Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ο Πρόεδρος της Παγκύ- πριας Ἐπιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμέ- νων Οικονόμος Χρ. ΧἎρι- στοφόρου προέβη στην ακό- λουθη δήλωση: «Αναφέρομαι σεπρωτοσέλιδο κύ- ριο άρθρο της εφημερίδας «Ο ΚΗ- ΡΥΚΑΣ» ηµερ. 21/12/1982, το οποίο βρίθει ανακριβειών και πα- ραπλανητικών ειδήσεων καιλυπού- μαι να παρατηρήσω πως Φαίνεται ότι η πιο πάνω εφημερίδα ανέλαβε εργολαβικάτην διαστρέβλωσητων γεγονότων για το θέµα των αγνο- Ανυπόστατοι ισχυρισμοί για τους αγνοούµενους Το υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο σε δηµοσίευµα στην εφημερίδα «Ο Κήρυκας», για το θέµα των αγνόουμένων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι Ἰσχυρισμοίπου περιλαμβάνονται στο ανωτέρω δηµοσίευµα είναι Εντελώς ανυπόστατοι. Επισηµα(- νει επίσης, ότι «η κατά τρόπο ανεξέλεγκτο προβολή τέτιου εἷ- δους ανακριβών δημοσιευμάτων. τείνει να παραβλάψειτην περαιτέ- ρω προώθηση του ανθρωώπιστι- κού προβλήµατοςτων αγνοουμέ- νων, ιδιαίερα ενόψει των µελε- τουµένων χειρισμών του θέµα- τος, υπό το Φως του τελευταίου ψηφίσµατοστης Γενικής Συνελεύ- 0 κ. Πούγιουρος μίλησε για το Κυπριακό O μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Ἓθνη στη Γενεύη, πρέσβης κ. Α. Πούγιου- ρος, είχεστις 15 Δεκεμβρίου συ- νάντηση µε αντιπροσώπους του ελβετικού Τύπου, του Ελβετικού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσε- ὧν στους οποίους μίλησε για τη σηµερινή κατάσταση του Κυπρι- ακού προβλήματος. ΌὉ κ. Πούγιουρος τόνισε ότι εἷ- ναικαιρόςπια διεθνής κοινότη- τα να πάρει τα ενδεδειγµένα μέ- τρα για µια δίκαιη και μόνιμη λύ- ση του Κυπριακού. Είναι καιρός, είπε, η αδικία σε βάρος ενός µι- κρού και Φιλειρηνικού λαού µε πανάρχαιη Ιστορία και πολιτισμό να αρθεί το συντομότερο καιο ρόλος των εκπροσώπων του Τύ- ν] που καιτου Ραδιοφώνου των δη- | ελωνπηκήν) νιοώνν του κόσμου Π] για διευθέτηση του προβλήματος είναι μεγάλος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συγγενών Αγνοουμένων ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΟΝΕΙ ΤΑΓΕΓΟΝΟΤΑ Ο «ΚΗΡΥΚΑΣ) ουµένων για σκοπούς ξένους προς τό θέµα των αγνοουμένων µας. Το όλο άρθρο δεν αξίζει καν διά- ψευση΄ το µόνο που tovitw είναι πως η Παγκύπρια Εππροπή ΣΟΥΥΕ- νών Αγνοουμένων πάντοτε ἔχει και ακολουθεί τη δική της γραµµή, που καθορίζεται από την ολοµέλειατης και σε καµµιά περίπτωση δεν παίρ- νει οδηγίες ἡ διαταγές από κανένα. Καλώ την εφημερίδα «Ο ΚΗΡΥ- ΚΑΣ» γιατο καλότου θέματος των. αγνοουμένων αλλά και από σεβα- 'σμό στο αναγνωστικό του κοινό να σταματήσει την ανεπιθύμητη και επιζήµια τακτική του στο ανθρωπι- στικό αυτό θέµα». Ἐπισκέψεις του Προέδρου και Αρχιεπισκόπου τα Χριστούγεννα Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Σπ. Κυπριανού και ο Apyierti- σκοπος Χρυσόστομος θα επι- σκεφθούν την ηµέρα των Χρι- στουγέννων το Νοσοκομείο Λευκωσίας στις 10π.µ., το Μέλα- θρο Ευγηρίας στις 11.45 π.µ. το Δημοτικό Γηροκομείο στις 12.10 μ.μ. και το Ψυχιατρείο στις 12.40 μη Την Κυριακή ο Πρόεδρος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Κυπε- ρούντας στις 11 π.μ. Λιάκριση στην κα Κυπριανού Ἡ σύζυγος του Προέδρου της. Δημοκρατίας κ. Μιμή Κυπριανού. παρευρέθηκε χθες στη Χριστου- γεννιάτικη γιορτή που ἔγινεστον. παιδοψυχιατρικό θάλαμο των, ψυχιατρικών ιδρυμάτων ΆΑθα- λάσσας. Κατά τη γιορτή η κα Κυ- πριανού ανακηρύχθηκε επίτµος Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονξ- ὧν και Φίλων του Παιδοψυχια- τρικού Θαλάμου, σε ενδειξη εκτίµησης για την αμέριστη συµ- παράσταση και βοήθεια στο έργο του Συνδέσμου. ΠΥΡΚΛΓΙΑ ΣΕ TOYBAONOIEIO Γύρω στις 9.30 μ.