Back

Επιτάχυνση εφαρµογής του σχεδίου αναβίωσης της παλιάς Λευκωσίας

Επιτάχυνση εφαρµογἠς του σχεδίου Λευκωσίας αναβίωσης της παλιάς Οι κάτοικοι των περιο- χών Χρυσαλινιώτισσας και Αγ. Κασσιανούῦ της παλιάς Λευκωσίας pe µμοναδικό γνώμονα το συμφξρον και την αναβάθµιση της ἔεχα- σμένης και εγκαταλειμμὲ- νης αυτής ιστορικής και γραφικής περιοχής, απὀ την πρώτη στιγµή υποστή- ριξαν το σχὲδιο του Δήμου Λευκωσίας για αναβάθµιση των γειτονιών τους. Μέχρι σήµερα η πλειο- ψηφία των κατοϊκων της περιοχἠς τάχθηκε ανεπιφύ- λακτα υπὲρ του σχεδίου αναβίωσης, ἕνα σχέδιο το οποίο εφόσον υλοποιηθεί Εἶναι η μόνη ελπίδα για αναζωογόνηση της παλιάς ενορίας θα αναζωογονήσει τις ερει- πωμένες περιοχές και θα προσελκύσει νξους ανθρώ- πους για να ζήσουν μέσα σε ἕνα ανθρώπινο περιβάλ}ον και σε συνθήκες μοναδικὲς. Εκατόν ἕξη κάτοικοι της περιοχής που ζουν στη Χρυσαλινιώτισσα και τον Αγ}. Κασσιανό αντιτίθενται σε ορισμένουςιδιοκτήτεςοι οποίοι προσπαθούν µε κάθε µέσο επειδή θίγονται τα συμφεροντα τουςνα βάλουν φραγμὸ στην υλοποίηση του σχεδίου αναβίώσης του Δήμου Λευκωσίας. Στη συνἀντηση,όλων των ενδιαφερομένων πλευρών Παρόμοια εἶναιη κατάσταση των περισσότερωνσπιτιών της περιοχής Χρυσαλινιώτισσας. Βάση του σχεδίου το οποίο επικροτούν οι κάτοικο! της περιοχἠς, θα αναστη- λωθούν και θα κτιστούν νεα ὦστε ἤ ερηπωµένη αυτή περιοχἠ να αναζωογονηθεῖ. που οργάνωσε πρόσφατα ο Δήμος Λευκωσίας στην Πύ- λη Αμμοχώστου µε σκοπό να αναλύσει το σχὲδιο ανα- βίωσης και ν΄ ακούσει τις απόψεις των κατοῖκων της περιοχής, ορισμένοι από τους ιδιοκτήτες που παρευ- ρέθηκαν στη συγκέντρωση αυτή, µε αχαρακτήριστη συμπεριφορά επιτέθηκαν ενάντια στους ανθρώπους που επεξεργάσθηκαντο σχὲ- διο αυτό και ζήτησαν να σταματήσει κἄθε προσπά- θεια αναβίώωσης της περιο- χής. Ἡ πλειοψηφία των κατοῖ- κὠν της Χρυσαλινιώτισσας καιτου ΑΥγ. Κασσιανούπου ζουν στην περιοχή µε αφορμή τη συμπεριφορά ορισμένων ιδιοκτητὠν, κα- ταδικάζουν κάθε παρόμοια ενἑργεια που μπαῖνει φρα- γμός στην αναβίωση της υποβαθμισμένης αυτής πε- ριοχής. Πρόσφατα οι κάτοικοι της περιοχής ἵδρυσαν σύν- δεσµο µε την επωνυμία Σύν- δεσµος Κατοίκων Αγίου Κασσιανού και Χρυσαλινι- ώτισσας, ο οποίος παρά το γεγονός ὅτι ιδρύθηκε µε αφορμή την eEnikeipevn υλοποίηση του σχεδίου, ὥστε να εκπροσωπούνται οι κάτοικοι στην επίλυση των διάφορων προβλημάτων κατά τη διάρκειά της εφαρ- TEVA Wang, HUTA Wns its niin Σκοπὸς του σχεδίου αναβίωσης του Δήμου Λευκωσίας εἶναι η αναζωογό- νηση των γειτονιῶν της παλιάς Λευκωσίας µετην ταυτόχρονη διατήρηση του χρώματος καιτης γραφικότητας της περιοχής. μογής του σχεδίου, τάυτο- χρονα στοχεύει στην eni- λυση των ευρύτερων προ- βλημάτων της περιοχἠς. Επιστολή προς το Δήμο Λευκωσίας Στο μεταξύ ο Σύνδεσμος των κατοϊΐκων της περιοχής Χρυσαλινιώτισσας και Αγ. Κασσιανού ἔστειλε επιστο- λή προς το Δήμαρχο Kat to Δημοτικό Συμβούλιο Λευ- κωσίας στην οποία αναφξ- pel: «Οι κάτοικοι των ενοριών Χρυσαλινιώτισσας και Αγ. Κασσιανού κατόπιν των ὅσων ελἔχθησαν πρόσφατα στην Πύλη Αμμοχώστου, επιθυμούμε να τονίσουμε ὅτι τασσόµεθα υπὲρ της εφαρμογἠς του σχεδίου για την αναβίωση των ενοριών μας, γιατί ὡς κάτοικοι των ενοριών αυτών, που ζούμε και αντιμετωπίζουμε τα κα- θηµερινά προβλήματα, ἔχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την εφαρμογή του σχεδίου παρόλες τις δυ- σκολἰες και να παρακαλέ- σοὺμε ὅπως αρχίσει η εφαρμογή του σχεδίου το συντομότερο δυνατό». Ακολουθοῦν οι υπογρα- φὲς 103 κατοίκων της περι- οχής. Εἰναιγεγονός αναμφισβή- τητο ὅτι η πλειοψηφία των κατοίκων που ζουν και αν- τιμετωπῖζουν καθημερινά το πρόβλημα της εγκατᾶ- λειψης και της ερήµωσης τάσσεται ανεπιφύλακτα υπὲρ της αναβίωσης της πε- ριοχἠς µε μοναδικό γνώμο- να το ενδιαφξρον για ἀυτὲς τις ακριτικὲς γειτονιὲς και εἶναι αντίθετοι σε οποιαδἠ- ποτε προσπάθεια ορισμὲ- νὠν που για να ικανοποιή- σουν δικά τους συμφέροντα προσπαθοῦν να εμποδίσουν την υλοποίηση του πρὠτο- ποριακού σχεδίου του Δή- µου Λευκωσίας για τη Χρυ- σαλινιώτισσα και τον Αγιο Κασσιανό, Αν. Δημητρόπουλος