Back

Πόλη Χρυσοούς

stihl OES sane Γ]1όλη ΣΣρωσοχοὺς Ο Δήμαρχος Χρυσόστομος Κυριάκου παραθἑτει µια σειρά καυτά προβλήµατα που χρήζουν ἅμεσης αντιμετώπισης για µια. ολόπλευρη ανάπτυξη της ομµόφωνης παραθαλάσσιας πολιτείας Κέντρο ολόκληρης της Βορειοδυτικής Πάφου η ΠΠό- λη Χρυσοχούς, εἶναι σήμε- ρα µια απὀ τις ελάχιστες κοινότητες της Πάφου που ευημερεῖ: Ωστόσο napa την ανά- πτυξη της, η ὀμορφη παρα- θαλάσσια πολιτεία αντιµε- τωπῖζει αρκετά σοβαρά προβλήματα, μερικά απὀ τα οποῖα εἶναι ἅλυτα and Sexaeries. Για την κατάσταση που επικρατεῖ στην Πόλη Χρυ- σοχούς, εἶχαμε µια πολύ ενδιαφξερουσα συνομιλία µετον Δήμαρχοτης κ. Χρυ- σόστομο Κυριάκου. Τοπιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ορεινἠ Πάφος και αναπόφευκτα η Πόλη Χρυσοχούς εἶναι η ἄσχημη κατάσταση του οδικού ὀικτήου. Όπως µας εἶπε ο Δήμαρ- χος: «Ο κύριος ὁρόμοςπου συνδἔειτην Πάφο µετην Πό- λη Χρυσοχούς και προχω- ρεῖ προς την Λευκωσία, χρειάζεται γενική επιδιὀρ- θωση. Ιδιαίτερα το τµήµα εκεῖνο ποὺ περνά μέσα απὀὸ την Πόλη, ἔχει καταστραφεί σε μεγἆλο βαθµό. Οι εργα- σίες για τη βελτίωση του ὀρόμου πρέπει να αρχί- σουν Φέτος, αφού ὅπως γνωρίζουμε το τµήµα Δη- µοσίων ἔργων ἔχει εξασφα- λίσει ρυθμιστικό σχἔδιο, µε βάση το οποίο ἄρχισε την ετοιμασία κατασκευαστι- κού σχεδίου. Εξ᾽ ἄλλου ο νέος ὀρόμος που θα ενώνει την Λευκω- σίαμετον Πύργο, πρέπεινα περάσει µέσοτου Σταυρού της Ψώκας και της Λυσοῦ απὀ την Πόλη Χρυσοχούς. Αυτή η διευθέτηση θα συµ- βάλει ὅπως πιστεύω στην γενική ανάπτυξη τουτόπου και θα βγάλει την Πόλη Χρυσοχούς απότην απομὀό- νωση. Νέο νοσοκομείο Ένα ἆλλο σοβαρό θεμα που µας απασχολε[, εἶναι η προστασία της υγεῖας του λαοῦ. Στην Πόλη λειτουργεί περιφερειακό νοσοκομείο, το οποῖο ὅμως δεν εἶναι κα- και την ζωή πθι κόσμου. Για ολόπλευρη ανάπτυξη Στην Πόλη Χρυσοχούς υπάρχει τα τελευταίῖα χρό- νια ανάπτυξη σεόλουςτους τομεὶς και κυρίως στον του- Ρεπορτας Λενια Σοφοκλεους τἆλληλα επανδρωμὲνο. Πι- στεύουμµε ὅτι ἔχουν ωριμά- σει οι συνθήκες για ανἔγερ- ση νξου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, αλλά προς το παρόν πρὲπει να ικανοποιηθεῖ η ἅμεση ανάγκη της ολοκληρωμένης επάνδρωσης του νοσοκο- μείου που ἔχουμε τώρα. Το ἵδρυμα αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες 20 συνολικά κοινο- τήτων και χρειάζεται οπωσδήποτε ἆλλο ἕνα πα- θολόγο, ἕνα οδοντίατρο και ριστικὀ. Αυτή η απότομη ανάπτυξη µας βρίσκει απροετοϊμαστους, αφού η Πόλη --- ὁπωςκαιη υπόλοι- πη Πάφος -- δεν ἔχει τα αναγκαΐα ἔργα υποδομής. Για να γίνουν