μ. προχθές. προκλήθηκε πυρκαγιά στο του- Βλοποιείο ΓΙΓΑΣ στην περιοχή «Στέλια» στο Δάλι µε αποτέλε- oud va προκληθεί ζηµιά Λ.6,000. Άνδρες της Πυροσβεστικής. Ὑπηρεσίας έσβησαν την πυρκα- γιά. . Ἡ Αστυνομία διερευνάτα απια της πυρκαγιάς. Επικυρώθηκαν οι συμφωνίες για το προσωπικό του ΡΙΚ Το Διοικητικό Συμβούλιο του PIK επεκύρωσε κατά τη χθεσινή, του συνεδρία τις συμφωνίες για την αναδιοργάνωση --- αξιολό- Ύηση που είχαν προηγουμένως. επικυρώσει οἱ γενικές συνελεύ- σεις της ΕΥΡΙΕ και της ΣΥΤΥ- | PIK. | H NEA το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΛΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΤΩΝ TOY AEPOAIMENA Την περ. βδομάδα διεξήχθη ψηφοφορία για την εκλογή εργα- στηριακής επιτροπής των εργα- τών του Αερολιμένα Λάρνακας. Ἐκλέγηκαν οι ακόλουθοι: | Χρυσόστομος Ιωάννου κλά- δος επιστατών (ΠΕΟ), Σωτήρης Δημητρίου, κλάδος καθαριστών (ΠΕΟ), Αρέστης Λούκα, εκπρό- Ίσωπος εργατριών --- εργατών (ΠΕΟ) καίΑνδρέας Παφίτης κλά- δος οδηγών (ΣΕΚ) | ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΛΗ Ο Πρόεδρος του «Παγκυπρίου» Νέας Ὑόρκης κ. Φίλιππος Χριστο- Φορίδης εἴχεχθες συνάντηση µετον υπουργό Προεδρίας κ. Ντίνο Μι χαηλίδη, τον οποίο ενημέρωσε για τα προβλήµατα της ομογένειας της Ἀμερικής καθώς και για τις δρα- στηριότητες του «Παγκυπρίου», Εἶ- χε επίσης επαφές µε διάφορους άλ- λους παράγοντες. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ Ἡ Αστυνομία συνέλαβε προ- χθές µε δικαστικό ένταλμα και Έθεσε υποκράτηση τον αστυφύ- λακα Λούκα Παπαγεωργίου, της. Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευ- κωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά µε διερευ- νώμµενη υπόθεση πρόκλησης κα- κόβουλης ζημιάς σε αυτοκίνητο. που έγινετα ξημερώματα της πε- ρασμένης Κυριακής στην Πάφο. Ο Παπαγεωργίου τέθηκε σε δια- θεσιµότητα. Ἡ Αστυνομία διε- ρευνά την υπόθεση. Δεν λογοκρίθηκε η ομιλία του Α. Παπανδρέου Ὁ κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος σε ισχυρισμό εφημερίδας ότι σε επίσημο δια- Φωτιστικό δελτίο του Γραφείου. Τύπου και Πληροφοριών λογο- κρίθηκαν οἱ θέσεις του πρωθυ- πουργού της Ἑλλάδας, είπε ότι δεν πρόκειται περί λογοκρισίας. Το δηµοσίευµα ήταν ἕνα σχόλιο στο οποίο ο συντάχτης χρησιµο- ποίησε ορισμένα σηµεία από δη- λώσειςτου κ. Παπανδρέουγιανα υποστηρίξει µια συγκεκριμένη θέ- ση. ΒΡΕΘΗΚΕ. ΝΕΚΡΟΣ Ο Αχιλλέας Παύλου, 74 χρο- νών, από τη Λεμεσό, που έλειπε από το σπίτι του βρέθηκε προ- χθές νεκρός στην περιοχή «Κα: λαμιέο» στην Αγία Φύλα. Ἡ Αστυνομία επιθεώρησε τη του και δεν έφερε εξωτερικές κα: κώσεις, Ἡσορόςτου µεταφέρθηκεστο | νεκροτοµείο Λεμεσού για τη νε: Συνταγµατικ περί Τουριστι Το Ανώτατο Δικαστήρο υπό την Ιδιότητα του ως Εφετείο απέρριψεχθεςτην έφεσητου κ. Γ. Σιηστρή, ιδιοκτήτη τουριστικού κέντρου, εναντίον της απόφασης. του Ἐπαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, µεβάση την οποία ο κ. Σιηστρής καταδικάσθηκε για το ότι παρέλειψε να εισπράξει από τους πελάτες του και να αποδώσει στον ΚΟΤ το 33, πο- σοστό πάνω σεκάθελογαριασµό πελατών, σύμφωνα µε τις πρό- νοιες του περί Τουριστικών Κέν- ός ο Νόμος | κών Κέντρων τρων Νόμου. Το Ανώτατο Δικαστήριο απε- Φάνθη, επίσης, ότι ο περί Τουρι- στικών Κέντρων Νόμος είναι κα- θόλα συνταγµατικός και οι απορρέουσες απὀ αυτόν υπο- χρεώσεις δεν προσκρούουν καθό- λου προς οποιαδήποτε πρόνοια του Συντάγματος. Τον Κυπριακό Όργανισμό Τουρισμού εκπροσώπησε το Δι- κηγορικό Γραφείοτου κ. Μάριου Ηλιάδη.