Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Λιευθετήθηκε η υπόθεση π]ς καντίνας βεροδροµίου ΛΑΡΝΑΚΑ, 3 (του ανταποκρι- τή µας) --- Διευθετήθηκε εξωδί- κωςη υπόθεση για την ενοικίαση της καφετηρίας του Αεροδροµί- ου Λάρνακας. Με την ειδικη δι- ευθέτηση που θα τεθεί σε εφαρ- µογή μόλις η συμφωνία γίνει αποδεκτή από τα υπουργεία Συγκοινωνιών και ΄Εργων και Οικονοµικών, προνοείται ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται τη» καντίνσ θα την παραδώσει στις | προσφοροδότη που πἔτυχεµεβά- 15 Ιανουαίρου 1983 στον κ. Πα- ναγιώτη Γεωργίου, σπότην Αμµμό- Χωστο, που η προσφορά του για την ενοικίαση της καντίνας ήταν. 90 χιλ. λίρες τον χρόνο. Το θέµα της καταβολής των ενοικίων βά- σει της προσφοράς του κ. Γεωρ- Υίου κσιγιατα οποία απαιτούσεη Δημοκρατία έχει επίσης διευθε- τηθεί. ΄Οπως είναι γνωστό, οι ενοικι- αστές της καφετηρίας-είχαν προ- σφύγει στο δ[καστήριο προκειμέ- νου να εξακριβωθεί αν υπήρχε νοµικό σηµείο στο Νόμο περί Ἐνοικιοστασίου πριν παραδώ- σουν την καφετηρία στο νέο ση απόφαση της Ὑπουργικής Ἐπιτροπής. Για τους ενοικιατές παρέστη ο κ. Ἐυστ. Ευσταθίου, για τον κ. Παν. Γεωργίου ο κ. Μάρκος Σπανός και για τη Δη- µοκρατία η κ. Κλέλια Χρ. Θεο- δούλου. Η Τ. Υ. ήθελε τους δημάρχους «σπεσιαλίστες» στα πέναλτυ! ΛΑΡΝΑΚΑ, 3 (Του ανταπο- : κριτή µας) --- Στο καθιερωμένο Πρὠτοχρονιάτικο Πρόγραμμα της Τηλεόρασης του ΡΙΚ δεν ἔλειψε φυσικά και ο καθιερωμέ- νος «Αόρατος φακός». Με µόνη τη διαφορά ότι ένα απότα θέµατα δεν παρουσιάσθηκε διότι δεν έγι-᾽ νε κατορθωτή η λήψη της σχετι- κής «βιντεογράφησης». Συγκεκριµένα, οι δήµσρχοι των κυπριακών πόλεων --- τη Λάρνακα εκπροσώπησε ο δηµ. σύμβουλος κ. Λ. Λουκα ἴδης --- κλήθηκαν στο «Ώευκόθεο» στη Λευκωσία. Ἐκεί τους περίµενε συνεργείο του ΡΙΕ µε σκοπό να «βιντεογραφήσευ Φανερά όχιαό- ρατα, τους δημάρχους να κτυ- πούν... «πέναλτυ» ή να ρίχνουν «καλαθιέο στο καλάθι του «µπά- σκετ». Και όλα αυτά την παρα- μονή της Πρωτοχρονιάς και Φυ- σικά στον καλύτερο «µπασκε- τµπωλίστα» δήµσρχο ή στον σπεσιαλίστα στα «πένσλτυ» θα διδόταν και ἐπσθλο. Όι δήμαρχοι µόλις τους ανα- κοινώθηκε ολόγος γιατον οποίο συγκεντρώθηκαν στο «Λευκό- Geo» ἔσπευσαν να εξαφανι- σθούν... ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟἸάκωβος Χ΄΄ Βασίλη, απότη Γεροσκήπου, κατάγγειλε στην αστυνομία ότι, μεταξύ της 3]ης Δεκεμβρίου 1982 και 2ας Ίανου- αρίου 1983, άγνωστοι ἔκλεψαν από ανοικτό χώρο στη Γεροσκή- που το φορτηγό αυτοκίνητο του µόρκας ΧΙΝΟ, µε αριθµό εγγρα- φής ΝΙ 775, αριθµός σκελετου 2Μ302/1/986) χρώματος γΥκρί- ζου, αξίας 23.000. Ὁ Δημήτρης Αθηνοδώρου, από τη Λεμεσό, κατάγγειλε στην Αστυνομία ότι το περασμένο Σάββατο άγνωστοι ἔκλεψαν το αυτοκίνητο µεαρ. ΗΒ 824 Φορντ Τράνσιτ, άσπρο, περιουσία της εταιρείας «Τσιήπς Κωστάκη Te ωργίου» ενώ ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του στην οδό Γραβιάς στη Λεμεσό. Στο αυτο- κίνητο είχε εμπόρευµατης εν λό- γω εταιρείας, αξίας Λ. 300 περί- που. ~ NAPAMENE! Τ0 ΑΛΙΕΞΟΛΟ TA AITHMATA BAAITZONOION Δεν ἔχει σηµειωθεί καμιά πρό- οδος για λύση του αδιεξόδου στα υποβληθέντα αιτήµατα στη Βιο- µηχανία Βσολιτσοποι΄-ας, δήλω- σε χθες εκπρόσωπος της Συντε- ία Ένδυσης - Ὑπόδησης της. Στο