Back

Παττίχειο Θέατρο: Μια πολιτιστική στέγη

Ἡ δηµιουργία του Παττί- Χειου Δημοτικού Θεάτρου Λεμεσού δεν ἧταν κάποιο Φιλοδώρημα για την πόλη. Ἠταν ανάγκη πολιτιστική, Anaitnon µιας πόλης 100.000 κατοΐκων. Ηταν το κορύφωμα µιας πολύχρο- γης κι επίµονης προσπάθει- ας ὅλων, όσων φρόντιζαν και πονούσαν γιατην πνευ- µατικἡ και καλλιτεχνική ιναβάθµιση της πόλης, Ἡ προώθηση αυτών των στόχων βρήκε εφαρµογή χάρη στην εισφορά του ιδρύματος Παττίχη και τις οικονομικὲς ενισχύσεις της Κυβέρνησης, του Δήμου Λεμεσού καιτου ΘΟΚ. Ετσι αφού αγοράστηκε ο πρώην. κινηματογράφος ΠΑΛΛΑΣ ανακαινίστηκε και διαµορ- Φώθηκε κατάλληλα σεθεα- τρικἡ αἶθουσα, Αγοράστη- καν και τοποθετήθηκαν νέα καθίσματα και ταπέτα, µη- χανήμµατα κλιματισμού, µι- κροφωνικὲς και µεγαφωνι- κες εγκαταστάσεις, Επεκτά- θηκαν και δημιουργήθηκαν επιπρόσθετα καμαρίνια, τοποθετήθηκε σύγχρονος εξοπλισμὸς σκηνής και σύγχρονα Φωτιστικά, Με λίγα λόγια ἕνα παλιό κτίριο κινηματογράφου ἕἔδωσε τη. θέση του σ᾿ ἕνα υπερσύγ- χρονο θεατρο--- στολίδι για την πόλη της Λεμεσού. Στο]χισαν βέβαια οἱ ava- καινίσεις, οἱ διορθώσεις, οἱ συντηρήσεις, ο εξοπλισμὸς, ΟΙ δαπάνης ανήλθαν σε {600.000 περίπου. Προσδο- κά ὁμως το θέατρο ν᾿ ανα- δειχτε[ σεικανό συντελεστή για να προσφἑρει ποιότητα παρακολούθησης και άνε- σης στον θεατἠ σ’ ἕναν κα- λά οργανωμὲνο χώρο. Πλούσιο πρόγραµµα Με την ευκαιρία των ty- καιν]ων από τις 2 μὲχρι τις7 του Μάη το κοινό της Λεμε- σού θάχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα. Ἡ Πολιτιστική Επιτροπἡ του Δήμου ανἔλαβε κι εξα- σφἆλισε απ᾿ το εξωτερικὀ μεγάλα ονόματα και καλλι- τεχνικά συγκροτήματα φη- µισμένα στον κόσµο της τὲ- Χνης: Την πρώτη μέρα τηςτελε- τής των εγκαιν]ων θα δώσει συναυλία η δ0µελής Ορχἡ- στρα Ραδιοφωνίας της Λει- ψίας της Λαοκρατικής Δη- µοκρατίας της Γερμανίας, εξασφαλίστηκε η συμμετο- Xf του διάσημου συµπα- τριώτη µας πιανίστα Νικό- λα Οικονόμου ο οποἱοςεπά- fia µας αντιπροσωπεύει στο εξωτερικό, Θα εµφανι- στε] κλιμάκιο των Φημισμὲ- γων Ῥωσικών µπαλλέτων Μπολσδϊ, Το πενθἡµερο πρόγραµµα των εγκαινίων θα πλαισιώσουν η Ορχἡ- στρα της Μουσικἠς Σχολἠς του Δήμου Λεμεσού και το Σατιρικὀ Θἑατρο που θα παρουσιάσει στο Παττίχειο Το ἔργο του Γιώργη Χασά- .