Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

I J 0 ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ TOY ANAAOTIKOY Δημοσθένης Baat- λείου από το Καλό Χωριό Κλήρου. Ο πρώτος που έγινε 65 χρόνων µε την εφαρµογή του Αναλογικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων καιήταν κάτω των 63 χρό- νων στις 6.10.80 (ηµερο- µηνία εφαρµογής του Αναλογικού), είναι ο Δη- µοσθένης Βασιλείου από το Καλό Χωριο Κλήρου, που εργαζόταν γαιοτρυ- ΄.πανιστής στην Έγινε 65 χρόνων στις 20.10.82 και παίρνει τώρα σύνταξη Ε79.910 µιλς τον µήνα (548.550 μιλς βασι- κή και3].360 μιλς ανα- λογική). Με τις αυξήσεις, που πρόκειται να δοθούν (βά- oe1 Tov Népov) my 1.1.83, η σύνταξη του Δημοσθέ- νη Βασιλείου θα γίνει πε- ρίπου Ε95 το µήνα επί 13 µήνες το χρόνο. 9 Ἡ πρώτη περίπτω- ση, που άρχισε να κατα- βάλλεται σύνταξη χηρεί- ας, µε βάση το Αναλογι- κό, είναιτης Χρυστάλλας Αλεξάνδρου από τον Ασώματο Λεμεσού (χήρα µε ἑνα εξαρτώμενο) και παίρνει Ἰ52λίρεςτομµήνα. ο --- 01 ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤ0 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ Τα Ηνωμένα ΄Εθνη πληροφό- ρησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Καρπασίας, ότι χθες ἔγινε λει- τουργία στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Την παρα- κολούθησαν εκατοντάδες εγ- Κλωβισμένοι απὀ το Ριζοκάρπα- σο, την Αγία Τριάδα, το Λεονά- ρισσο και άλλα χωριά της Καρ- πασίας. Σε πρόστιμο γιατί απείλησε συγχωριανή του Ο Παντελής Χ΄΄ Μάρκου 26 χρόνων, από τους Ἐργάτες, κα- ταδικάστηκε σε Ε40 πρόστιµο από το Δικαστήριο Λευκωσίας επειδή απείλησε µια συγχωριανή. του ότι θα την σκοτώσει αν αρ- ραβωνιαστεί µε άλλο. Ο κατηγο- ρούμενος πήγε στο σπίτι της και της είπε ότι αυτός ήταν η αιτίανα χωρίσει από τον αρραβωνιαστι- κότης. ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΕ. Επιβεβαιώθηκε χθες ότι Τούρ: κος στρατιώτης παραδόθηκε προχθές και ανακρίνεται απότις Αρχές Ασφαλείας της Δημοκρα τίας. Ο παραδοθείς Τούρκος έφερε µαζίτου και το όπλο του. ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 1982 Λήγουν 1048 συλλογικές συμβάσεις | EMMOPOBIOMHXANI- |KQN EPLATO-Y-IAA- AHAQN Γιατην ανανέωση συλλογικών συµβάσεων, που λήγουν τέλος του χρόνου, οι Συντεχνίες Εµπο ροβιομηχανικών Εργατοὔπαλλή λων ΠΕΟ και ΣΕΚΕ άρχισαν να υποβάλλουν Πιτήµατα για µισθο. λογικές αυξήσεις και βελτίωση διαφόρων ὠφελημάτων Τέλος του 1982 λήγουν περισ σότερες από 100 συμβάσεις που επηρεάζουν γύρω στις 4 χιλιάδες εργατούὔπαλλήλους, ΄Ηδη έχουν. υποβληθείαπήµαταστις επιχειρή, σεις: Στέλιου Βουνιώτη, Βενιαμίν Νικολάου ἠτδ., (επενδύσεις ελαστικών αυτοκινήτων), Αλ Aavtikwv «BELLFOODS Ltd», «ΑΚΑ», Παγκυπριακή Ασφαλι- στική Ἑταιρεία, ΜΕΛΙΤΑ (εργο- στάσιο ζαχαροειδών), «ΑΙΜ. ΗΛΙΑΔΗΣ ATA», EMEAKO | Ar. (εργοστάσιο ψυγείων), στον / εμπορικό οίκο . Γ, Τύμβιο και Ίπρος τον Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχπεκτόνων, [] της Λάρνακας το οποίο πωλεί Ἱ] ρα αναρτηµένος ένας λαγός, 6 “1 ζεύγη περδίκια και πάνω από 100: 1] τσίχλες. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δικηγόρων ΛΑΡΝΑΚΑ, 1 (Του ανταπο- κριτή µας),--- Σύµφωνα µε πλη: ροφορίες µας εδώ και αρκετό καιρό καταβάλλονται προσπά- θειες, µετη σύμπραξη του διοικη- τήτης Συνεργατικής Ανάτπυξης, για Ίδρυση Συνεργατικού Ταμµι- ευτηρίου Δικηγόρων ΑΤΔ, σκο- πός του οποίου θα είναι να ευερ- γετείται τόσο το επάγγελµα του δικηγόρου, όσο και να βοηθούν- ᾿ ται οι νέοι Δικηγόροι στα πρώτα. τους βήματα. Για τη Λάρνακα οι επιθυμούν- τες να γίνουν µέλη πρέπει να αποτείνονται στον δικηγόρο κ. Αντωνάκη Ανδρέου Τηλ. 54660. ΄ «΄Αθλου , κυνηγών ΛΑΡΝΑΚΑ, 1 (Του ανταπο- κριτή µας) --- ΄Όπως µας κατάγ- γειλε ο επαρχιακός επιθεωρητής θήρας και πανίδας Λάρνακας --- Αμμοχώστου κ. Ρογήρος Βαρνά- βα ασυνείδητοι κυνηγοί πυροβό- λησαν και κατάστρεψαν όλεςτις πινακίδες που είχε αναρτήσει το συνεργείοτουγια να υποδεικνύει τις απαγορευμένες για το κοινό περιοχές. 9 Στο μεταξύ σε κατάστηµα λαγούς και περδίκια ήταν σήµε- Οιτσίχλες επωλούντοπρος A. 7.200µ.τη δωδεκάδα 12/-η μιά. Ἰποιά στάση τήρησε Ἡ 0 κ. Λαδάς δέχτηκε αντιπροσωπεία Εργατών Τύπου Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γ. Λαδάς δέχτηκε χθες κοινή αντι- προσωπεία των εργατών Τύπου. MEO και ΣΕΜ. Την αντιπροσω- πεία αποτελούσαν οι κ.κ. Χρ. Τσαγγάρης, Λ. Ασσιώτης, Δ. Kerrévnc και Χρ. Αυλώνίης, οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις των συντεχνιώντους σχετικά µετοθέ- µα του επικουρικού ταμείου συν- τάξεων συντακτών ημερήσιου. και περιοδικού τύπου. O Πρόεδρος της Βουλής άκουσε µε πολλή προσοχήτααι- πήµατα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και υποσχέθηκε να τα διαβιβάσει στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. ANOXH ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΛΦΓΑΝΙΣΙΛΝ την Η Κύπρος απέσχε κατά Te. προχθεσινή Ψηφοφορία Ε γα το νική Συνέλευση του OH θέµα του Αφγανιστάν, χθες ο Κυβερνητικός Ε «riper om πος, απαντώντας σε ε αντπρς σωπεία µας στον ΛΙΛΡΡΗΞΗ Ο Γεώργιος Πέτρου Ρουβήμ, από τα Λύμπια, κατάγγειλε στην Αστυνομία ότι άγνωστοι διέρρη: ξαν το κεντροτου στα Λύμπια και ἔκλεψαν από αυτό ποσό Ε10, ἕνα βίντεο αξίας 8620, τσιγάρα αξίας το σος Ε35 και διάφορα γλυκά αξίας Ε22. aad ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑ, 30 (Του ανταποκριτή pac).— O Επαρχιακός Δικαστής κ.