Back

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ: Εργα και προβλήµατα

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΛΙΩΝ: Εργα καὶ προβλήµατα Ο δήμαρχος κ. ἄώστας Θωμά αναπτύσσει στη «Χαραυγή» τα προβλήµατα που αντιμετωπίζει ο νέος Ώήμος και τα σχέἐδια του γΙα το μέλλον «ΕΙΜΑΣΤΕ νιο 'δρυτος Δήμος. Αναλάβαμµε πριν δυο περίπου χρόνια, Σήµερα απαριθμούμε γύρω στους 17.000 κατοίκους, Η ιστορία της πε- ριοχἠς µας µετά την τουρκικἡ εισβολή εἶναι η απαρχἡ δυσκολιών, αναγκών, ! ᾿ἅλων οικονο- μικὠών προβλημάτων που συµΠωρευτηκαν µετο ανθρώπινο ὁράμα. Φύγαν 1500 περίπου Τουρ- κοκὐπρίοι και ήρθαν να στεγαστούν πολλοί πε- ρισσότεροι εκτοπισθἑντες. Πολλοί πρόσφυγες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τους βοη- θητικούὺς χώρους και τα υποστατικά των τουρκι- κών σπιτιών για κατοικἰες», ἔτσι άρχισε τη συζἡ- τηση µας ο δήμαρχος Πολεμιδιών κ. Κώστας Θωμά. --- Δεκατέσσερα χρόνιαµετά κ. Δήμαρχε τι γίνε- ται Αρχίσατε μ᾿ ἑνα βασικό ζήτημα, το στεγα- στικό, Ας συνεχίσουμε μ᾿ αυτό το θέµα. --- Εἴμαστε µια αναπτυσσόμενη περιοχή µε πολλά στρέμματα γης. Ο ρυθμός ανάπτυξης όσον αφορά τη στέγαση εἶναι ραγδα[ος. Κάθε χρόνο παραχωρούμε 150-250 ἄδειες οικοδομής. Στην περιοχἡ µας ἔχουν οικοδομηθεί τρεις οικι- σμο]!, του Αη Γιάννη, του Μακαρίου του Γ΄ και πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί και ο οικισμός του Αγίου Σπυρίδωνα. Μὲσα σ᾿ αυτόν ὅμωςτον οικοδομικό οργασμό ανακαλύπτονται, ὅπως και προκύπτουν μεγάλα προβλήματα. Στις αυτοστεγάσεις υπάρχει σοβαρὀ αποχε- τευτικό πρόβλημα. Υπάρχουν ακατάλληλα για στέγαση σπίτια (τουρκικά) που χρειάζονται μεγά- λες επιδιορθώσεις, ἡ και ετοιµόρροπα που χρειά- ζεται να κατεδαφιστούν. Πριν προλάβουμε να τελειώσουμε τὸ ρεπορ- τάζ, µας ήρθε µια επώνυμη καταγγελία απὀ τα Πολεμίδια. Στις 15 Μαρτίου στις 4.20το πρωί υποχώρησε κι Έπεσε το μµισὀ ταβάνι στο υπνοδωμάτιο του Χρήστου Προκοπίου. Ευτυχώς που το κρεβάτι του βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά, αλλιώς ἴσως εἴχαμετην μακάβρια ευκαιρία να παρουσιά- σουμµε κι ἕνα θύμα της «στεγαστικής μέριμνας». Ο ἴδιος, που διαμὲνει στο ετοιµόρροπο σπίτι µε την μητὲρα του, µας εἶπε πως ἔχει κάνει αἴτηση για µεταστέγαση ἕνα χρόνο πριν. Δυστυχώς η περίπτωση του ακόµα εξετάζε- ται, κι ενώ στο μεταξύ ... το ἆλλο μισό ταβάνι «εκκρεμεί». Ακόμα µας προβληματίζουν ζητήματα που προκύπτουν µε την οικοδοµικἡή ανάπτυξη της περιοχής. Τέτιες απαραίτητες διευθετήσεις