μεταξύ, αναμένεται εντός. της εβδομάδας να συνἔλθουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Σων- τεχνιών για µελέτη του θέματος. και λήψη αποφάσεων γιατις µελ- λοντικές ενέργειες των Συντε- χνιών, Γιατη σύσταση Ἱδρύματος Κυπριακού Μουσείου Θεάτρου Συγκροτήθηκε την περ. Πέμπτη στη Λεμεσό, σύσκεψη που ασχολήθηκε µε τη δηµι- ουργία Ἱδρύματος Κυπριακού Μουσείου Θεάτρου. Στη σύσκεψη ο Σύμβουλος του Προέδρου για Πολιτιστικά ᾿ «Θέματα κ. Στυλιανού υπέβσλε προσχέδιο Ιδρυτικής πράξης γιατη σύσταση του Ιδρύματος, το οποίο οιδρυτής του Μουσεί- ου κ. Νίκος Νικολα΄ἴδης ανέ- λσβενα μελετήσει προκειµένου ναπροωθηθείη άµεση εγγραφή του ιδρύματος. ὉΟ κ. Νικολα Ίδης ανέφερε πως στο πρώτο στάδιο θα εκ- χωρήσει όλη τη θεατρική του συλλογή που αποτελεί την αξι- Ὁ Γολογότερη, Ιδιωτική θεατρική Ἱ. συλλογή στην Κύπρο και περι- λαμβάνει τεράστιο πλούτο θε- ατρικών κειμηλίων. ΗΠΑΛΑΙΑ ΚΤΊΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ σαν να διατηρηθούν µε πολύ λιγότερα ἔξοδα. ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα µε πληροφορίες μας, η ενέργεια της κατεδάφι- σης των παλαιών κτιρίων της οδού Θησέως βρίσκεται σε αν- τίθεση προς τις εισηγήσεις του Κοινού Συµβουλίου Παλαιάς Λευκωσίας, που απαρτίζουν ο Δήμος, ο ΚΟΤ, οι Σύνδεσμοι Πολεοδόµων, Αρχιτεκτόνων και Πολιικών Μηχανικών, Προστασίας του Φυσικού Πε- Ῥριβάλλοντος, η Πολεοδομία, το ΚΕΒΕ, οι οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΟΒΕΚ κσι άλλοι οργα- νισµοί. Το Κοινό Συμβούλιο είχε αποφασίσει πριν ἕνα χρόνο ότι δεν πρέπει να επεκταθεί ο χώ- ρος του Παγκυπρίου Γυμνασί- ου, ακόµα και της Αρχιεπισκο- πής σε βάρος των παλαιών κτι- ρίων στην περιοχή. Οι αποφά- σεις / εισηγήσεις του Κοινού Συμβουλίου, που έχει συµβου- λευτικό χαρακτήρα, κοινοποιή- θηκαν στη Σχολική Εφορείσ. Το Κοινό Συμβούλιο αποφά- σισε επίσης ομόφωνα, ότι τα παλαιά σπίτιαστις οδούς Θησέ- ως και Ηρακλέους, αρκετά από τα οποία απαλλοτριώθηκαν για τις ανάγκεςτου Γυμνασίου, δεν πρέπει να καταστραφούν, αλλά va διαρρυθμισθούν κατάλλη- Παράγοντες στη Λευκωσία, που ενδιαφέρονται γιατη διατή- ρηση της παλαιάς Λευκωσίας, µας τόνισαν ακόµη, ότι µετην κατεδάφιση κτιρίων στην εντός των τειχών Λευκωσία οι κότοι- κοι της πρωτεύουσας ὑυποχρε- ώνονται να την εγκαταλεί- ψουν, πράγμα που αντιβαίνει προς τις προσπάθειες που κα- παβάλλονται για την ανάπτυξη και αναβίωση της παλαιάς Λευκωσίας. Στο μεταξύ, άγνωστο παρα- μένει το μέλλον των κτιρίων στη Θησέως, που άρχισαν να κατεδαφίζονται, παρά τις προ- σπάθειες πολλών παραγόντων για να αποφευχθείη εξαφάνιση, ακόμα ενός δείγματος της πο- Ἀιπιστικής µας κληρονομιάς. Πάντως χθές το απόγευμα σταµότησαν οι εργασίες κατε- δάφισης καιτο κτίριοπαρέµενε εκεί σχεδόν «θανάσιμα πληγω- µένο». Σήµερα ίσως επικρατή: σουν σοφώτερες σκέψεις και ληφθούν σοφώτερες αποφά- σεις, µέσα στα πλαίσια της προσπάθειας διατήρησης της παλαιάς Λευκωσίας. TO «MATZEZTIK» Πληροφορούμαστε ότι το κτίριο «Ματζέστικ», στη Λευ- κωσία, το οποίο κινδύνευσε να κατεδαφισθεί πριν λίγο καιρό, αγοράσθηκε τελικά από το υπουργείο Παιδείας ἔναντι του ποσού των 96,000 λιρών καιθα στεγάσει, αφού γίνουν σ᾿ αυτό οι αναγκαίες εσωτερικές τρο- ποποιήσεις, τη Μορφωτική Ὑπηρεσία του υπουργείου. Η ΛΕΝΙΕΣΟΣ ΘΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, 3(Του ανταποκρι- τή µας).