Back

Ξεπουλήματα: Πόσο είναι πραγματικά

ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙςΑ επουλήµατα: //όσο Κάνοντας µια βόλτα στους εμπορικούς ὀρόμους της Λεμεσοῦ, εἶναι αδύνατο va µην προσἒξεις τις «ση- μαιοστολισμἑνες» βιτρίνες των καταστημάτων: «5Α- ΤΕ», «Ειδικές προσφορὲς», «Εκπτώσεις, «Ἐεπουλήμα- τα», «5020 ἔκπτωση», «Τιμὲς κάτω του κόστους» --- επι- γραφὲς παλαιοκαιρισμένες ἡ πρόσφατες που τεΐνουν μερικὲς φορὲς ν᾿ αντικατα- στήσουν κιαυτήτην ταμπὲ- λα του καταστήματος. Πόσο πραγματικά ὅμως εἶναι αυτά τα «χρόνια και διαρκή» ξεπουλήματα Εἷ- ναι ευκαιρ]ες για τον πελά- τη Μήπως λειτουργούν σαν ὄξλεαρ για το «μπάσι- την πίεση των περιστάσε- ων, κυρίως σε εποχὲς που παρατηρείται µείωση στην αγοραστική κίνηση. Τότε Χρειάζεται να προσελκύ- σουμετον κόσμον᾿ αγορά- σει, Σήµερα ὅμως επικρατεί κύριατο αντίθετο. Καταστή- µατα να ἔχουν, όλο το χρό- νο διαρκώς σ᾿ ὅλα τους τα εἴδη, εκπτώσεις και προ- σφορὲς. Πιστεύω πως αυτᾶ τα καταστήματα προσπα- θοῦν να ξεγελάσουν τον πελάτη. ---,..με ποιό τρόπο —Mnopei να πουλούν κατώτερη ποιότητα, ξεπε- ρασμὲνη μόδα ἡ ακόµα και σιο. Εἶναι ὅμως και περι- πτώσεις που τον ξεγελά το σχξδιο. Δυσκολεύεται ακό-- μα να ελἔγξειτην ποιότητα. Ίσως γι’ αυτὸ πριν αγορά- σει φξρνει «γύρα» τα κατα- στήµατα προκειµένου va πάρει µια γεύση an’ tic Bi- Ρεπορτάζ Γιάννης Κωστακόπουλος τρῖνες, την ποιότητα των εἰ- δών, καιτιμἠής. Συνεχίζει,θα πω µε βεβαιότητα, να εµπι- στεύεται τα μικρά καταστή- para. ---ΛΕτετα «μικρά καταστή- µατα». Μερικοί επιμένουν πως ἠἧδη περάσαμε στην «εποχἠ των υπεραγορών». ξεπούλημα, εκπτώσεις, διαφηµίζουν συνεχώς οι βιτρϊνες, μο» του στο κατάστημα Ποιά εἶναι η συµπεριφο- ρά του καταναλωτικού κοι- νού Ενδιαφἑρεται, συµµε- τἔχει, διαμαρτύρεται ἡ εν- δίδει στα τεχνάσματα -- μερικὲς Φορὲς -- των ξε- πουληµάτων «Για να δώσουμε µια πιο σαφἡ εικόνα της κατάστα- σης που enikparel ζητήσα- µε τις απόψεις καταστηµα- ταρχών της πόλης µας. Πα- ραθίτουμε πιο κάτω τη συ- νοµιλία µας µε τον Κώστα Αντωνίου, που διατηρεί κα- τάστηµα υποδημάτων, ---Κύριε Αντωνίου, κατά τη γνώµη σας, εἶναι αληθινά τα ξεπουλήμµατα --Πιστεύω πως τις περισ- σότερες Φφορὲς εἶναι πρας γµατικά, Γίνονται κάτω απ εἶδη που παρουσιάζουν κά- ποιο ελάττωμα συνήθως στην εφαρµογή, Στον δικό µας τοµέα για παράδειγµα μπορούν να πουλούν πλα- στικἁἀ αντ] για δερμάτινα παπούτσια. Στοιχζουν πο- λύ Φθηνότερα, Υποτίθεται όμως, όπως διαφημίζεται και στη βιτρἰνα, ὁτι ο πελά- της αγοράζει δερμάτινα και μάλιστα µε μεγάλη ἕκπτω- ση. ---ΤΙ νομίζεται, εἶναι «ευά- λωτου οἱ πελάτες σ᾿ αυτού του εἶδους τα τεχνάσματα. Πιστεύουν ὁτι αγοράζουν ποιότητα µε λιγότερα χρή- ματα --Ο σημερινός πελάτης δεν εἶναι ο παλιός. Εχει μά- θει, εἶτε απ᾿ τη διαφήμιση, εἶτε γιατί ασχολείται περισ- σότερο,ναξεχωρίζειτογνἠ- Ποιό εἶναι το μᾶλλον στην Κύπρο των συνηθισμένων καταστἠµάτων ---Πιστεύω πως τα μικρά καταστήματα, στονησ] µας, ἔχουν ζωή, Ο κόσμος προ- τιμά τις υπεραγορὲς γιατ[ βρίσκει πολλά και διάφορα σε ποικιλία εἶδη χωρὶς να