όπως η ρύθμιση του οδικού δικτύου, η υδατοπροµή- θεια, η διαµόρφωση πρασίνου και πάρκων, η δημιουργία παιδότοπων, οι υπηρεσίες --- δεν συναντούν την αντίστοιχη, για πραγματοποίηση τους, οικονομική ευρωστία του Δήμου. --,καιῃ κυβερνητική μέριμνα ποια ήταν µέχρι τώρα -- Η κυβερνητικἡ βοήθεια ἧταν ελάχιστη, Θα σας δώσω μ' ἕνα παράδειγµα ἕνα δείγμα της κυβερνητικής «πρόνοιας» και βοήθειας, Αποφα- σἶσαμε va κτίσουµε το δημοτικὀ στάδιο της πε- ριοχἠς του οποἰ]ου οι δαπάνες ανξρχονται σε 60,000 λίρες, Εκτός απὀ την επιχορήγηση των 8.000 λιρών που πήραμε απὀ τον ΚΟΑ τα υπό- λοιπα οικονομικά βάρη ἔπεσαν στις πλάτες του Δήμου. Η κυβέρνηση γ! αυτό το ἔργο µας πρὀ- σφερε 6.000 λίρες, Συμβολικό θάλεγα ποσό παρά ουσιαστικό. Παρόλη αυτή την αδιαφορία και κύ- ρια µε την υποστήριξη του Δήμου Φροντίζουμε να αποπερατώσουµε το στάδιο μὲσα στο 1988, Θα σας δώσω κι ἆλλο ἕνα δείγμα του κυβερ- νητικοῦ απρογραμματισμού, Εδώ και 10 χρόνια στο Δήμο µας λειτουργεί µια κτηνοτροφικἡ πε- ριοχἡ, σε μέρος ακατάλληλο. Εκτόςτου ότιη κυ- PenoptaG Γιαννης Κωστακοπουλος βἔρνηση ενέκρινε τη λειτουργία της περιοχής αυτής, απὀ την ἄλλη άρχισε να παραχωρεί και ἄδειες για κτίσιμο κατοικιών, στο ἴδιο µέρος. Πώς συμβιβᾶζονται και τα δύο : -- Από τη νέα κυβέρνηση πιστεύετε πως τα προβλήματα του Δήμου σας θα τύχουν καλύτε- PNS μεταχείρισης — Nat, το πιστεύω. Πρόσφατα µας κοινο- ποιήθηκε απὀ το υπουργείο Εσωτερικών να υποβάλουµε υπόμνημα των προβληµάτων,του Δήμου Κ. Πολεμιδιών, µέσω του Επάρχου της πόλης µας. Ηδη το υποβάλαμε. Εἶναι, πιστεύω, µια πρώτη ἔμπρακτη απὀδειξη του ενδιαφἔρον- τος της νέας κυβέρνησης για την προώθηση και λύση των προβλημάτων που απασχολούν τον Δήμο. --- Παρά την ποια κυβερνητική βοήθεια κα υποστήρ/ξη, σαν Δήμος θα μπορέσετε να αντε- πεξέλθετε οικονομικά ὅτις ανάγκες που καθηµε- piva δηµιουργούνται ἡ προκύπτουν Ποια είναι Τα έσοδα σας και Τ/ προτείνεται να γ/νει ώστε οἱ αδύνατοι Δήμοι ν΄ αποκτήσουν κάποια ο/κονο- μική ευτέρια -- Μοναδικά ἔσοδα για τον Δήμο των Πολε- μιδιών, εἶναι οἱ πόροι απὀ το διαχωρισμό οικοπξ- δων και των αδειών οικοδομής. Εἶναι Φυσικό να χρειαζόμαστε μόνιμη κρατική οικονοµικἡ ΕΠΙΧΟ- ρήγηση. Σαν Ενωση Δήμων --- εἶμαι και μέλος της εξελεκτικής επιτροπἠς --- αναζητούμε τρόπους που να ενισχύουν οικονομικά τους Δήμους. Προτείνουμε να καθιερωθεί η ετήσια εισφορά. Να παρέχεται επίσης ποσοστὀ στους Δήμους ano τα ἔσοδα του ηλεκτροφωτισμού και των αδειών κυκλοφορίας. Μια