Back

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - OZAΛ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Εκτιμήσεις - εικασίες της «502» ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - OZAA ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Τα κατοχικἁ στρατεύματα ϐ᾽ αποσυρθούν, λέγει, στη βάση ενός χρονοδιαγράµµατος Ἡ Χθεσινἠἡ «ΣΟ7., σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της, γράφει ότι μετά την αἷ- τηση της Τουρκίας για να καταστεί πλἠρες μᾶἔλος της ΕΟΚ, το μᾶλλον της Κύ- πρου διασαφηνίστηκε στο πλαῖσιο των συναντήσεων των Πρωθυπουργών Ελλά- δας και Τουρκίας. H δήλωση που ἕκανεοκ. Οζἆλ απὀ την τουρκική τη- λεόραση, γράφει, σχετικά µε το διάταγμα του 1964, δίνει κάποια ἕνδειξη για το μᾶλλον της Κύπρου. Ο κ. O@aA εἶπε: «Η ενέργεια αὐ- τή (για τις περιουσίες των Ελλήνων Κων/πολης) ἦταν µια ενεργεια ποὺ Ερχεται σε αντίθεση προς τη σύγχρο- νη σκέψη. Επρὀκειο να ακυρώσουμε μονομερώς το διάταγμα». Σύμφωνα µε τη σύγχρονη σκέψη της Ευ- ρώπης --- συνεχίζει η ΣΟΖ --- σε ὅτι αφορά την Κύ- προ: a) O τουρκικὸς στρατός πρέπει να αποσυρθεί απὀ την Κύπρο. Β) Να υπάρξει ελεύθερη διακίνηση. Υ) Να υπάρξει ελεύθερη εγκατάσταση. ὅ) Να υπάρξει το dixaiwpa απόκτησης περιουσίας. Εξάλλου, η ἴδια η Τουρ- κία ζητεί απὀ την Ευρώπη, ως πρώτο αἴτημα, την ελεύ- θερη διακίνηση, που ακο- λουθεῖται απὀ τις δυο ἆλ- λες αρχἒς. Δεν µπορεί λοι- πόν η Τουρκία να µην πα- ραχωρήσει στην Κύπρο αυτό που ζητεῖ η ἴδια απὀ την Ευρώπη. Κατά ταὖὗτα, οι Ε/Κ θα αποκτήσουν τις περιουσίες τοὺς στο Βορ- pd, ὅπωςτις απέκτησαν και οι Έλληνες της Κων/πολης. H ΣΟ7 παρατηρεϊ ὅτι εἷ- ναι αναπόφευκτο για την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματα της, ἔπειτα από αἴτημα της Ευρώπης. Αυτοί που παρακολούθη- σαν τις συνομιλίες των Βρυξελλῶν, αναφερει, κατὲ- ληξαν στο συμµπερασμα ὅτι υπήρξε σχετική συνεννόη- ση Παπανδρέου -- Οζάλ. Με βάση τη συνεννόηση αυτή, ο τουρκικός στρατός θα αποσυρθεί απὀ την Κύ- προ βάσει χρονοδιαγράµ- µατος, Η συμφωνία, ὅμως, αυτή δεν πρὀκειταινα avo- κοινωθεί προς το παρὀν. Θα ανακοινωθεῖ αφού σερβιρισθεῖ για να χωνευ- θεῖ απὀ την κοινἠ γνώμη. Κατελήφθηκαν από πανικό Η εΣΟ7Ζ» γράφει ότι auToi που ἔφαγαν τα δίκαια των ἄλλων, Έπειτα απὀ τις εξε- λίξεις αυτὲς, καταλήφθηκαν από πανικό και προετοιμᾶ- ζονται να ζητήσουν and τον Ντενκτάς να µην υπο- γράψει, αν δεν ληφθούν τα ακόλουθα προστατευτικά µέτρα γι’ αυτούς: α) Οι Ε/Κ να δεχθούν όλες τις πρᾶξεις που ἔγιναν στο Βορρά μετᾶτο 1974. B) Kavévac T/K A E/Kvapn διεκδικήσει επἰ προσω- πικἠς βάσης την περι- ουσῖα του. γ) Οἱ αποζημιώσεις να µη δοθούν σε ἆτομα στις διοικήσεις των duo πλευρών. ὅ) Αν επιθυμούν, Ε/Κ µπο- ροῦν να εγκατασταθούν στο Βορρά και Τ/Κ στο Νότο. Να µην καταργηθούν ὅμως τα οδοφράγµατα και να µην μπορούν τα άτομα να µεταβαίνουν στο Νότο για να ψων]- ζουν. Το εμπόριο να γί- νεται μεταξύ των εμπὀ- ρων. ε) Το εμπόριο βαλισας an6 Τούρκους της Τουρκίας να γίνεται μό- νο απὀ την «ΤΔΒΚ». στ) Να µην εμποδισθεῖ η εισαγωγἠ ψήφων από την Τουρκία διότι, σε αντίθετη περίπτωση, οἱ κομμουνιστὲς θα κερδ[- σουν τις εκλογές. Na ενημερωθούν σχετικά και οι ΗΠΑ και να ζητη- θεῖ η υποστήριξη τους. ζ) Να παραμεῖνει µια στρατιωτική δύναμη που θα εἶναι σεθἔση να ασκεῖ πίεση πάνω στους T/K. η) Να ιδρυθεῖ µια évonAn μυστική οργάνωση, υπό την προστασία της Τουρκίας και να ενισχυ- θεῖ, Φανεράἀ, απὀ µια Τ/Κ οργάνωση νεολα]- ας. Η εφημερίδα γράφει ότι ἔκαμε δηµοσκόπη- ση, ρωτώντας 2.500 T/K, και ὅτι το 94,33 τάχθη- καν υπὲρ µιας λύσης στο πλαίσιο των αρχών της Ευρωπαϊκής Ενότη- τας. Το 1.736 υποστήριξε διχοτόμηση, το 326 συνὲ- χιση της παρούσας κατά- στασης καιτο 1 anav- τησε: «Όπως θΐλει ο Ντενκτάς». Μητέρες και θυγατέρες Καταλήγοντας, η ΣΟ7ζ γράφει: Μετά το Νταβός, ο ελληνικός και οτουρκικός λαός, που διψούσαν για ει- ρήνη, αγκαλιάστηκαν. Στην Κων/πολη χόρεψαν μαζί συρτᾶκι και ἔσπασαν πιά- χα. Ένας συμµπολίτης που εἶδε τις σκηνὲς αυτὲς απὀ την ΤΡΙ, cine: «Παράξενο θὲαμα. Στο παλιό Βυζάντιο, Οἱ μητὲρες πατρίδες αγκα- λιασμένες πίνουν ῥρακή, σπᾶζουν πιάτα, χορεύουν συρτάκι. Στο νησί της Αφροδ[της, ὅμως, οι θυγα- τέρες λογομαχούν, οὖὗτε μπάλα δεν παἰζουν».