Back

Η γλώσσα του χορού

7ο Σοβτετικὁ συγκρότημα «Σουβεν1ρ» H yAwood Tov xX Πώς να μετρήσουμε την καλλιτεχνική και την πνευ- µατικἡ ανωτερότητα της χορευτικής ομάδας «ΣΟΥ- ΒΕΝΙΡ» Χρειάζονται σπεσι- αλίστες της τέχνης να Kpi- νουν το ιδιότυπο αυτὸ συγ- κρὀτηµα Και ποιοῖ αλήθεια ειδικοί θα ἦταν ικανοί να σταθούν κριτικά στον ανε- παϊσθητο επιτυχἠ συνδυα- σμό της Φολκλορικής πα- ραδοσιακἠς και σύγχρονης μοντέρνας χορογραφίας Το συγκρότημα εκτελεῖ s Tou ενθουσίασε το κυπριακό κοῖινὸ πρωτοτυπεῖ το χορευτι- κὀ συγκρότημα ΣΟΥΡΕ- NIP ot oxéan pe tic moAuG- pr6@pec GAAec xopeuTixéc ομάδες της χώρας σας --ὙΎπάρχουν σήμερα στην Σοβιετική Ενωση πολ- λάἁ αξιόλογα φολκλορικά ἡ κλασσικά µπαλλέτα. =exi- νησα πειραματικά την δη- μιουργῖα του ΣΟΥΒΕΝΙΡ (Σουβενῖρ σηµαϊῖνει ενθύῦ- plo). Ηθελα στη βάση των πλοῦσιων κλασσικῶν και λαϊκών παραδόσεων της Γιάννη Κωστακόπουλου χορούς παραδυοσιασκοῦς, κλασσικούς και μοντέρνους πουξεχωρῖζουνγιατουψη- λό ιδεολογικό περιεχόµενο συνυφασμένο µετην µονα- δικότητα της σύγχρονης χορογραφικἧς φόρμας. Κατά την γνώμη µας δεν χρειάζονται κριτικο]. Αδιά- Ψψευστοι μάρτυρες µπο- .ροῦν να γίνουν οι χιλιάδες Κύπριο! θεατὲς που παρα- κολοῦὔθησαν τις παραστά- σειςτου ΣΟΥΒΕΝΙΡ, Εἴτεστο κηποθξατρο της Λεμεσού, εἶτε στο Παττῖχειο θξατρον, στους Δήμους Ἁγίου Άθα- νασῖου και Πολεμιδιών -- στα πλαΐσια του Διεθνούς Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ Λεμεσοῦ. Παραστάσεις το συγκρότημα ἔδωσε και στην Πάφο και παρουσίασε κι ἕνα δεῖγμα της χορεύτι- κής επιδεξιότητας του στους εργαζόμενους της ΛΟΕΛ. To «ΣΟΥΒΕΝΙΡ» ιδρύθηκε To 1971 στη Μόσχα and thv Ταμᾶρα Γκολοβάνοβα. «Η Γκολοβάνοβα εγκατέλειψε το συγκρότηµατου Μωυσἒ- γιεφ για να πετάξει µε τα δι- κά της φτερᾶ». --- Ετσι εὖ- στοχα η γαλλική εφημερίδα «Νορ Λατὲν» χαρακτηρίζει την καλλιτεχνική καθοδηγή- τριατου ΣΟΥΒΕΝΙΡ,η οποία eni 20 συνεχἠ χρόνια ἦταν σολιστ του Κρατικού συγ- κροτήµατος λαϊκῶν χορών της Ενωσης των Σοβιετικών Δημοκρατιών. Η Ταμᾶάρα μπόρεσε να βρει δικὀ της δρόµο δηµι- ουργώντας αΠό τουςτελειό- Φοπους της χορογραφικἠς σχολής του θέατρου Μπολσὸόι συγκρότηµα χο- ρευτικό μοναδικό στο εἶδος του στην Σοβιετική Ενωση. Εχοντας το ταλέντο του οργανωτή, avoiyovras Ta περιθώρια της καλλιτεχνι- κής αναζήτησης προκαλεί στην ομάδα της ὄχι µόνο Φιλόδοξους νεους αλλά και δημοφιλείς καλλιτεχνεςτου μπαλλετου. Η ἴδια μιλά µε ενθουσια- σμὸ γιατην δουλιάτης, δεν κρύβει τις απαιτήσεις της απὀ τους χορευτὲς του ΣΟΥΒΕΝΙΡ, προσπαθεί να προσδιορίσει τα χαρακτη- ριστικἁ του, να επισημάνει την μελλοντική τοῦ πορεῖα. --Ποῦ νομίζετε ὅτι χώρας µου να προσδώσω στο συγκρότημα ἕνα δια- Φορετικὸ στυλ. Να