Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκδἠλώση αλληλεγγύης µε τον αγώνα τῶν Παλαιστινίων Ἡ ΕΔΟΝ Ακρόπολης - Δα- σούπολης διοργανώνει την ερ- χόµενη Πέμπτη εκδήλωση αλ- ληλεγγύης µε Τον αγῶνα του Παλαιστινιακού λαοῦ, εκφρά- ζοντας ἔτσιτην ἔμπρακτη συµ- παράσταση της δηµοκρατκής νεολαίας µας στον αγώνα του παλαιστινιακοῦ λαοῦ ενάντια στους σιωνιστές δολοφόνους και τους Αμερικανοῦς πατρώ- νους τους. Ἡ εκδήλωση Θα γίνει στο σύλλογο «Καβάζογλου - Mi- σιαοῦλης» (οδός Κεφαλληνίας 23, Ακρόπολη), η wpa 7.30 μ.μ. 3 ΚΥΡΙΟΣ ομιλητής θα εἶναι ο. Μιχάλης Ολύμπιος του Γρα- Φεῖου Διεθνών Σχέσεων της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. ΘΑχαιρεήσει ανππρόσωπος. της Οργάνωσης Απελευθέρω- σης της Παλαιστίνης (ΟΑ/ΠΙ. Επίσης θα γίνειπροβολή σλάιν- το και θα λειτουργήσει ἔκθεση. ᾽αφίσσας, Φωτογραφίας και βι- βλίου. ΤΕΛΟΣ, Θα γῖνει παράδοση ειδῶν ρουχισμοῦ για τα παιδιά της Παλαιστίνης στον αντιπρὀ- σωπο της ΟΑΠ, που μαζεύτη- καν απὀ την τοπική οργάνωση της ΕΔΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, αναφξρει ανακοίνωση της Τ.Ο. της ΕΔΟΝ, ὅτι τἔτιες εκδηλώσεις, δυναμῶνουν και την δική µας θέληση ενάντια στον κοινό εχθρὀ, στους κοινοῦς αγώνες, δείχνοντας ὅτι ο Ιµπεριαλισμός. δεν εἶναι παντοδύναμος. ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΜΑΜΛ Μετά απὀ επανειλημμένα παράπονα κατοϊκων του συ- νοικισμοῦ Ἁγίου Μάμα και Ιδιαίτερα των υπερηλίκων για την αθλιότητα που επικρατεί ὅσον αφορά την καθαριότητα, στο ιατρείο στο συνοικισμό, κλιμάκιο της Επαρχιακἠς Επι- τροπής Προσφύγων Λευκω- σῖας - Κερύνειας, αποτελού- µενο απὀ τους κ.κ. Αλέκο Κουράτο, Πρόεδρο, Χρ. Πα- σχάλη, Γραμματέα και τον κ. Σωτήρη Μαυρίδη, επισκέ- Φθηκε και διαπίστωσε την παντελἠ ἔλλειψη καθαριότη- τας, παρά τα συνεχή διαβή- para nou ἔγιναν εκ μέρους, πης επαρχιακής επιτροπής στο παρελθόν για την επίλυ- ση του σοβαρού αυτού προ- Βλήματος. «H Επαρχιακή Επιτροπή, προστίθεται σε σχετική ανα- κοίνωση, διαμαρτύρεται εν- τονα για τη σοβαρή καβυστὲ- ρηση λύσης του προβλήμα- τος και ζητεῖ εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, του υπουργείου Ὑγεῖας, την ἅμε- ση λύση του. Πέραν του προβλήματος πης καθαριότητας διαπιστώ- θηκε επίσης σοβαρή ἕλλειψη εξοπλισμού για τη Φύλαξη των Φαρμάκων και γενικά την. εξυπηρέτηση του. ιατρικού προσωπικού και των ασθε- νών», Εισφορά μαθητών για την άμυνα Οιμαθητές και οιµαθήτριες της Γ: τᾶξης του Β΄ Δημοπι κού Σχολείου