Back

«Και οι Πέτρες Βγάζουν Νερό»

Γρωτοφανής βροχότιτωση στην επαρχία /λεμεσού Kat ot leroec BycCouv Nepo ο Ευεργετικὲς καταστάσεις για όλες τις καλλιέργειες και του εµπλουτι- σμούὺ των υπογείων υδροφόρων στρωμάτων. ο Σοβαρά προβλήματα απὀ την ἓλ- λειψη αποχετευτικοὺ ομβρίων νε- Βαρύτατος ο Φετινὸς χειμώνας µε πλούσιες πρωτοφανεἰςβροχοπτώσεις που εκάλυψαν ὅλη την επαρχία Λεμεσού. Αυτὲς άρχισαν κατά τα τἔλη του περ. Νιόβρη και συνεχίσθηκαν τον Δε- κἔµβρη, τον Φεβράρη µε διαλείμματα μερικών ημερών. O1 Bpoxés Tou Maprn Eival ακόµα πιο πυκνὲς από εκεῖνες των προηγουμένων μηνών. Ιδιαῖτε- ρα αυτὲς των τελευταϊων ημερών θύμισαν την περσινἠ αντίστοιχη περίοδο που μὲσα σε 8---10 μὲρες συγκέντρωσαν 7 εκ. κυβ. µέτρα νερού στον υδατοφράκτη Γερμασόγειας και υπερχε]ί- λισε. Από 4---5 μερεςτώρα οιβροχὲς συνεχίζον- ται µε ελάχιστα διαλείμματα. Ιδιαϊτερα συνεχείς και πυκνὲςήταν αυτὲςπου ἔπεσαν στα μµέσατης Βδομᾶδας. Οι δρόµοιτης πόλης μετατρέπονται κάθε καμμιά ώρα σε χειµάρρους. Το ἴδιο και Ο υδατοφράκτης Γερμασόγειας υπερχειλίζει. πολλοί ἆλλοι των προαστίων και των χωριών. Εξάλλου τα χωράφια εἶναι καλυμμὲνα µε νερά. Τόσο πολύ χόρτασε η γη που σε πολλὲς περιο- χὲςτης υπαϊθρου η γη µε δυσκολίατα απορρο- φἀ. Σε πολλά περβόλια τα λαχανικά και άλλες Φυτεῖες πλξουν μὲσα στο νερό κατά διαστήµα- τα και οι κηπουροί δυσκολεύονται να συλλὲ- ξουν τα διάφορα εἶδη τους. Μὲχρι της στιγμής δεν ἔχει σημειωθεί σχεδόν χαλαζόπτωση.Τολι- γοστό χαλάζι που ἔπεσε σε διάφορες περιοχὲς ελάχιστες ζημιὲς ἔχει προξενήσει. Όσον αφορά την χιονόπτωση αυτή εἶναι μάλλον λιγοστή Φὲ- τος, Αυτό αποδίδεται στο ὅτι ο καιρός συνεχίζει να εἶναι βροχερός µε θερµοκρασΙες και πιέσεις ρευμάτων αρνητικὲς για μεγάλες χιονοπτώσεις. Χαρακτηριστικό εἶναι το γεγονός ότι το χιόνι µόνο σε µια περίπτωση ἔφθασε τα 80 χιλ. του µἔτρου στην κορυφἠ του Τροόδους, ενώ πέρσι µέσα στον Μάρτη ανέβηκε στα2 µέτρα. Η μεγά- λη ὅμως βροχόπτωση αντιστοιχεί Φὲτος µε το πολλαπλάσιο των νερών της περσινἠς χιονό- πτωσης. Πιολλοϊ χωρικοί λὲνε ὅτι οἱ βαριξς χιονοπτώ- σεις εἶναι πίσω ακόµα διότι αυτὲς αυξάνονται όταν υποχωρήσουντα συνεχἡ βροχερά ρεύμα- τα στις ορεινὲς περιοχἒς. Παρόλο ὅμως που τα χιόνια εἶναι λίγα ως τώ- ρα ὅπως ἔχει λεχθεί την περ. βδομάδα ἔπεσαν χιόνια και σε χαμηλές περιοχὲς μέχρι νοτιότερα της Τριµϊκλινης. Και αυτό συνέβη σε δυο δια- Φορετικὲς νύκτες. Οι γηραιότεροι στην ηλικία δεν θυμούνται τόση πολλή βροχόπτωση που να σημειωθεί τὁ- σο κανονικά καθ᾽ ὅλη την χειμερινή περίοδο. Όπως χαρακτηριστικἀ τονίζουν: «Και οι πέτρες βγάζουν νερά» αφού και απὀ ασφαλτοστρώμα- τα δρόμων στην ὑπαιθροξεπηδάνερό