Back

Πολιτιστικὴ δροσιά στο µέσο του καλοκαιριού

Χαραυγή Διεθνὲς καλλιτεχνικό φεστιβάλ Λεμεσού Πολιτιστικὴ δροσιά στο µέσοτου καλοκαιριού Μιλά στη «Χαραυγή» ο δημοτικὸς σύμβουλος Βασίλης Παρτασίδης Ἀΐνε, κι ἔχουν δίκιο, πως οἱ καλλιτέχνες «κλέβουν, πάντα την παράσταση. Στην επι- τυχία τοὺς ὀρέπουν χειροκροτήματα, επευ-. Φημούνται, καρπώνονται µέρος της Ικανο- ποίησης απὀ την ικανοποίηση που οι ἰδιοι προσφέρουν στο κοινό. Υπάρχει ὅμως και µια σχετικά αθέατη. πλευρὰ σ᾿ ὅλων των ειδών τις καλλιτεχνικὲς εκδηλώσεις που λίγοι την αναλογἰζοντα! όταν πέφτει η αυλαία, Εἶναι οἱ διοργανωτὲς της, Συντελεστὲς κι αυτοί στο τελικὀ αποτέλεσµα ξεκινοῦν αρ- κετά νωρίς µε σκὲψεις, αγων]ες και ευθύνες. Εισηγούνται, συντον]ζουν τις ενἔργειεςτους, ΟΠ ΤΟ για να φτάσουν στην επιτυχἠ ἔκβαση κάθε καλλιτεχνΙκού γεγονότος. Σε πολλὲς περιπτώσεις όλες αυτὲς οἱ προ- εργασΙες «εξαργυρώνοντα!» και μάλιστα «με το αζημίωτο». Οι προσπάθειες της «ΠΟΛΙΤι- στικής Επιτροπής, του Δήμου Λεμεσού,που. κατά κύριο λόγο ἔχει αναλάβει την διοργά- νωση του Διεθνούς καλλιτεχνικού Φεστιβάλ. της πόλης, υπαγορεύονται απὀ άλλες αξίες. Αισθάνονται τα μέλη της την υποχρέωση, απέναντιστους δημότες που αντιπροσωπεύ- ουν,να οργανώσουν την πνευµατικἡ αναζἡ- τησή τους, ὁτι ἔχουν πολιτιστικό χρέος να συμβάλουν στην καλλιτεχνική ψυχαγωγία τους. Δεν πρὀκειται για εὔκολη και σύντομη. δουλιά. Εἶναι η προετοιμασία «µια εγκυμοσύ- νη» που διαρκεῖ κι ανησυχεί όλους αυτούς. που συγκεκριµένα φροντίζουν για την ποιο-. τικ αναβάθμιση κα! την άρτια διοργάνωση του Φεστιβάλ. Για τα προβλήµατα και τις κατευθύνσεις δουλιάς του Διεθνούς Καλλιτεχνικού Φεστι- βάλ της Λεμεσοῦ µιλῆσαμε µε τον Βασίλη, Παρτασίδη δημοτικὸ σὐμβουλοτηςομᾶδας του ΑΚΕΛ --- Αριστεράς, μᾶλος της «ΠΟΛΙΤΙ-. στικἡς Επιτροπής του Δήμου. Έχει ανάγκη πλατιάς προβολής το Φεστιβάλ Λεμεσού --Μπορούμε να πούμε ὅτι οι περσινὲς εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ἦταν ενθαρ- ρυντικὲς ὥστε να αισιοδοξούµε για τις Φετινὲς --Απόὸ ἄποψη ποιότητας ναι. Συμμετείχαν. στο Φεστιβάλ Ί4 χώρες µε 300 περίπου καλ- λιτέχνες. Τα συγκροτήματα που πήραν μὲ- Pos ἦταν υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου και κάλυπταν πολλούς τοµείς της τέχνης. Θα πυω ὁμως χωρίς ενδοιασμούς ότι παρ᾽ ὅλη την ποιοτικἡ και πολύπλευρη συµµετο- χἠ, το Φεστιβάλ εἶχε κάποια σχετική αποτυ-. Χία. Η μειωμένη προσέλευση του κοινού µας προβλἠματισε. Αν