Τ. Ἠλιάδης ενέκρινε σήµερα την κράτη: ση γιατρείς µέρες των Μίκη Αντωνίου Μοσφιλιώτη, και Γρηγόρη Παναγιώ- του Γρηγορίου από το Δάλι, σχετικά µε διερευνώµενη υπόθεση κλοπής 12 κιβωτίων ξυλείας πλακάζ αξίας 294, από το ὑπο ανέγερση ξενοδοχείο «Φλῴριντα» στην Αγία Νάπα. Ὁλοχίας Α. Χριστοφόρου, ανέφερε ότι οι ύποπτοι παρέδωσαν 4 κιβώτια ξυλείας πλακάζ και απομένουν να βρεθούν τα άλλα 8. Ζήτησε επίσης τριήµερη κράτηση των υπόπτων, pe χρις ότου συμπληρωθούν οι καταθέ- σεις. «[ κρατίας της Κύπρου και της On- | σισαν να εγκαθιδρύσουν διπλω- Συνάντηση Κυπριανού--- Γιούιγκ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανού δέχθηκε Χθές τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Γιούιγκ. Ok. ΛΑΔΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γεώργιος /Λα- δάς ἔστειλε χθες το ακόλουθο συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Πρωθυπουργό της Ελλά- δας κ. Ανδρέα Παπανδρέου: «Θερμότατα συγχαρητήρια µε την ευκαιρία της ονομαστικής σας εορτής. Εύχομαι να ζήσετε χρόνια πολλά µε υγεία και ευτυ- Χία για το καλό της Ἑλλάδας και της Κύπρου» ΛΙΠΛΩΝΛΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (σε επίπεδο πρεσβευτών) ΚΥΠΡΟΥ - ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ Ἐπίσημη ανακοίνωση αναφε- pel: «Οι κυβερνήσεις της Anpo- µοκρατίας της Βενεζουέλας µε σκοπό να καταστήσουν πιο απο- τελεσματικούςτους δεσμούςπου υφίστανται ήδη μεταξύ των δυο λαών τους µέσα στα πλαίσιατων Φιλικών σχέσεων και της συνερ- γασίας που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ τών δυο χωρών και, επι- πλέον, Έχοντας επίγνωση της. ανάγκης να επισηµοποιήσουν τις σχέσεις αυτές επαρκώς αποφά- µατικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών τους επί πρεσβευτικού επιπέδου». EKTAKTH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΛΟΤΟΥΜΕΝΩΝ THE =EKTE Ἐνόψειτης ακρόασηςτης υπό θεσης ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, που θα γί νει την προσέἑχή Τρίτη, 7.12.198 και ώρα 9 πιμ., η Συντεχνία Οι κοδόµων (ΠΕΟ) καλεί όλους τους πρώην εργοδοτουµένους της εταιρείας ΞΕΗΤΕ, µέλη της Συντεχνίας, που υπέβαλαν αἴτη ση στο Δικαστήριο, να προσέλ θουν σε ἕκτακτη συνἔλευση το Σάββατο 4.12.1982 και ώρα Ἰί π.μ. στο οίκημα της ΠΕΟ στι Λευκωσία XAAITIKH TH ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ATAANTZIA Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε, ότι το Ὑπουργικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνε δρία του ενέκρινε την παραχώ- ρηση τεσσάρων περίπου σκαλών χαλίικης Υης, στην τοποθεσία «Πλατύ» του χωριού Αγλαντζιά, αξίας 560.000, για ανέγερση εκ- κλησίας από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Με την ανέγερση της εκκλησί ας, που θα είναι αφιερωμένη στο όνοµα του Αγίου Ανδρέα, θα εξυπηρετούνται οι πρόσφυγες που διαμένουν στον κυβερνητικό οικισμό «Πλατύ» και άλλοι κά- τοικοι της περιοχής