν τῆς περ/οχῆς i? Θ6 καταστραφοῦν οἰκονομικά, κα! συνάλλαγμα 26. ἐκστομμυρίων λιρῶν πού ἔρχεται στόν τόπο ὁπό τής ἐξαγωγές πστατῶν, καρόπτων, κα! λαχανικῶν τῆς περιοχῆς, Θό χαθεῖ. = H APIETEPA révice orf BouAn orf éidpxera Ths | συζήτησης τῶν προὔπολογισμῶν τοῦ 1981 ὁ ΓΙ τῆς ΕΚΑ βουλευτής Χ. Μιχαηλίδης, ἀποιτε]νά ὤλο- ποιηθεΓή ὑπόσχεση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατί- ας γιά µεταφορά νεροῦ στά Κοκκινοχώρια σὲ 8-6. χρόνια, πού ὀόθηκε πρ!ν ἕνα χρόνο περίπου σεσύ- σκεψη βουλευτῶν κα/ ἐκπροσώπων τῶν ἀγροτικῶν. i ὀργανώσεων. Τόξργο τῆς μεταφορᾶς νεροῦ ἀπό τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἡ ζωή κα! ἡ ἐπιβίωση ὁλόκληρων, παραγωγικῶν περιοχῶν, θά πρέπει νά θεωρηθεῖ. ἀπό τήν κυβέρνηση ὥς ἔργο ἐπείγουσας προτεραιό- τητας. | Ad buat πσπευσθεῖ zardidary δουλιά, ἆ πε έλεῖ ἑων τηλεφωνΙ- χῶς ᾗ πατατοκαλλιέ κατάσταση ριμμῶν κανά συνδεθοῦν τικά προβλήματα ΞΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, τά οἰκόπεδα Νῶν πολυχεριά αὐτά νά παραχωρηθοῦν τόσων Xa! τά σπία», .0Σο : 0. expt — pads cine τοµότερο σέ τιμές κόστοι Ολόκληρη ce inv --- ἀντιμετωπίζουμε σοβαρότα- ὅ Ν ν μου γιά νά τίς κάνω. Η μᾶνι τα κοινοτικά προβλήματα. Μέ µε ὅτι στό κόστος περιλαµβά. ἡ οἰκογένεια ξύπνια τό βράδυ, γιά νά συγι Ιδιαίτερη ὀξύτητα τά τελευταῖα νονται τά ἔξοδα γιά διαχωρι- στήν παραγωγή σω κα[νά πλύνω, i 10 χρόνια προβάλλει τό πρό- σµύ, δρόμους, πεζοδρόµια, µε- Η ΓΥΝΑΙΚΑ τοῦ Λουκᾶ Χα- τά µαῖρα χαράματα. Γιά μᾶ βλημα τῆς ἕλλειψης οἰκοπέδων. ταφορά νεροῦ καί ἠλεκτροφω- ια ἑτᾶπι κατοίκους τῆς ὑπαίθρο Γιά τίς φτωχές οἰκογένειες εἷ- τισμό. Στήν τιµή πώλησης δὲν ος πάρχουν Κυριακές κα! ἂρ Όταν οἵ µέρε imdpyer dovite ἴναι οἱ Tours. ΣΤΑ Κοκκινοχώρια ἐπι 5ΟΣΟΥΣ κόπους, ὅμως, καί θυσίε δὲν μᾶ ὅβι δια εἶναι Gra, δικα τούς κε κι ἄν κάνουμε, πειράζει. “Ex πραγματικά τά φορολογοῦν τόσο nous was, Ka εἶναι ἀκόμαμε ρωέ μαζ{ μέ τήν Ἰσοδείας εἶναι καλή, οἶ κο. τη κληροφορηβήκαμει ὅτι τὰ ΣηΝβοίλια. Γι΄ αὐτό πρέπει η νεχαστόχωρά- ναι ἀκόμα μηαλύτερογ λαέ σύτητες ὅμως εἶναι Μειωµέ- οἰκόπιδα αὐτά θά πωλοῦνται ἀθχίσουν λειτουργοῦν τό $1. Mati τῆς κουβαλᾶ Καὶ τά POUME ROS ol μεγαλωετιχείρη vet: 3.000 λίρες, ὅσα δηλαδή πω- συντομότερο. παιδιά, Ὅταν εἶναι πολύ μικρά µατίες βρίσκουν. χίλιους τρὀ 5 4 ν τροῦν ἀπό τή δουλιά πους γιά νά µή φορολογοῦντα ο «ΜΕ τά ὑπόγεια νερά ἡ ἵ ἀπό © =ENA ἄλλο σοβαρό κοϊνο- RU neve δάση Ὀάναισυ. τά ὑπερχέρδη τους.» κατάσταση. Έφθασε ord Αὐτή ἡ τιµή εἶναι ἐξωφρενικά τι μαι ην μενεῖς κο ον ἀπροχώρητο, Μειώθηκαν Νηλ καί στήν οὐσία ἡ-παρα- τηλερωνικήςσύιδισης Τόκο ἡ σι μήπυ ο Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ μεθαύρι Θά παρουσιάσουμε τά κοι νοτίκά καί ἀγροτικά προβλή, µατα τοῦ Φρενάροι, Sondid. Bi