Back

Επίσκεψη σε εργοστάσιο γυναικείων φορεμάτων

Η σοσιαλιστική ανανέωση στη Σοᾖιετικἡ Ενωση Επίσκεψη σεεργοστάσιο γυναικείων Στ΄ TAN Φυσικό, µετά τη θεωρη- πική ενηµέρω- ση µας γύρω and to véo οικονομικό σὔστημα στη Σοβιετική Ένωση, να επισκεφθούμε µερι- κὲς εργατικὲς και αγρο- τικὲς κολλεητίβες, ὥστε να εκτιμήσουμε και στην πράξη πώς εφαρ- μόζεται η «Περεστρόι- καν στις επιχειρήσεις. Για τον σκοπὀ αυτό επισκεφθήκαμε το αυ- τοχρηματοδοτούµενο εργοστάσιο «Κομσο- μόλκα» και το Σοβχός «Μίνσκ», 15 χιλιόμετρα Εξω απὀ την πρωτεύου- σατης Λευκορώωσσίας. ΑΦΗΣΑΜΕ τη σοβιετική, πρωτεύουσα γύρω στις 3 το βράδυ, καιµετο τραίΐνο φθά- σαµεστις 1Οτο πρωΐτης επὀ- µενης µέρας στην πρωτεύου- σα Μινσκ, της Λευκορωσσί- ας. Η θερµοκρασία ἦταν 4-5 βαθμοί πάνω απὀ τοµηδένσε σύγκριση µε 6-8 βαθμούς υπότο μηδέν, που επικρατού- σε στη Μύσχα. Ωστόσο, το χιόνι κάλυπτε τους ὀρόμους του Μινσκ, ενώ, κατά διαστή- µατα, χιόνιζε ελαφρά. (Σημ. Μερικά στοιχεῖα για το Μινσκ θα ὁώσουμε στο τέλος του ρεπορτάζ µας). ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «Κομσο- µόλκα» βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας καιθεωρεί- Tai and τα καλύτερα του εἷ- δουςτου, στον τομέα της κα- πασκευἠς γυναικείων εσωρού- χων, Φορεμάτων και παιδι- κὠν ειδών. Ιδρύθηκεπριν 18 χρόνια και απασχολεί τώρα 3 ΒΟ0Ο κοπέλλες (μέση ηλικία 27 χρόνων) Παραρτήματα του «Κομσομόλκα» βρίσκον- ται σε γειτονικές πόλεις κα- θώς και στην ύπαιθρο Σχετική συνομιλία εἶχαμε µε τον διευθυντή του εργο- στασίου -- ενα ὁραστήριο επιχειρηματία --- τον Ανατό- Au Νικολάγιεφ, την βοηθό Δι- ευθύντρια Μαρία Μαχάνοβα και την πρόεδρο της Συνδι- καλιστικής Επιτροπής Ελενα Κούλγκα. Ο Ανατόλυ δήλωσε: Το ερ- γοστᾶσιο µας ασχολείται βα- σικά µε γυναικεία και παιδικἀ ενδύματα. Ἡ παραγωγή µας εξάγεται σ᾿ ὅλες τις Δημο- κρατίες της Σοβιετικής Ενω- σης. Τώρα τελευταία, αρχὶ- σαμµε εξαγωγές και εκτός Σο- βιετικής Ένωσης. Προσφε- ρουμε προϊόντα εφάμιλλα των ευρωπαϊκών και, χωρίς να περιαυτολογώ, εἶμαστε οι πρώτοι σε πανενωσιακἡ κλί- µακα. Εχουμε σταθερά πλά- να, δεν δυσκολεύουμε τους πελάτες µας, οι δοσοληψἰες μας εἶναι καθαρές και συνε- πείς. Εχουμε κερδίσει το βρα- βείο της ΚΕ του ΚΚΣΕ, που θεωρείται το μεγαλύτερο για τις επιχειρήσεις, Θα µε ρωτήσετε: Πού βα- σἶίσαμε την επιτυχία µας Ασφαλώς στην εντατικἡ δου- λιά. Οι αλλαγὲς στο οικονοµ!