χρονοτρίβει, Εἶναι ζήτημα δηλ., κύρια χρόνου κι όχι προτ]μησης, για ποιότητα ἡ καλλύτερης τιµής, ΟΙ τιμὲς µας εἶναι περ|- που οι ἴδιες µε των υπερα- γορών, Υπερτερούμε wes προς την περιποιηση των πελατών, ΚΙ εἶναι Φυσικό να δίνουμε, περισσότερη ση- µασία και προσοχἡ, να Φροντίζουμε για μεγαλύτε- ρη ποσότητα, καλλύτερη ποιότητα στο ἕνα ἡ στα λίγα εἶδη που πουλούμε στους πελάτες µας, --Ποιξς δυσκολίες σας δημιουργούν τα ξεπουλἠ- µατα, σ᾿ ἕνα παρόμοιο στο εἶδος, µε το δικό σας κατά- στηµα. Αναγκάζεστε να το ακολουθήσετε ἡ επιμῖνετε στις τιμὲς σας ---Κάποτε τα ξεπουλήμα- τα γινόνταν για ν απαλλα- γούμεαπ᾽ τοαπόὀθεµα,μιας περιόδου, που δεν πουλἠ- σαµε. Σήµερα υπάρχουν καταστήματα που ὁλο το χρόνο σ᾿ dda τοὺς τα εἶδη ἔχουν ξεπουλήματα. Εἶναι Φυσικὀ να µας δηµιουρ- youv προβλήματα γιατῖ ο κόσμος παρασύρεται. Υπάρχουν καιταξεπουλή- µατα ανάγκης που γίνονται όταν ἕνα κατάστηµα «πὲ- Φτει ἔξω» και πουλά ὁσο - όσο το εμπόρευμα του. Αν αναγκαστούν και τα άλλα καταστήματα να το ακο- λουθήσουν στις εξευτελι- στικὲς τιμὲς που ξεπουλάει οδηγούνται µε μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφἠ. Δυστυχώς, το παζάρι µας κατάντησε παζάρι ευκαιρι- ὧν και ξεπουληµάτων γος του, αν και πότε θα κάνει ξεπούλημα στο εµπόρευµα του, και πόσο θα διαρκέσει. Κι αυτό χωρίς να παίρνει υπ΄ ὀψη του τους ἄλλους κατα- στηµατάρχες, Μοναδικό του κριτήριο πώς ο ἴδιοςθα αντε- πεξέλθει πιο εὔκολα στις ανάγκες του. Παρατηρείται ἔτσι το σπάνιο Φαινόμενο να υπάρχουν ξεπουλήματα μὲ- σα στις γιορτὲς' σε περίοδο δηλ. δουλιάς που λογικά δεν δικαιολογείται πτώση των τι- μών, γιατί υπάρχει αγοραστι- κἡ κίνηση. ---Υπάρχει τουλάχιστον κά- ποιος ἔλεγχος απ᾿ το αρμό- διο υπουργείο στις τιμὲς, ανώτερες ἡ κατώτερες, των ειδών ---Όχι. Σαν οργάνωση βιο- τεχνών, επαγγελματιών και καταστηματαρχών µας ἔχει απασχολήσει συχνά αυτό το ζήτημα. Κάναμε και κάνουμε διαβήµατα για καθορισμό ορίου τιμών. —tav ΠΟΒΕΚ πώς παρεµ- βαΐνεται, τί στόχους θξτετε για τη λύση των προβλημά- των σας ---Ὑπάρχουν αρκετά καυτά προβλήματα, Τα κυριότερα εἶναιτου ενοικιοστασἰου,του ωραρίου, των ξεπουλημά- των, που συζητάµε. Παλεύ- ουμε για κατοχύρωση νοµο- Θετική. Έχουμε σύνταξη και κείµενο ὅπου προτεϊνουμελύ- σεις και το οποῖο θὲσαµε υπ’ Own του προηγούμενου υπουργού Εμπορίου και ΒΙο- µηχανίας. Δυστυχώς, μ᾿ ορι- σμὲνες αὀριστες δικαιολογίες το κείμενο µας αποσύρθηκε κι ενώ εἶχε κατατεθεῖ προς συζήτηση στη Βουλή, Στη νξα κυβέρνηση θα βά- λουμε ξανά προς συζήτηση το θέµα, εἶτε απευθεῖας, εἶτε μῖσα απ’ τη Βουλή. ---Σχετικά µε τα ξεπουλή- εἶναι πραγματικά µατα, ποιὲς εἶναι οιθἒσειςτης οργάνωσης σας Βασικά ζητάµετον καθορι- σμὀ 2 περιόδων, µιας καλο- καιρινἠς και µιας χειµερινής για τα ξεπουλήματα, Σε ἆλλες περιόδους, προ- adopts να μπορούν να γ|- γονται σ᾿ ἕνα µόνο εἶδος. Κι αυτὸ το εἶδος να µην διαφη- μίζεται στη βιτρίνα. Τέλος, να υπάρχει απ᾿ το αρμόδιο υπουργεῖο ουὐσια- στικὸς ἔλεγχος. Και στιςτιμὲς, αρχικὲς ἡ μειωμὲνες και στην ποιότητα που αναγράφεται στο κάθε εἶδος,