ττια «οικονοµικἡ προσφορὰ θα εἶναι «τονωτικἡ ἕνεση» για τους αδύνατους οΙκονοµι- κἁ Δήμους, που δεν ειχαν την τύχη να ἔχουν αναπτύξει βιομηχανική περιοχή ἡ να αξιοποι- οὗνται τουριστικά. — Τι έχει να επιδείξει! κ. Δήμαρχε ο Δήμος σας, έστω σ᾿ αυτό το μικρό Χρονικά διάστηµα των ὅυο χρόνων και μ᾿ αυτά τα μεγάλα ὀΙκονομικά προβλήµατα που τον απασχολούν ΤΙ προοπτ/- κὲς υπάρχουν, ποια εἶναι τα σχέδια κα! οἱ στόχοι του Δήμου, --- Δεν θα επαναλάβω τίποτα σχετικά µε τα πενιχρά οικονομικά µας μὲσα. Δεν μπορώ ὅμως να µην εξάρω την ἄριστη συνεργασία του δη- μάρχου και του δημοτικού συμβουλίου που αναπτύσσεται μακρυά απὀ πολιτικὲς σκοπιµό- τητες. Ετσι όλοι μαζί φροντίζουμε ώστε τα ελά- χιστα ἔσοδα µας να επενδύονται δημιουργικά για τοὺς δημότες µας. Σ΄ ἕνα χρόνο περίπου αποπερατώνεται το δη- μοτικό στάδιο της περιοχής. Παράλληλα ἔχουμε δημιουργήσει κι άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Από την πρὠτη στιγµή που αναλάβαµε βάλαμε στόχο για δημιουργία χώρων πρασινου. Αναπτύ- ξαμε 10 σχὲδια για πράσινο, αρχίσαμε την υλο- ποίηση τους απὀ το 1987 και συνεχίζουμε. Έχουμε να επιδεῖξουµε και σταθμούς προδη- µοτικής εκπαϊδευσης. Ο Δήμος φρόντισε να ανακατασκευάσει οικήματα και χώρους, και να δημιουργήσει σήµερα αυτούς τους σταθμούς, Ακόμα επιµἔνουμε σχολαστικά σε ζητήματα υγείας και καθαριότητας στην περιοχή µας. Φροντίζουμε για τις ανακατασκευἒς, τις διαπλα- τύνσεις και τις βελτιώσεις των ὁρόμων που εἶναι ἕνα απὀ τα σοβαρότατα προβλήματα του Δή- μου µας. Σαν δημοτική αρχή ἔχουμε και στὸ- χους, Θΐλουμε να επιχειρήσουµε να επεκτεῖνουμε τα ὁρια υδατοπροµήθειας. Να φροντίσουμε για τις αποχετεύσεις των νερών του χειμώνα κύρια στις αυτοστεγάσεις. Επιμἔνουμε βέβαια στις βελτιώσεις των ὁρό- µων και στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και οργανωμένων παρκών. Προσπαθούµε να αναπτύξουμε και µια, ελα- φρού τύπου, βιομηχανική περιοχή. Εξασφαλί- σαμε τοποθεσία, απομὲνει η κρατική ἔγκριση και βοήθεια. Τελος μελετάμε την ανέγερση νέου Δη- μοτικού Μεγάρου που ν᾿ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του προσωπικού και του κοινού, «Eipaote veo l'dputosg Δήμος --- καταλήγει ο δήμαρχος Πολεμιδιών κ. Κώστας Θωμά. Η «οι- κονοµικἡ στεναχώρια» µας στερε!, για την ώρα, από µεγαλεπίβολους σχεδιασμούς που θα εἶχαν σαν αντιστάθµισµα την αναβάθμιση της περιο- χής. Ισως να µην φαίνονται πολλο! οι στόχοι µας, Εἶναι ὅμως στόχοι σταθερο! και πραγµατοποιἡ- σιμο!»,