Back

Ορόκλινη

Α᾿ μέρος Πριν καλά --- καλά τελει- ώσουν τα σύνορα της πό- λης του Ζήνωνα και των Λειβαδιών, στους πρὀπο- δεςτης«Ασπρομούττης» και της «Γερομούττης απλώνε- ται η Ορόκλινη --- κοινότη- τα µε 1.600 τόσους κατο[- κους περιλαμβανομένων και αυτώντου συνοικισμού. Η θὲέση, που opoAoyei TO ὄνομα της, αναβαθμίζεται µετην πολύ λίγη απόσταση της απὀ την θάλασσα και την πόλη της Λάρνακας. Γι΄ αυτό τον λόγο μπορούμε να πούμε ὅτι η ταχεῖα ανά- πτυξη και κυρίως η τουρι- στικἡ ανάπτυξη της Λάρνα- κας μετάτο 1974 εἶχετο δικὸ της μερτικὀ και στην περιο- χἧ της Ορόκλινης. Και αυτή η περιοχή δεν εἶναι λίγη αφού στην διοΐκηση του Συμβουλίου Βελτίωσης ΟΩρὸκλινης υπάγεται η ανεπτυγμένη, σχετικά, του- ριστική περιοχή απὀ την πολυκατοικία Μαρσελλου μέχρι και το Δασούδι του ΚΟΤ. Μια απὀδειξη και της τουριστικής ανάπτυξης προς την οποία τεΐνει συνε- χώςη Ορόκλινη εἶναι kai To γεγονός ὅτι σ᾿ αυτήν (στα όρια του Συµβουλίου Βελ- τίωσης) κτίζονται και θα λειτουργήσουν μµὲσα στο 1988 τρῖα ξενοδοχειακἁ συγκροτἠµατα ενώ τέταρτο βρίσκεται υπό ανέγερση. Ακόμα σε βαθμὀ εντυπωσι- ακό για τον επισκἔπτη εἶναι και ο οργασμὸς ανέγερσης ιδιωτικὠν κατοικιών όχι τὸ- co απὀ ντόπιους, όσο απὀ ξένους (που προἑρχονται απὀ ἄλλες πόλεις ἡ χωριά της Κύπρου), Ολα αυτά δι- αλύουν --- εἶναι Φυσικὸ --- οποιεσδήποτε επιφυλάξεις για το μὲλλον της Ορόκλι- νης στον τομὲα των ξενοδο- χειακὠν επενδύσεων και της τουριστικής βιομηχαν|- ας. Για το θὲµα της τουριστι- κἡς ανάπτυξης της Ορόκλι- νης, την σημασία, που προσδίδουν σ᾿ αυτὴ οι αρ- χὶς και οι κάτοικο! της, αλλά και γενικά τα προβλήματα που απασχολούν την κοινό- τητα και τους κατοἰκους εἰ- χαµε µια εκτενή συνομιλία µε τον κοινοτάρχη Ορόκλι- γης κ. Σπύρο Ελεονοδώρου και τον επιθεωρητή του Συμβουλίου Βελτίωσης κ. Ανδρὲα Θεοδοσίου, Εκτενἠς αναφορά Eyive και απὀ τοὺς δυο παράγον- τες για τα προβλήματα της κοινότητας που προωθούν- ται ἆμεσα απὀ τις αρχὲς και για τα οποία θα μιλήσουμε στο σημερινό µας ρεπορ- τὰς. Χωρίς να υποβαθμ]- ζουμε την σημασία της τουριστικἡς ανάπτυξης που προσδίδουν οι αρχὲς της Ορδόκλινης, αλλά αντίθετα για να την υπογραμμµίσου- με,θα μιλήσουμε γι αυτὴν στην δεύτερη ενότητα στην αυριανὴ µας ἔκδοση. Προβλήματα Ορόκλινης «Σημασία για µας, εἶπεο επιθεωρητἠς του Συµβου- λίου Βελτίώσης κ. Α. Θεο- δοσίου δεν ἔχει το τι δεν ἔγινε, αλλά τι πρὲπει να γ|- γει.Γιατῖ αυτά που ἔγιναν μὲ- χρι τώρα εἶναι Φυσικάπρος ὀφελος της κοινότητας και του συνόλου των κατοϊκων της. ΓΙ᾽ αυτό και πρὲπει κα- Ta την δικἡἠ µας ἄποψη να λυθεῖ οριστικἁ και χωρὶς ἄλλη καθυστέρηση το θὲµα των κτηνοτροφικὠν UNO- στατικὠν που εξακολου- θοὺν να βρίσκονται μέσα στην κατοικημένη περιο- xfp. Onws yas TOvistt 0 kK. O&- οδοσίου οι κτηνοτρόφοι των οποίων τα υπο -τατικά βρίσκονται µέσα στην κοινό- τητα δεν ἔχουν