και φροντίσαμε στη βελ- τίωση των συνθηκών στο Κηποθίατρο (αγορά καθισμάτων, επἔκταση καμαρινιών) όπου πραγµατοποιήθηκαν οἱ κεντρικὲς εκ- δηλώσεις, η απουσία του κόσμου ἦταν αι- σθητἠ. Δεν τρὲξαμε µακριά για να εντοπίσουµε τις αιτίες. Ηταν φανερό πως αφού δεν δόθη- κε ικανοποιητικἡ δημοσιότητα και ἔγκαιρη προβολἡ στο μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγο- γὸς της Λεμεσού τα αποτελέσµατα θα ἦταν ανάλογα. Οὗὖτε προπώληση εισιτηρίων υπήρξε. Την μεγαλύτερη ευθύνητην φἔρειο Δήμος Λεμεσού, Παθητικά καικαθιστερημῖ- να, κινήθηκε χωρίς συντονισμὀ και πρὸ- γραμμα για την προβολἡ του. Φεστιβάλ. Ἀδράνησε, δεν κινητοποιήθηκε ὁραστήρια, οὖτε κινητοποίησε τίς υπηρεσίες του γιατην µεγάλη αυτή πολιτιστική γιορτή της πόλης, Θἔλω να σημειώσω πως και σήµερα οι αδυναμ]ες της Υπηρεσίας του πολιτιστικού. τμήματος εἶναι µεγάλες. Πρώτα - πρώτα εἷ- ναι «ακἔφαλη» απὀ τότε που απολύθηκε µε την συνταξιοδότηση του ο υπεύθυνος του πολιτιστικού τμήματος κ. Βανέλης. Εμείςσαν. ομάδα ΑΚΕΛ --- Αριστεράς αρνηθήκαµε va εγκρίνουµε αυτή την απὀλιση χωρίς ταυτὸ- στη Λεμεσό, χρονα να βρεθεῖ αντικαταστάτης, Παρά την αντίθεση και τις επιφυλάξεις που ὁιατυπώ- Gaye Fn απόλυση ἔγινε κι ενώ οἱ διαδικασίες για προκήρυξη της θἐσης συνεχίζονται μέχρι τώρα, η κάλυψη των αρμοδιοτήτων της Ὑπηρεσίας γίνεται κατά ἕνα μεγάλο µέρος µε την εθελοντικἡ δουλιάτων Δημοτικών Συµ- βούλων και ἄλλων ιδιωτών, Νομίζω πως οι προχειρότητες και οἱ προετοιµασΊες της τε- λευταίας στιγμής πρεπει να εκλείψουν. --τ μέτρα πρέπει να γίνουν ώστε να ξεπεραστούν ο! αδυναρίες καινα µην επα- γαληφθούν τα προηγούμενα λάθη --Σαν μὲλος της «Πολιτιστικής Επιτροπής: και µετην σύμφωνη γνώµη της ομᾶδας µου Έχω εισηγηθεί ἔγκαιρα θὲσειςπου΄θα συµβά- λουν στην καλύτερη δοργάνωση και στην επιτυχία του. Διεθνούς Καλλιτεχνικού Φε- στιβὀλ. Θεωρώ αναγκαία την επαρκή στελἔχωση. της Πολιτιστικής Επιτροπής Υπηρεσίας του. Δήμου γιανὰ µπορξσε! να αναλάβει μεευθύ- Νες τις υποχρεῶσεις της. Προτείνω ν᾿ αποστέλλονται απὀ την Υπη- ρεσία ἔγκαιρα οι προσκλήσεις, να προχω- pou οἱ επαφὲς προγραμματισμένα µε τις χώρες που µας στέλλουν συγκροτήματα, Ἡ διαφήμιση κιη δημοσιότητα του Φεστι- βἀλ πρεπει να πάρουν πλατύτητα τόσο στο εσωτερικὀ ὁσο και στο εξωτερικό. Εχουμε εισηγηθεί κι εγώ κι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των ἄλλων ομάδων πολλούς και ποικίλους. πρόπους προβολής του. Εἶναι απαραίτητο 26 Ιουνίου - 717 Ιουλίου να χρησµοποιήσουμε αυτῖςτις μεθόδους αν θέλουμε να πετύχουμε την μαζική προσ- λευση του κόσμου. Οι προοπτικὲς επιτυχίας του φετινού Φε- στιβἁλ διαφαϊνονται καλύτερες απὀ πξρσι. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρὀγραμμα --“Μήπως εἶναι νωρίς να μιλήσουμε για να µάθουµεποιες χώρες συμμετέχουν και µε ποια συγκροτήµατα --Προγραμματίζουµε και Φιλοδοξούμε. να παρουσιάσουμε στο κοινὀ µας πλούσιες. καλλιτεχνικὲςεκδηλώσεις.Το Φεστιβάλ εφἒ- πος θα εμπλουτιστεί] και θα αναβαθµιστεῖ. Δεν θέλω ὅμως να κατονομάσω τα συγ- κροτήµατατων διαφόρων χωρών διότι αυτά θα ανακοινωθούν σε Δημοσιογραφική Διά- σκεψη που θα κληθε! σε λίγες μέρες. Οι χώ- ρες που Θα λάβουν μέρος θα εἶναι μεταξύ ἄλλων και οι ακόλουθες: Λαοκρατικἡ Δημο- κρατία της Γερμανίας, Ουγγαρία, Σοβιετική Ένωση, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Ηνωμὲ- γες Πολιτείες, Μεγάλη Βρεττανία, Ιταλία και µια χώρα της Λ. Αμερικής. Κοινό μυστικὀ στη Λεμεσὸ εἶναι επετεια- κἡ συναυλία της Ίδης του Ιούλη που θα δώ- σει ο Αντώνης Καλογιάννης µε τους Ελληνες μουσικούς καθώς κι οἱ συναυλίες λαϊκού, τραγουδιού που θα προσφερουν στο κοινό η Χαρούλα Αλεξίου, η Δήμητρα Γαλάνη κιο Διονύσης Θεοδόσης, Τουλάχιστον 2 ελληνι- kd συγκροτήματα θα λάβουν επίσης µέρος στο Φεστιβάλ Πιο πλατιά κυπριακή συμμετοχή Παράλληλα µε τις καλλιτεχνικές αποστο- λὲςτων χωρώντο Φεστιβάλ προσφἑρει εφὲ- τος καλύτερες εὐκαιρ]ες στοὺς νξους Κυπρ]- οὓς καλλιτέχνες, ομᾶδες ἡ άτομα να εκφρᾶ- σοῦν το ἔργοτους. Θα δώσειτην δυνατότη- τα στο κόσµο να γνωρίσει καλῦτερατον δικό µας πολιτισμό καιτην παράδοση, Στο Φεστιβάἁ θα πάρουν μέρος 7--8.κυ- πριακἁ συγκροτήµατα των οποῖών τα ονό- ματαθα κοινοποιηθοῦν στη Δημοσιογραφι- κἡ Διάσκεψη. Στα πλαΐσια των εκδηλώσεων θα γίνουν τα εγκαϊνια της Δημοτικῆς Πινακοθήκης µε Έργα ζωγραφικής που ανήκουν στο Δήμο. Επίσης θα οργανωθεί ἔκθεση ζωγραφικής παιδιῶν σχολείων μέσης παιδεῖας της Άεμε- aot Κάθε χρόνο το Φεστιβάλ αναβαθμίζεται ποιοτικά --Ποιὲς εἶναι οι καινοτομίες του φετινού Χορευτικό ντουἑττο από την Ινδία στις περσιγὲς εκδηλώσεις Φεστιβάλ Μήπως οι εκδηλώσεις προ- σαρμόζονται γία τουριστικές σκοπιµότη- τες κάνοντας ἔτσι ιἔκπτωση της ποιότη- τας για τους δημότες της Λεµεσο! --Οχι. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κι οργανώνεται αποκλειστικά για το κοινό της Λεμεσοῦ κι ευρύτερα, αν θΐλετε, της Κὐ- πρου. Εἶναι επιδίωξη µας να συµβόλουμε στην πολιτιστικὴ αναβάθμιση του νησιοῦ μας. Αυτό βέβαια δεν αποκλεῖει οὖτε εἶναι περιορισμὸς για τους τουρίστες. Αντίθετα νοµἰζουμε πως ἔχει ενδιαφἔρον για τους ἴδι- ους να παρακολουθούν εκδηλώσεις ποιοτ]- κής στάθµης. Πξρσι ο κεντρικός χώρος που Φιλοξένησε το Φεστιβάλ ἦταν το Δημοτικό Κηποθέατρο της πόλης, Εφἔτος θα πραγματοποιηθοῦν εκδηλώσεις στο Μεσαιωνικό κάστρο της Λεμεσοῦ, ἄλλες στο Παττίχειο Δημοτικό Θὲ- ατρο ενώ οι εκθέσεις ζωγραφικήςθα ΦΙλοξε- νηθούν στη Δημοτική Πινακοθήκη. Οι περισσότερες ὅμως εκδηλώσεις θα γῖ- νουν και πάλι στο Κηποθέατρο. Μια σειρά απὀ συγκροτήµατα θα εμφανιστεί και σε λαϊκές συνοικῖες της Λεμεσού Ἠ τέχνη πιο κοντά στο λαό Παρά τιςεπιφυλᾶξεις ορισμένων, τους φό- βους και τις αντιδράσεις ὅτι οι εκδηλώσεις. θα τύχουν κομματικής εκμετάλλευσης, πὲρ- σι για πρὠτη φορά συγκροτήματα που π- ραν μέρος στο Φεστιβάλ εμφανίστηκαν και σε διάφορες εργατικὲς συνοικίες Οι Συνοικιακο! Σύλλογοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, προετοίµασαν κι εξασφἀλι- σαν εκε]νες τις συνθήκες που θα επέτρεπαν στα συγκροτήµατατην παρουσίαση καιστο κοινό την παρακολούθηση. .Ἡ προσέλευση ἦταν µεγάλη. Το κοινό Ένοιωσε τους καλλιτέχνες κοντά του. Ἠταν συγκινητικἠ η ὑποδοχὴ που τους επεφύλαξε, Εγινε πράξη η σὔσφιγξη σχὲσε- ων καλλιτεχνών και λαού. Μετά την εκδἠ- λωση αυθόρµητα ακολουθούσαν γλέντια Σαν αποτέλεσµα της φιλοξενίας αυτής και της ανταπὀκρισηςτου κόσμου ἦταν η καθιξ- ρώση κι η θεσμοθέτηση εκδηλώσεων στιε λαϊκὲς συνοικἰες. Προγραμμµατίζουµε το κα. λοκαῖρι ὁπου προσφέρεται ο χώρος κι εἶναι κατάλληλες οι συνθήκες να παρουσιαστοῦν. ορισμένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, Ἐπιτυχία για το Φεστιβάλ σημαΐνει διαρκή ανανέωση --Ποιὲς εἶναι οι ανησυχῖες της «Πολιτι- στικῆς Επιτροπής. καιποιες οιφιλοδοξίες της σχετικά µε το μέλλον του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ --Όποια εκδήλωση, ακόµα κι Ένας Θε- σμὸς, χωρὶς ανανέωση, µε το καιρό νεκρώ- νονται. Όλες µας οι προσπάθειες στρέφον- ται ὥστε το Δ.Κ.Φ. να εµπλουτιστεῖ µε vies Ιδὲες, νξες δραστηριότητες, εκδηλώσεις καὶ Έργα για να συμβαδίζει µε το πνεύμα της εποχής µας. Πρέπει πέρα απὀ την ανανξωση να διατηρῆσει και τον χαρακτήρα του σαν µια σηµαντικὴ προσφορά πολιτιστικών εκ- δηλώσεων απ᾿ ὅλο τον κόσµο στο πνεύμα της αλληλογνωριμίας κι αλληλοκατανόησης στο σκοπὀ τῆς εδραΐωσης της εΙρήνης