τα ἔργα αυτά ὅμως χρειάζονται αρκετά χρήματα. Παρόλο που παϊρνουμετην κυβερνητική επιχορήγηση, ο Δήμος µας βρίσκεται σε κακἠ οΙκονο- µική κατάσταση και ἔχει ανάγκη απὀ επιπλεον ΟΙκο- νηση να προωθήσει εἶναι: Τοτοπικό σχεδιο ευρύτερης περιοχἠς της Πόλης. Σχέδιο διαμόρφωσης του πυρήνα της Πόλης. Διαμόρφωση της πλατείας κοντά στο Δη- μαρχεῖο. Δημιουργία νησι- δας μπροστά απὀ την εκ- κλησία του Αποστόλου Αν- dpéa. Ενα σοβαρό και αναγκαῖο Έργο εἶναι η κατασκευἡἠ τριών κυμματοθραυστών στην παραθαλάσσια περι- Oxf mou βρίσκεται κοντά σε κατοικηµένους χώρους. Ερ- γο ανάπτυξης εἶναι βέβαια καιη πλήρης ανασκαφἡ και αξιοποίηση της παλιάς βρύ- σης του Προδρομίου. Eva πολύ σοβαρό πρὀ- βλημα, που επηρεάζει όλους τους κατοίκους της Πόλης Χρυσοχούς, εἶναι η ανάγκη για μετακίνηση των υποστατικώὠν των κτηνοτρὀ- Ενα απὀ τα ἧἦσυχα δρομάκιατης Πόλης. ειδικευμένο παραϊατρικὸ προσωπικὀ. Πιστεύω ὅτι η ολοκληρωμένη επάνδρωση του νοσοκομείου εἶναιθέμα που πρπει να μελετηθεί σοβαρά απὀ τους αρμὸόδι- ους, γιατί αφορά την υγεία μπω νομική χορήγηση απὀ την κυβέρνηση. Μόνο ἔτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ριζική λύση στα προβλήμα- τα µας. Μερικά απὀ τα ἔργαπου προτεϊνουμε στην κυβέρ- Φων, μακριά απότην κατοι- κηµένη περιοχή. Για τον σκοπὀ αυτό ἔγιναν πολλὲς προσπάθειες απὀ μέρους του Δήμου, αλλά υπάρχει αντίδραση απὀ µερους του τμήματος Αναπτύξεως Υδά- των. Η δημιουργία κτηνο- Ο Δήμαρχος Πόλης κ. Χρυσόστομος Κυριάκου. τροφικής περιοχής θα συν- τελὲσει στην καλύτερη εξυ- πηρέτηση των ἴδιων των κτηνοτρόφων και γενικά των κατοῖκων της Πόλης. Ιδιαίτερα ανησυχητικἡ εἶναι η κατάσταση που επι- κρατεῖ στο Δημοτικὸ σχο- λεῖο, ὅπου αντιµετωπίζου- µε οξύ στεγαστικό πρόβλη- μα. Το κτίριο του σχολείου χρησιμοποιείται απὀ δεκἁ- δες προσφυγόπουλα, ὅπως και μαθητὲς απὀ γειτονικὲς κοινότητες, ὅπου τα σχο- λεία ἔκλεισαν λόγω της αστυφιλίας. Οι αἴθουσες που χρησιμοποιούνται εἷ- ναι ακατάλληλες και ειδικά του χειμώνα οἱ μαθητὲς εἷ- ναι συνξέχεια κρυολογημὲ- Νοι. Το πρόβλημα αυτὸ μπορε[ναλυθεῖριζικἁ µόνο µε την ανέγερση νξου σχο- λικού κτιρίου, που θα πρἒ- πει να κατασκευαστεῖ εξ᾽ ολοκλήρου µε κυβερνητική δαπάνη, γιατῖ Οἱ ΟΙκονοµι- κὲς δυνατότητεςτου Δήμου μας εἶναι περιορισμὲνες. Φυσικά τα προβλήματα εἶναι πολλά και για να για λυθούν, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες δαπάνες. Γι΄ αυτό καλούμε την κυβὲρ- νηση να βοηθήσει µε κάθε τρόπο και κυρίως µε χρη- µατική επιχορήγηση, την ανάπτυξη της Πόλης. Λένια Σοφοκλέους