Back

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΑ Η ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο Γενικὸς Διευθυντής του ΚΟΑ κ. Κουκκουλαρίδης μιλά στην «Α.Χ.» για τα αθλητικά προβλήματα ΣΤΟΧΟΣΤΟΥ ΚΟΑ Η ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ο Ασυμβίβαστος ο κομματισμός µε την Αθλητική Ιδέα Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμοῦ Αθλητισμού κ. Χαράλαμπος Κουκκουλαρϊΐδης σε αποκλειστική συνέντευξη του προς την «Αθλητική Χαραυγή» προβάλλει και αναλύει τα πιο επείγοντα προβλήματαπου απασχολούν σήµερα τον ΚΟΑ και που έχουν ως κεντρικὀ στόχο την ανάπτυξη και πρόοδο του κυπριακού αθλητισμοῦ. Ὁ Γενικός Διευθυντῆς κ. Κουκκουλαρίδης παραθέτει ως ακολούθως τις θέσεις και απὀ- Ψειςτου ΚΟΑ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοί εἶναι οι κυριώτε- ροι στόχοι του ΚΟΑ µέσα στο 1988 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: “Onws kai GAAo! opyavi- σμοῇ, ἔτσι και ο ΚΟΑ έχει βραχυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στό- χους Οι μακροπρόθεσμο! στόχοι αφορούν τη γενικἡ ορθή αντιμετώπιση προβλημάτων που ἔχουν ὡς κύριο σκοπό την άνοδο του αθλητι- σμοῦ που κατ᾽ επέκταση ἔχει συνάφεια µε την υγεῖα του λαού ενώ σηµαντικὀς εἶναι καιο στόχος να προτρέψουµε τη νεολαία και το κοινό να ασχοληθεῖ µετον αθλητισμό για λό- γους κοινωνικής ισορροπίας και υγείας. Οι µεσοπρόθἐσμµοι στόχοι εἶναι η περαιτἒ- ρω αθλητική ανάπτυξη, η βελτίωση της υπο- δομής που υπάρχει µετη δηµιουργία αθλητι- κὠν χώρων σ᾿ ολόκληρη την Κύπρο, η ανά- πτυξη των ομοσπονδιακὠν αθλημάτων και αγωνιστικών χώρων και µεθοδική συμβολή όλων τών Φορξων γιατην ευρύτερη αθλητική ανάπτυξη. Οι βραχυπρόθεσµο! στόχοι εἶναι η υλο- ποίηση των αθλητικών προγραμμάτων, η συμμετοχή µας σε διεθνείς αθλητικές ὄιοργα- νώνεις, η αποπεράτωση βελτιωτικώὠν Epywy, επιχορηγήσεις άμεσων αναγκὠν των οµο- σπονδιὠν και άλλων αθλητικὠν Φορέων, η αξιοποίηση Του προγράµµατος «Αθλητισμός για όλους» μέσα στις κυπριακές συνθήκες για δημιουργία σταθερών βάσεων για συνεχή αθλητική ανάπτυξη ΕΡ.: Ποιά τα βασικἁἀ προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΚΟΑ ἃ ξ 9 2 wet . πάσι i Ὁ κ. Κουκκουλαρίδης ΑΠ.: Το ο βασικό πρόὀβλημι! που αντιµε- τωπίζουμε εἶναι το οικονομικό. Ο ΚΟΑ δεν ἔχει πολλές πηγὲς και βασικά τα οικονομικά του προξρχονται απὀ τα ἔσοδα του ΠΡΟ-- ΠΟ και την κρατική χορηγία. Το οικονομικό Φαίνεται πρόβλημα ακανθώδες για το λόγο ότι η ζήτηση, (οι ανάγκες του αθλητισμού µας), εἶναι δυσανάλογη µε την προσφορά, Ο KOA δεν εχει τη δυνατότητα να προσφἑρε! εκεῖνα που ἔπρεπε για να κρατήσει σεπιο ψη- λά επίπεδα τον αθλητισμό Θα ήθελα στο σηµε]ο αυτό να κάνω µια συνοπτικἡ ανάλυση, παρένθεση, ἄλλων προ- βλημάτων 9 Δεν µπορεί να ολοκληρωθεί σωστά ο προγραμματισμόὸς που παρεμποδίζει την ανοδικἡ πορεία του αθλητισμού 9 ΄Ανθρωποι που για ποικίλους λόγους δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσΙίες στον αθλητισμό, μπορούν να παραχωρήσουν σενέ- ους ανθρώπους τις θέσεις τους 9 Χρειάζεται ανάλογο και ορθά καταρ- τισµένο προσωπικό ο ΚΟΑ για κάλυψη των αναγκών του και εφαρµογή των προγραμμµά- των του Οργανισμού. 