-----μλμλμλωλω πογλου Οι κουραμπιέδες» Το Παττίχειο να γίνει βάση καλλιτεχνικής Αναγέννησης της Λεμεσού Η Ίδρυση και η λειτουρ- yia του νέου Δημοτικού Θεάτρου χαιρετίστηκε µε θέρμη απ τους δημότες της πόλης, ὅπως χαιρετ]ζε- Τα! και κάθε καινούργιο πο- λιτιστικὀ γεγονός, Μια ap- Χή ἔγινε, Εἶναι όμως η συνὲ- Χεια που θα κρίνει, Το Πατ- Τίχειο Φιλοδοξε[ να προσφὲ- Ρε! πολλά, αλλά απὀ µόνο του δεν µπορε[να Φξρειτην πολιτιστικἡ άνοιξη στη πὸ- An. Mnopei όμως να λει- Ἡ θ0µελἠς ορχήστρα της Ῥαδιοφωνίας της Λιεψίας που θα εμφανιστεί στι τουργήσει σαν βάση, Σαν άμεση προἑκταση του βλὲ- πουμε την δηµιουργία ενός μόνιμου θιάσου για τη Λε- µεσό, Εἶναι απαραίτητος στη δεύτερη μεγαλούπολη της Κύπρου. Οι προύποθὲ- σεις υπάρχουν, Η Λεμεσὸς διαθέτει αξιόλογο καλλιτε- Χνικό δυναμικὀ, Εξασφαλ]- ζεται και μόνιμη, στέγαση µε την δημιουργία του νέου Δημοτικού Θεάτρου, Οι Χρηματικὲς του ανάγκες θα μπορούσαν να καλυφθούν από επιχορηγήσεις --- εν|- σχύσειςτου Δήμου, της Κυ- βέρνησης,της Τράπεζας Κύ- πρου, του ΘΟΚ καιτωνδι- ωτικών φορέων, Δεν εἶναι αδύνατη λοιπὀν η λειτουρ- 0 Narrixeio. yla tou. To Παττίχειο μεχρι σήμε- ρα(τοθξατρο λειτουργε[ σε δοκιµαστικἡ βάση an’ toy περασμένο Δεκέμβρη) μας προδιάθεσε µε τη φιλοξενία ονομαστώὠν καλλιτεχνών και αναμφισβήτητης αξίας συγκροτημάτων, Είναι ευχά- Ριστο να γνωρίζεται το κοι- Ννό της Λεμεσού μεπροσω- πικότητεςτης µουσικής,του θεάτρου, Της Τἔχνης γενικὀ- τερα, Αγωνιούμε όμως µή- πως αυτό το σύγχρονο θὲα- TPO ylvel μόνιμο «κατάλυ- μα»γιαφτασμένους καλλιτὲ- Χνες, Πρέπει, Νομµίζουμε, να γίνει ορμητήριο και για νέα ταλέντα, Να διευκολύνει με Παττίχειο θξατρο: Μια πολιτιστική στέγη στη Λεμεσό κάθε τρόπο τους ερασιτε- χνικούς θιάσους Και τα μουσικά συγκροτήματα Των νξων της πόλης, Να γ|- γε! µια «πολιτιστική κολυµ- βήθρα», Πιστεύουμε πως τέτοιοι στόχοι χρειάζονται προτε- ραιότητα, Όμως για να πραγματοποιηθούν πρέπει απ᾿ την αρχἡ να δΙευθετη- θούν ορισμένες εκρεµότη- τες, Πρώτα απ᾿ όλανα συ- σταθεί µια καλλιτεχνική και μια διαχειριστικἡ επιτροπἡ στο Παττίχειο, Να διευκρι- νιστούν ορισμὲνες αποφά- σεις. Συγκεκριμένα το Evoi- KIO για κάθε παράσταση Έχει ὑπολογιστε] σε £200 yia τη πρόβα δεσε {60,Για τους ερασιτἔχνες ἕνα ΤΕΤΟΙΟ πο- σὀ εἶναι απρὀσιτο, ΑἈλλά ακόμα κι αν κάποιος ανα- γνωρισμίνος καλλιτέχνης ζητήσει να δώσει μια παρά- σταση δωρεάν για το κοινό της Λεμεσού θα τον υπο- Χρεώσειο Δήμοςνα καταβά- λει Το. προκαθορισμένο ενοίκιο Αυτὲς εἶναι μερικὲς σκὲ- Wels µας, Θἔλουμε να βλὲ- πουμε το νξο Δημοτικὸ Θὲ- αΤρο της Λεμεσού και σαν εξἔδρα γνωριμ[ας του κοι- νοῦ µε μεγάλα Καλλιτεχνικἀ γεγονότα καισαν πολιτιστι- KO εργαστἡρι για την προ- ώθηση, εξέλιξη και ανάδει- ξη νέων. ταλέντων, Η Πολι- τιστικἡ Επιτροπἡ Tou Δή- Γιάννη Κωστακόπουλος ——V_—79