- κὀ σύστημα της χώρας µας, εννοώ την αυτοχρηματοδό- Thon αυτοσυντήρηση, ἔχουν δώσει στην εταιρεία µας νεα πνοή. Το μᾶλλον της διαγράφεται πολύ επικερδές, Χάρη στις δικὲς µας πρυ. τοβουλίες, κατά Το περασμέ- νο Βχρονο πλάνο, ηπαραγω γικότητα µας αυξήθηκε κατά 3006, Η περεστρόικα, µας ἔχει δώσει φτερά. Μόνοι µας εκλέ- γουµετα μοντέλα µαςκαιπα ρακολουθούμε τη διεθνἠ μό- δα Στα τελευταΐα δυο χρόνια µε την αλλαγή του οικονοµ! κού συστήµατος, ἔχουμεδώὼ σει αυξηµένους μισθούς στις κοπἔλλες µας, ενώ οἱ διευκο- λύνσεις που τους παρέχονται (παιδικοῖ σταθµοῖ, κοινόβια, ιατρικἡ περίθαλψη, Φροντίδα κλπ.], αυξάνονται και βελτιώ- νοντα! σταθερά. Στα τελευταία δυο χρόνια τα προιόντα µας κατέχουν σταθερά την «πρώτη προτῖ- µηση» σ᾿ ὅλη τη χώρα. Το 4800 της παραγωγής µας αφορούν εντελώς νέα mpoi- όντα. Τον τελευταίο χρόνο (στα πλαίσια της περιστρόικα], λύ- σαµε το οικονομικό µας πρόὀ- βλημα. Εργαζόµαστεσαν αυ- ποσυντήρητοι. Άνκαι πέρασε ἕνας μόλις χρόνος, το σύστη- μα απέδειξε ὅτι µας παρέχει απεριόριστα κίνητρα για αυ- ξηµένη παραγωγή, Σ᾽ αυτὸ το χρονικό διά- δωρεάν Φαγητό, κτίσαµε μοντέρνα καντῖνα, µεγάλη βι- βλιοθήκη, υγειονοµικὀ κέν- προ πρώτων βοηθειών, σάου- να κλπ. Τον περασμένο χρόνο αυξή- σαμετην παραγωγή τωννέων. μοντέλων κατά 6305, Αυτὸ εἷ- ναι πολύ σηµαντικό. Συνεχώς υπάρχει ανανέωση, ακολου- θούμετη μόδα και δίδουµεσ΄ αυτή ευρωπαϊκή Φινέτσα. Ο κύκλος ὁραστηριοτήτων µας συνεχώς μεγαλώνει. Αυτή τη στιγµή ἔχουμε 93 μεγάλα µα- γαζιά σ᾿ ὅλη τη Σοβιετική Ένωση Δεν εἶναι «κλειστό κύκλωμα» ΕΡ.: Κύριε Νικολάγιεφ, TE opEpatwv να σας διαβεβαιώσω, ότι η παραγωγή µας στην ύπαιθρο. εἶναι ψηλότερης ποιότητας, Κάνουμε προσφορά µε το «κομμάτι» ΕΡ.: Έχετε τα δικά σας μοντέλα. Μήπως έχετε ταξιδεψει σεευρωπαϊκές χώρες για να εμπλουτί- σετε τα μοντέλα σας ΑΠ.: Γγώὠ προσωπικά, ἔχω πάει στη Δυτ. Γερμανία, την Τσεχοσλοβακί” και ἄλλες χώρες, Η βοηβος µωυ ἔχει πά- ει στην Πορτογαλία και αλ- λού. Όμως, θέλω να ξεκαθα- ρίσω ενα πράγμα. Δεν ακο- λουθούμε πιστὰ τα δυτικά μοντέλα. Παΐρνουμε, βέβαια, κάποιες Ιδεες, αλλά κύρια επιδίωξη µας εἶναι να δώσου- Ο Γενικός καιη βοηθός Διευθυντήςτου λευκορωσσικού εργοστασίου γυναικείων Φορεμά- των «Κομσομόλκα» κ. Ανατόλυ Νικολάγιεφ και Μαρία Μαχάνοβα στηµα του ενός χρόνου, αυξή- σαµετην παραγωγή µας κατά 1356. Εἶχαμε πωλήσεις 5 ex. ρουβλιών. Ένα µέρος των κερδών µας πηγαἰνει