9 ΘΕΛΩ να εκφράσω την πλήρη ικανο- ποίηση µου για την απόφαση του Προέδρου Βασιλείου να δώσει για τους σκοπούς του αθλητισμού τα ἔσοδα απὀ τη Φορολογία του Ιπποδρόµου και των Πουλς. Ηταν ἕνα παλιό αἴτημα του αθλητικού κόσμου που τώρα Bpi- σκει την υλοποίηση του. ΣΤΙΣ προοπτικές µας περιλαμβάνεται καιη αναβάθμιση του ΠΡΟ--ΠΟ στην Κύπρο. Γῖ- νονται προσπάθειες για αυτοτελή ζώνη λει- τουργίας του και οἱ διευθετήσεις βρίσκονται προς το τέλος τους για νομική ρύθμιση του θέματος και από τις ὅυο κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας. Αμεσα προβλήµατα που επιλαμβανόμεθα εἶναι και τα καθήκοντα που απορρέουν απὀ την ανάληψη της διοργάνωσης για το 1989 των αγώνων «Μικρών κρατών της Ευρώπης». Επίσης, υποχρέωση ἔχουμεν᾽ ανταποκρι- θούμε σωστά µε τη συμμετοχή µας Φέτος στην 24η Ολυμπιάδα της Σεούλ. ΕΡ.: Που βρίσκεται! το θᾶμα της Δι- αιτησίας µε βάση τη συμφωνία ΚΟΠ και Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου ΑΠ.: ΄Εχει επέλθει κατ᾿ αρχήν συμφωνία μεταξύ της ΚΟΠ και του Σ.Δ.Κ. και θα διστυ- πωθεῖ και θα ρυθµισθεί νομικά το θέµα. Η παρεµβολἡ του ΚΟΑ ἦταν θετική κα! εποικο- δοµητικἡ. Συνεχίζονται οἱ επαφὲς της τελικής διατύπωσης μεταξύ ΚΟΑ, ΚΟΠ, ΣΔΚ. :ΕΡ. Ποιά η θέση του ΚΟΑ στο ai- πηµατης ΚΟΠ για κάλυψη εξόδων των Εθνικών ποδοσφαιρικών ομάδων για το 1987 που ανέρχονται στις 70--80 χιλιάδες λίρες ΑΠ.: Κατά καιρούς η ΚΟΠ έθεσε το θέµα οικονοµικής κάλυψης των εξόδων των Εθνι- κὠν ομάδων και παρουσίασε το θέµα. Γίνον- ται επαφες και όταν καταλήξουμε θα δώσου- µε και την ανάλογη λύση. Φυσικά η οποιαδἠή- ποτε απόφαση θα βρίσκεται µέσα στα πλα[- σια των δυνατοτήτων του οργανισμού. ΕΡ.: Ποιά η θέση του ΚΟΑ στο θεµα ανάμιξης μερίδας αθλητικών σωµα- τείων σε κομματικές δραστηριότητες ΑΠ.: Οποιοσδήποτε αγαπά πραγματικά τον αθλητισμό δεν πρεπει να παρασύρει τον. αθλητισμό και το σωματείο του σε κομματικές διαμάχες. Οὗτε πρέπει να εκμεταλλεύεται σε οποιαδήποτε ιεραρχία βρίσκεται του αθλητι- KOU οικοδομήματος τη θἔση του καινα παρα- σύρεται στη δίνη κομματικών ὁραστηριοτή- των. Σαν ελεύθερος πολίτης μπορεί να ἔχειτις πολιτικές του πεποιθήσεις, αλλά µε την ιδιό- τητα του αθλητικού παράγοντα δεν πρέπει να συγχύζει τον αθλητισμὀὸ He Tov κομματισμὀ. Αθλητισμός και κομμµατισµός δεν ἔχουν καμμιά μεταξύ τους σχέση κι οὗὖτε μπορούν. να συμβιβαστούν. Η αθλητικἡ Ιδέα και πνεύ- μα του Ολυμπισμού προσδιορίζουν σαφώς τους αθλητικούς προσανατολισμούς. ο αθλητισμός καλλιεργείΐ τη Φιλία, την αγάπη, τη συναδἔλφωση, την ευγενική ἁμιλλα, την ειρήνη. Καταργεῖ κάθε µορφής φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές διακρίσεις και οποι- εσδήποτε ἆλλες σκοπιμότητες. Κατά συνέπεια η αθλητικἡ Ιδέα δεν µπορεί και δεν πρέπει να ἔχει σχέση µε κομματικὲς ὅραστηριότητες. Τὲ- τιες ενέργειες απροκάλυπτης ανάπτυξης του κομματισμού µε τον αθλητισμὸ καταβαρα- θρώνει το αθλητικό πνεύμα και δημιουργεί αντιαθλητικὲς τάσεις, ΚΑΛΩ όλους όσους παρασύρθηκαν να επιστρέψουν στην αθλητική κοιτίδα και όλοι να εργασθούν για τη γενικἡ ανάπτυξη του αθλητισμού στον τόπο µας ΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