απόρω- YHES. To vepo δεν χάνεται Άλλο θετικό γεγονός εἶναι ότι Φὲτος δεν χά- θηκε το νερό του Κούρρη και των δυο ἄλλων ποταμών που χύνεταιτώραστον υδατοφράκτη Κούρρη. Σχετικἁ µετο νερό που ρέει στον μικρό υδα- τοφράκτη του Πὲρα Πεδιού που υπερχειλίζει σχεδὀν κἄθε χρὀνο, αυτό εἶναι Φέτος αυξημένο κατά το τριπλάσιο της περσινής περιόδου. Προβλέπεται ότι η υπερχείλιση αυτή θα συνε- χισθεῖ ὅπως και πἔρσι καθ’ ὅλη την θερινή πε- piodo. Το νερό της υπερχεῖϊλισηςτουποταμοῦ ευτυ- χώς δεν χάνεται διότι χύνεται στον υδατοφρά- κτη Κούρρη διότιο ποταμός Κρυόςπου διἔρχε- ται απὀ το Πῖρα Πεδί σµίγει µε τον ποταµο Κούρρη ὅπως και εκεῖνος του Λιμανατιοῦ. Κάτι ἄλλο πολῦ ευεργετικό εἶναι το γεγονός ὅτι το νερό της υπερχείλισης του φράγµατος Γερμασόγειας καλύπτει τώρα συνεχώς και με- γαλύτερο τµήµα της κοιλάδας που βρίσκεται νότιατου φράγµατος και ἔτσι για κάµποσο και- ρό δεν θα χρειάζεταινα αφήνεται να φύγεινερό απὀ το Φράγμα για εμπλουτισμό των παρακεῖ- µενων γεωτρήσεων απότις οποῖες προμηθεύε- ται πόσιμο νερό η πόλη µας. Τώρατι προβλήματα ἔχει δημιουργήσει η µε- γάλη βροχόπτωση 1) Έφερε στο προσκήνιο ακόµα µια φορά το σοβαρό ζήτημα της ἕλλει- Ψης, αποχετευτικού των ομβρύων νερών στην πόλη µας που εκκρεμεί απὀ χρόνια. Φέτος δεν υπήρξε σχεδόν δρόμος που να µη μετατραπεί λίγο - πολύ σε χείμαρρο µε την δηµιουργία προβλημάτων στην διακίνηση πεζών και οχημά- των και συμφόρηση τηςτροχαϊῖας. Επισηµάνθη- καν επίσης πολλὲς περιοχὲς βόρεια της πόλης που ἔχουν ανάγκη κατασκευής κάποιων αντι- πλημμυρικών ἔργων. Η περίπτωση αυτή δεν εἶναι ἄσχετη µε την δημιουργίατου νξου παρακαμπτηρίου δρόμου την διάνοιξη τμήματοςτης λεωφόρου Συγγρού και το ανεξἔλεγκτο των πραγμάτων που σχετί- ζονται µετον διαχωρισμό οικοπξδων. Εἶναι και- pds kara γενική ἄποψη ὅπως ο Δήμος προ- γραμματίσει και υλοποιήσει το ἔργο της κατα- σκευἠς του αποχετευτικού των ομβρύων νε- ρών. Θα πρὲπει επίσης να επισημάνει όλες τις περιοχὲς που τώρα εἶναι πλημμυρισμὲνες µε νεράγιανα δημιουργήσει μικρά αντιπληµμυρι- kd ἔργα. Το ἴδιο θα πρὲπει να πράξουν και οἱ Δήμοι των προαστίων µε την οικονομική βοή- θεια της κυβέρνησης γιατί εἶναι γνωστό ὅτι τα ἔσοδα τους δεν επιτρέπουν μεγάλες δαπάνες. 2) Οι αυξημἒνες τρικυµ]ες στην θάλασσα συ- νεχίζουν το διαβρωτικὀ τους «Ἐργο» ιδιαἵτερα στις περιοχὲς που δεν ἔγιναν ακόµα οριζόντιο! προβλἠτες (πἔραν της περιοχής παλαιών απο- θηκών σιτηρὠν). Επομένως χρειάζεται η κατα- σκευἡ και ἄλλων προβλήτων διότι αν συνεχι- σθε[ η κατάσταση ὁπως ἔχει θ᾽ απωλεσθούν και τα λίγα τελευταἶα δξνδρα που απόὀµειναν στα μικρά δασύλλια. Επίσης θα απειληθεῖ καιο πα- Τρεχούμενα νερά απὀ υψώματα βράχων στην περιοχή Απεσιάς. ραλιακός δρόµοςστις επηρεαζόµενεςπαραλια- κὲς περιοχἒς. 