στο κρᾶ- τος Η επιχείρηση µας σαν ου- τοσυντήρητη, ἔχει τα δικάτης, λεφτά. Εχει στην τράπεζα 2 εκ. ρούβλια, ενώ ἀλλοποσό 2 εκ. ρουβλιών εἶναι κατατεθει- μένο για να ξοδευτεῖ σε κοι- Έχετε 3.800 εργότριες. Έχουν το κέρδος τους απὀὸ την επιχείρηση Oe- λουμε να µας πείτε: Προσλαμβάνετε νὲες εργάτριες Αν ναι, εχουν τα ἴδια ωφελήματα µε αυτὲς που εχουν µακρό- χρονη υπηρεσία ΑΠ.: Η επιχείρηση ὁεν εἰ- ναι «κλειστό κύκλωμα» Μινσκ, πρωτεύουσα της Λευκορωσσίας. Στη Φωτογρα- Φία µας η «Πλατεία της Δόξας» στην καρδιά της πόλης νΝωνικές παροχές, προς ὄὀφε- λος των εργατριὼν »AYTO το Βχρονο η επιχεί ρηση Θα κτίσει δικό της ανα παυτήριο, στο οποίο θα περ- νοῦν οι εργάτριες τις ἄδειες τους. Όλες ἐἔχουν ετήσια ἄδεια 18 ημερών, που αυξά νεται ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας τους Από τα λεφτά της επιχεῖ ρησης κτίσαµε δικούς µας παιδικούς σταθμούς, κοινό ια για τις ανύπαντρες, σπίτια για όσες ἔχουν παιδιά και δεν ἔχουν προστάτη, δίδουµε Ὁπωσδήποιε προσλαμβά νουµε νέες εργάτριες απὀ τη στιγµή που η παραγωγἡ µας αυξάνεται. Ἁγοράζουμε ὅπως σας εἶπα, νέα µηχανή- µατα. Αυτά τα μηχανήματα εἶναι προηγμένης τεχνολογί ας Παΐρνουμε εργάτριες που εκπαιδεύτηκαν O αυτά τα μηχανήματα ΕΡ.: Ποιος αποφασίζει για τη δημιουργία πα- ραρτημάτων στις ἄλλες πόλεις ΑΠ.: Ασφαλέστατα εμεῖς Κάνουμε επιλογή. Και μπορώ µετη «ἄοβιετικὴ στάµπα». Δεν σας αποκρύβω ὅτι η «Ραζνοξξπορτ» ἔχει ὅοσολη. ψίες µε δικά µας προϊόντα και συνεργάζεται µε Sutikoyep- μανικούς, ολλανδικούς και άλλους οἴκους. Ἔέχασα να σας αναφέρω, ότι η επιχείρηση µας ἔχει ανε- γεῖρει δικό της τυπογραφείο στο οποίο τυπώνει τα κιβώτια συσκευασίας της σε πολυ- χρωμῖα Το µισθολόγιο ΕΡ.: Θα θέλαμε τώρα, να µας πεῖτε μερικά πρά- γµατα για το µισθολόγιο των εργατριών. ΑΠ.: Το µισθολόγιο καθο- ρἰζεται µε βάση την παραγω- γἡ. Δεν σας αποκρύβω, ὅτι οι κοπἕλλες µας αμείβονται κα λά. Και αμείβονται καλά, γιατί εργάζονται καλά. Υπάρχει κατώτατο ὁριο] μισθού, που ανεβαΐνει σύμφωνα µε την παραγωγἡ. Πρέπει να σας πω, ὁτι καθημερινά σχεδόν γίνεται καταγραφή της παρα γωγής. Ὑπάρχει ευγενικὴ ἁμιλλα μεταξύτων εργατριών. και το «πρώτο χέρι», καρφι τσώνεται σε ειδική ταμπέλα στο εργοστασιο ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ τις εκ μήσεις του ο κ. Νικλαγιεφ (που έχει τιµηθεῖ για την εξαί ρετη δουλιἁ του απὀ την Κ.Ε ΚΚΣΕ) Tou eine: «