καμιά ευθύ- νη γιατί οι ἴδιοι, όπως Kal TO σύνολο των κτηνοτρόφων αποδἔκτηκαν την πρόταση, για μετακίνηση τους σεκτη- νοτροφικἡ περιοχή. «Σχεδόν όλα τα υποστα- τικἀ, µας εἶπε, ἔχουν µετα- κινηθεί απὀ την οικιστική περιοχή εκτός απὀ 3 περι- πτώσεις. Και τούτο γιατῖ, ενώ το Συμβούλιο προχώ- ρησε στην δηµιουργία της κτηνοτροφικἠς περιοχῆς, ὁηλαδή κατασκεύασε τους ὀρόμους, ἕκαμε τους δια- χωρισμούς οικοπέδων και AUPUUy ii OpoKaivn ϱ ἔχει το μερίδιο της στην ολόπλευρη σταθερἡ ανάπτυξη της επαρχίας 4άρνακας ϱ Σήμερα αναφορᾶ στα καυστικἀ προβλήµατα ϱ 4ύριο οι μεγάλες προοπτικὲς τουριστικής ανάπτυξης Όμως τώρα περιπλέκεται η κατάσταση ενώ το Συµ- βοῦλιο Βελτίωσης εἶχε ζητή- σει πριν λειτουργήσει ο νὲ- ος υποσταθμὸς και λυθείτο πρόβλημα της λήψης προ- γραμμάτων, τον διαχωρι- σμὸ των καθυστερηµἔνων, τελών απὀ τα νξα, Ετσι τώ- ρα ο κάθε καταναλωτήςτης Ορόκλινης δεν µπορεί να πληρώσει τα νέα τέλη, που του χρεώνονται από της Έναρξης της λειτουργίας του νξεου υποσταθµου (εδώ και 4 μήνες), γιατί αυτά ενο- ποιούνται απὀ τις αρμόδιες αρχὲς µε τα παλιά. Penoptac: Νίκη Χαραλαμπους - Κουλερμου υδροδότησε την περιοχή, η παραχώρηση των οικοπὲ- δων προςτουςτρειςδικαιού- χους καθυστερεί εδώ και 3 µήνες απὀ το αρμόδιο υπουργεῖο. Οι τρεις μονά- δες αιγοπροβατοτροφίας επηρεάζουν σημαντικά την δηµόσια υγεία των κατοῖ- κων αλλά και περιβάλλον- ται στην γενικότερη ανά- πτυξη της κοινότητας. Επα- ναλαμβάνω ότιοικτηνοτρό- Φοι αυτο] δεν φξρουν ευθύ- γη για την κατάσταση αλλά το αρμόδιο υπουργείο». Οδικός Φωτισμός Στο πρὀγραμµατου Σ. 8. Βρίσκεται η αντικατάσταση των υφισταμένων λαμπτὴ- ρων οδικού Φωτισμού, η απόδοση των οποίων θεω- ρεῖται µη ικανοποιητική. «Προγραμμµατίζουμε, εἶπεο κ.Θεοδοσίου την αντικατά- σταση 250 υφισταμένων λαμπτήρων µε λαμπτήρες ψηλἠς πίεσης νατρἰου. Ίο Έργο, για το οποἱο υπάρχει εγκριµένο κονδύλι ύψους 8.000 λιρών θα τελειώσει σε τρεις φάσεις μὲχρι το τίλος του '89. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια ὥστε µελλην- Το Συμβούλιο Βελτίωσης ζητά τώρα απὀ τοΡἰΚ ὅπως δώσει στην αρχἡ κατάλογο των χρεών του κάθε κατα- ναλωτή για να μπορέσουν να ξοφλήσουν τους νέους λογαριασμούς, ανεξάρτητα Ο εκπρόσωπος του Σ. Β. Ορόκλινης Α. Θεοδοσίου απὀ τα καθυστερημένα. Κοινοτικό νηπιαγωγεῖο Και στον τομέα της [Παι- δείας οἱ αρχὲς της Ορόκλι- νης φροντίζουν σύμφωνα µε τις δυνατότητες τους Ο κοινοτάρχης Ορόκλινης Σπύρος Ελεονοδώρου. χρονιάς οι χωμάτινοι δρό- μοι γύρω απὀ το χωριό θα εἶναι ελάχιστοι». Εξάλλου ενθαρρυντική παρουσιάζεται και η κατᾶ- σταση µε τους αγροτικούς δρόμους, ενώ προγραμµα- τίζεται η περαιτέρω βελτί- ωση τους µε κατάλληλα υλικά. Παράλληλα πρου- θεῖται η εγγραφή των παλι- ὦν αγροτικών δρόμων καιη εγγραφή και διάνοιξη νέων δρόμων. Κοινοτικό γήπεδο Το κοινοτικὀ γήπεδο στην. Ορόκλινη λειτουργεί