Δρομολσξιός, συνοδευόμενοι σπὀ το Δευ θωντὴ του σχολείου, επισκέ- Φθηκαν Χθες τον υπουργό Άμυνας κ. Α. Αλωνεῦτη και του επέδωσαν το ποσὸ των. Ε6Ο γΙα ενίσχυση της Εθνικής. Φρουράς [σπγμιότωπο στη Φωτογραφία µας). Οργανώνεται απὀ το Σύνδεσμο Καταναλωτών Συζήτηση µε θέµα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη) Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών οργανώνει και Φέτος διάφορες EKdn- λώσεις στις 15 Μαρτίου 1988, γιανατιμηθεῖ η Παγκό- σµια Ημἔερα των Δικαιωμά- των του Καταναλωτή. Σύμφωνα µε σχετική ανακοίνωση οἱ Φετινὲς εκ- δηλώσεις συμπίπτουν µετη δημοσιεύση της Έκθεσης της Παγκόσμιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον καιτην Ανά- πτυξη, που προκάλεσε αἷ- σθηση και ἔντονο Προβλη- µατισμὀ, γιατί τα πορίσμα- τά της εἶναι πολύ ανησυχη- τικά για το μὲλλον του πλα- νήτη µας, αν η σηµερινὴ πολιτική ανάπτυξης και κα- ταστροφἠς του περιβἀλ- λοντος συνεχιστεί για λίγες ακόµη δεκαετίες. «Λόγω της τεράστιας ση- µασίας της Έκθεσης αυτής, προστίθεται ο Σύνδεσμος οργανώνει δημόσια συζή- τηση του θᾶματος αυτού, την Τρίτη 15 Μαρτίου 1988 και ὦρα 7.15 µ.µ. στο Πολι-. τιστικὀ Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας, µε εισηγητὲς - συζητητές εκπροσώπους του Γραφείου Προγραμµα- τισμού, του υπουργείου. Γεωργίας ἂ. Φυσικών Πόὸ- ρων, του Συνδέσμου Προ- στασίας Κυπριακού Περι- βάλλοντος και του Κυπρια- κοῦ Συνδέσμου Καταναλω- τῶν. Συντονιστής ο κ. Παν. Μαλλής. H ὅλη εκδήλωση τελεῖ υπό την αιγίδα του υπουρ- γού Γεωργίας δ. Φυσικών Πόρων κ. Ανδρέα Γαβριη- λίδη, ο οποίος καιθα σπευ-. Εύνει σύντομο χαιρετισµὀ. Παρόμοια εκδήλωση ορ- γανώνεται και απὀ την Επαρχιακή Επιτροπή Λεμε- σού του Συνδέσμου µας, στις 17 Μαρτίου 1988 και ώρα7.15 μ.μ. στην. αἴθουσα πελετῶν του Δημοτικού Μεγάρου, με εισηγητὲς - συζητητές εκπροσώπους του Συνδεσµου Προστασί- ας Περιβάλλοντος της Λε- μεσού,του Δήμου Λεμεσοῦ και του Κυπριακού Συνδὲ- σµου Καταναλωτών. Συν- τονιστής ο δρ. Χριστόδου- λος Μέσης. Η ὅλη εκδήλω- ση τελεῖ υπό την αιγίδατου Επάρχου Λεμεσού κ. Ανδ- ρὲα Αγγελίδη, ο οποίος και θα απευθύνει σύντομο χαι- ρετισμό. AEMEZOE, 12 (Tou avranoxpirn pas). - Sia δεύτερη Φο- ῥά το εργατούπαλληλικὀ προσωπικό της ΕΣΕ/ προσφέ- ρε αἶμα στα πλσίσια της προσφορός της στο πρόγρσµµο για τΠν σιµσδοσία. Την περ. Πέμππη έδωσαν σ]μο στο. χώρο της Υπεραγορός [στηγµιότυπο στη Φωτογραφία. μας] κόπου 86 µέλη του προσωπικού, Ιδισίτερα κοπέλλες πωλήτριες.