--- Την ηµέρατων Φώτων στις 12 το μεσημέρι (µετά την τε- λετήτης κατάδυσηςτου Σταυρού στη θάλασσα)θα γίνει τελετή στο Δημοτικό Μέγαρο για να τιμηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Σπ. Κυπριανού, Στην τελετή ο δήµαρχος κ. oD. Κολακίδης θα απονείµει στον κ. Κυπριανού το χρυσό μετάλλιο της γενέτειρας του Λεμεσού, σ᾿ ένδειξη εκτίµησης και αναγνώρι- σης των μακρόχρονώὠν και πολύ- πλευρων ὑπηρεσιών που πρό- σφερε στον τόπο καιτου μεγάλου. εθνικού του έργου. 0 ΚΗθ ΜΠΕΒΛΝ ϐ᾽ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΟΛΓΚΕΡ Γληροφορούμεθα ότιο πρώην. εκπρόσωπος τύπου της Ούνφι- συπ στη Λευκωσία κ. Κπθ Μπε- βάν φθάνει αύριο στην Κύπρογια να ανσπληρώνει τον ανώτερο πολιτικό σύμβουλο της Όυνφι- σύπ κ. Χόλγκερ, ο οποίος θα αναχωρήσει µε άδεια. Ο νέος εκ- πρόσωπος τύπου των Ην. Εθνών είναι νεοζηλανδός, και αναμέ- νεται να έρθει στη νήσο την ερχ. Πέμπτη. Η ΠΕΟ ΣΥΓΧΛΙΡΕΙ TA KOYBANIKA ZYNAIKATA Με την ευκαιρία της 24ης επετείου της Κουβανικής Έπα- νάστσσης ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Α Ζιαρτίδης απέστειλε προς τα Κουβανικά Συνδικάτα το ακό λουθο τηλεγράφημα: «Με την ευκαιρία της 24ης επετείου της Κουβανικής Έπα νάστασης η ΠΕΟ συγχαίρει θερμά τους εργαζόμενους και ολόκληρο το λσό της Κούβας, καταδικάζειτις αντικουβανικές προκλήσεις και σχέδια του Ip περιαλισμού και εύχεται νέες µεγάλες επιτυχίες στην οικοδό. µηση του σοσιαλισμού». Ο Γ.Γ. της ΠΕΟ απέστειλε παρόμοιο τηλεγράφημα και προς τον πρεσβευτή της Κού- Bag om Λευκωσία κ, Φερμίν Ῥοντρίγκεζ, Ἐν ο “Ὑπεύθυνος - ᾿Ιδιοκτήτης, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» Τύποις: «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Συνέρχεται το Λ.Σ. της Συντεχνίας Οικοδόµων ΠΕΌ Συνέρχεται την προσεχή Κυρι- σκή 9 Ιανουαρίου και ώρα 9 π.μ. στη Λευκωσία το Διοικητικό Συμβούλιο και οἱ επιτροπές των. τμημάτων της Συντεχνίας Όικο- δόµων, Ξυλουργών και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ. Κατά τη συνεδρία θα μελετηθούν τα οικο: νοµικό αιτήµατα της Συντεχνίας καθώς και οργανωτικά θέµατα. Στην ἴδια συνεδρία θα συζητηθεί και το ειδικό πλάνο για την περί- 96ο Γενάρης --- Απρίλης 1982. ΄κθεση ξένων συμβούλων για το Συμβούλιο Εμπορίας Πατατών Ὁ κυβερνητικός εκπρόσωπος, µε αφορμή χθεσινό δημοσίευμα αναφορικά µε το Συμβούλιο Ep- πορίας Κυπριακών Πατατών, δή: λωσε τα ακόλουθα: «Πράγματι ετοιμάστηκε ἐκθε- ση σπό ξένους συμβούλους / ελεγκτές για τις Βρατηριότητες του Συµβουλίου Εμπορίας Κυ- πριακών Πατατών. Το Ὑπουργι- κό Συμβούλιο πρόσφατα αποδέ- χτηκε τις εισηγήσεις της εκθέσε- ως και ανέθεσε στον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας την’ υλοποίηση τους. O υπουργός ήδη προβαίνει στην υλοποίηση των εισηγήσεων αυτών». Δεν αναφέρθηκε στο µίνιμουμ πρόγραµµα Το σωματείο «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΡΠΙΑΣΙΑ» µε αφορμή δηµοσ(- ευµα πρωϊνής εφημερίδας επιθυ µείνα δηλώσει, ότι κατά την πρό: σφατη συνάντηση του µε τον Αρ: χιεπίσκοπο Χρυσόστομο, «ο Μα: καριώτατος δεν αναφέρθηκε στο ] μίνιµουμ πρόγραµµα».