and το 1984 χάρη στην ση αντι- κἡ οικονομική εισφοράτου Συµβουλίου, την παραχώ- ρηση της γης απὀ την εκ- κλησιαστικἡ επιτροπή και την βοήθεια, τεχνικἡ και οἱ- κονοµικἡ απὀ τον ΚΟΑ. «Φξτος, µας τόνισαν οἱ εκπρόσωποι των αρχώντης κοινότητας, προγραμματί- ζουμε την ἔναρξη των ερ- γασιών για ηλεκτροφωτι- σμὸ του γηπὲδου µε βάση σχὲδια και πρὀτυπα του ΚΟΑ. Εμεῖς σαν αρχὲς θα συνεισφἑρουµε οικονομικά για ηλεκτροφώτιση του 1/43 του γηπὲδου µε δαπάνη 5.000 λιρὠν, Όμως χρειαζὀὸ- µαστε και την οικονομική apwyf tou KOA via va oAo- κληρωθεί το ἔργο». Οιαρχὲςλοιπόντης Opo- Κλινης επισημαίνουν και προγραμμµατίζουν τις Gue- σες ανάγκες της κοινότητας βοηθώντας ἔτσι σηµαντικά στην παραπέρα ανάπτυξη της, γιατην οποία ασφαλώς Επίσπευση και ολοκλήρωση της ανακατασκευἠς του δρόμου Ορόκλινης ζητά η κοινότητα τικά να τοποθετοῦύ. 1 αυ- τού του εἶν, εις οἱ λαµπτή- ρες ώστε να µην χρειάζεται η αντικατάστασή τους Καθυστερηµένα τέλη προς το ΡΙΚ Πρόβλημα γιατο σύνολο των κατοίκων της Ορόκλι- νης παραμὲνει η εξόφληση των τελὠν προς το ΡΙΚ, κα- θυστερημἔνων καινξων. Το πρόβλημα αυτὸ άρχισε µε την κατάληψη του σταθμού της Καντάρας, οπότε και η λήψη προγραμμάτων του ΡΙΚ απὀτιςτηλεοράσειςτων κατοἰκων κατὲστη αδύνατη. Παρόλα αυτά οι κάτοικοι χρεώνονταν µὲσο της ΑΗΚ τα τελη για το ΡΙΚ. Αυτά τα «καθυστερημένα» προς το ΡΙΚ τέλη οἱ κάτοικο! και οἱ αρχεςτης Ορόκλινηςζητού- σαν και ζητούν να αποσβε- στοῦν. αφού οτις επερχόμενες Υε- νιὲς «1 στηριχθεί και το μελλς ης κοινότητας, ΓΙ αυτὸ το Συμβούλιο προ- γραμμµατίζει την ανέγερση κοινοτικού νηπιαγωγεῖου για να λειτουργήσει απὀ το σχολικὀ ἔτος 1988-89. Το νηπιαγωγείο θα στεγαστεί σενξο κτίριο στον χώροτου Δημοτικοῦ Σχολεῖου. Οδικό ὀΐκτυο Ύστερα απότην αντικατᾶ- σταση του μδρευτικού ὁι- κτύου της κοινότητας που Έγινε μσα στο 1987 µε δαπἀ- νη 70,000 λιρών το Συμβούῦ- λιο προγραμματίζει Φξτος την επίστρωση δρόμων µε πρὲμιξ, ενώ προβλέπεται η σταδιακἡ ασφαλτόστρωση ὁλωντων δρόµωντηςκοινό- τητας. «Πιστεύουμε, τόνισε ο επιθεωρητής του Σ.Β., ὁτι μετά το τέλος της φετινὴς ο χρειάζονται και επιδιώκουν την βοήθεια του Κράτους. Όμως περισσότερη βοή- θεια χρειάζονται για την τουριστική ανάπτυξη τους στην οποία και προσδίδουν µεγάλη σημασία αφού προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται η ἴδια η κοινότη- παλόγωτης φυσικήςτηςθὲ- σης, Και αυτή η στροφή δεῖ- χνει η σημερινἠ πραγµατι- κότητα που τονῖσαμε και πιο πάνω, δηλ. της ανέγερ- σης νέων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, αλλά και του οργασμού ανέγερσης νεων ιδιωτικών κατοικιών στην περιοχή της Για τα προβλήµατα που χρειάζονται να επιλυθούν για να δοθούν κίνητρα επένδυσης στην τουριστική βιομηχανία σ᾿ αὐτὴν την περιοχἡ θα μιλήσουμε στην αυριανή µας ἔκδοση ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