3) Απότις συνεχεῖς βροχοπτώσεις όλα τα πα- λαιά πλινθαρξνια κυρίως σπίτια στην περιοχή της πρώην τούρκικης συνοικίας και σε ἄλλες περιοχες ἔχουν ὑποστε[ τρομερή φθορά µετην απορρόφηση νερών. Χρειάζεται να γίνει αμἒ- σως µια ἔρευνα για να διαπιστωθεῖ: α) Ποια εἶναι σε επικίνδυνη κατάσταση και απειλούν τις πτωχες οικογένειες που διαμένουν. σ᾿ αυτά. B) Nota εἶναι ακατοίκητα και αποτελούν επ[- σης κίνδυνο για το κοινό που διακινείται παρα- πλήσια. Γιατην πρώτη περίπτωση να εξασφαλισθούν απὀ τα αρμόδια τμήματα της κυβέρνησης και ρὠν στη Λεμεσό και την ύπαρξη επικίνδυνων πεπαλαιωμένων κατα- σκευών στην πόλη και ὑπαιθρο. ο Ανάγκη κινητοποίησης των αρμο- δίων τμημάτων. Ίο ὀιορωφο παλιο σπίτι που κατεύρρευσε πριν λίγες µἐρες στη διασταύρωση των οδών Ιωάννη Κυριακίδη και Αγίας Ελένης στη συνοικῖα Αποστό- λου Ανδρέα. Ευτυχώς οι ἔνοικοι του (στην πάνω Φωτογραφία) κατά καλἠ τους τύχη βρίσκονταν ἔξω απὀ αυτό. του Δήμου ασφαλείς κατοικἰεςγιατις οικογένει- ες αυτἒς, Για την δεύτερη περίπτωση να µπουν σε ενεργεία οἱ μπουλντόζες για κατεδαφίσεις και εξάλειψης των ερειπίων. Μερικά μικρότερης ἕκτασης προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην ὑπαιθρο. Πολλά Φτωχόσπιτα χωριών παρουσιάζουν επικἰνδυ- νες καταστάσεις καιθα χρειασθούν επιδιορθώ- σεις. Θα πρεπεινα βοηθηθούν οικονομικά αυτὲςοι οικογένειες να κἀμουν τις αναγκαῖες επιδιορ- θώσεις για να µη θρηνήσουµε και αθώα θύμα- τα. Επίσης μερικά μικρά γεφύρια ἔχουν υποστεί κάποιες ζημιὲς. Έγιναν επίσης κατολισθήσεις πειραμάτων απὀ υψώματαπου συνορεύουν µε δρόμους, Συνεργεία των αρμοδίων τμημάτων επιβἁλ- λεται να πάνε στην ύπαιθρο για διερεύνηση και εκκαθάριση των δρόμων. Υπάρχουν επίσης σηµεία που παρουσιάζουν κινδύνους κατολισθήσεων μεγάλου όγκου πε- τρωμάτων και αυτὲς οἱ καταστάσεις επιβάλλε- ται να προσεχθούν. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις ἦταν Φυσικό να επηρεάσουν και την συνέχιση των διαφόρων εργασιών ὁπωςτακτίσματαστις οικοδομὲς,την απασχόληση στα αγροκτήματα κ.ά. Κάποιο πρόβλημα παρουσιάζεται επίσης στο κλάδεμα των αμπελιών στις ορεινὲς κυρίωςπε- ριοχἒς διότι µε τις συνεχεῖς βροχοπτώσεις δεν μπορούν οἱ αμπελουργοί να µπουν µέσα στα αμπέλια. Όπως πληροφορούμαστε τα πλείστα αμπὲ- λια εἶναι ακόµα ακλάδευτα στις περιοχὲς αυτὲς. Το ρητό «οὐδὲν καλόν αμιγὲς κακού, επαληθεύ- εται. Ευτυχώς ὅμως το καλό εἶναι τεράστιο και το κακό μικρό. Καιτο τελευταίο εὔκολα µπορεί να εξαλειφθεί όταν υπάρχει θἔληση και προ- παντός συναίσθηση των ευθυνών των αρμµοδί- ων.