πλησιά- ζει, κατὰ κἀποιο τρόπο, τον θεατή µε τις σῦγχρονες απαιτήσεις Προσπάθησα να βρω την ἔνωση στους χορούς εθνικοῦ χαρακτήρα και περιεχομένου µε τους σύγχρονους. Επεδίωξα να Βρω τον συνδυασμό χωρίς απλουστεύσεις ἡ πρὀχειρες συνενώσεις. Χωρῖς το ἕνα εἶδος να αμφισβητεῖ το ἅλ- λο, να συγκρούονται. Αν κρίνω απὀ τα αποτελέσµα- τα και την δημοτικότητα στο εξωτερικό και στο εσω- τερικὸ --- του συγκροτήµα- τος µας φαίνεται πως τα κα- τάφερα να δημιουργήσω ἕνα πρωτότυπο χορευτικό. κλιματιστούν στην δικἡ µας ατμδσφαιρα. Έτσι το ΣΟΥΒΕΝΙΡ εἶναι ταυτόχρονα και σχολἡ για τουςτελειόὀφοιτουςπου ἔχει τις δικὲς της ξεχωριστὲς κα- τευθύνσεις και απαιτήσεις. Υπάρχει το πλεονἕκτηµα ότι ο κάθε χορευτής μέσα απὀ την διαφορετικότητα των χορών μπορεῖ να ανα- καλύψει τον καλλιεχνικό εαυτό του σε κάποιο εἶδος Θα αξιοποιήσει ἔτσι τα προσόντα του, τις δυνατὸό- τητες του και Θα Εχει πιο ικανοποιητική απόδοση, παρά αν ἦταν αναγκασμὲ- Η καλλιτεχνική καθοδηγήτρια του «Σουβενίρ» Ταμάρα Γκολοβάνοβα ανταλλάσσει ανα- χρονικό διάστηµα καλείται να αποδείξει και να επιβε- βαιώσει την αξία του. ---Εἶστε ἕνα επαγγελµα- πικό χορευτικό συγκρό- τηµα. Συνεπάγεται ὅτι εἷ- στε κι᾿ απὀ τους πιο κα- λοπληρωμένους ἆχορευ- τὲς στην ΕΣΣΔ ---Η Έννοια του επαγγελ- ματισμοῦ δεν μεταφρᾶζε- ται απορατητα µε χρήμµα- τα. Για µας σηµαϊνει να πετύ- χεις την ανώτερη στάθµη. Ότι συνεχώς πρὲπει να τε- λειοποιήσεις, να Ἠτεῖνεις στην κορυφἠ των ικανοτή- των σου. Κι ας εἶναι οι χο- μνηστικᾶ δώρα µετο Δήμαρχο Αγ. Αθανασίου µετά απο την παραστα η. Ένα εργαστήρι κλασσικοῦ και μοντέρνου χοροῦ --Δώστε µας τα χαρα- κτηριστικά του «ΣΟΥΒΕ- NIP». --Στο εργαστήρι µας ἐρ- χονται συνήθως τελειόφοι- τοι της χορογραφικἠς σχο- λής. Όμµωςθαπω πωςη χο- ρευτική τους κατάρτιση δεν εἶναι απὀ μόνη της ικανή να τους καλύψει. Έρχονται ετοιμασμένοι για κλασσι- κούς χορούς. Χρειάζεται να προσαρμοστούν σε µια πρωτότυπη ομᾶδα, να εγ- νοςν᾽ ακολουθήσει ενα και μοναδικό χορευτικὀ κανά- λι. Όσον αφορά τις πρόβες του ΣΟΥΒΕΝΙΡ, θα πω, ὅτι εἶναι σκληρἒς. Διαρκούν5-- 6 ὧρες καθημερινά. Ολό- κληροτο συγκρότημα απο- τελεῖται απὀ 36 χορευτεςκαι χορεύτριες. Εξαιτίας της σκληρής δουλιᾶς αλλά και των μεγάλων χορογραφι- κὠν απαιτήσεων (χρειάζε- ται να υπάρχει διαρκής ανανξωση) οἱ Χχορευτες βγαϊνουν σε σύνταξη στα 4θ τους χρόνια. Και κάθε χο- ρευτής σ᾿ αὐτὸ το μικρό ρευτὲς µας απόφοιτοι της σχολής του θεάτρου Μπολσόι, δεν γίνονται επαγγελματίες σε µια στι- yun. Χρειάζεται μεγάλη επιμονή, κουραστική προ- σπᾶθεια, συνέπεια, αξιο- ποίηση των χαρισµάτων τούς γιατην͵ παγγελµατικἡ τους καταξίωση ---Ταμάρα Γκολοβάνο- βα. Σαν χορεύτρια του συγκροτήματος Μωυσέ- γιεφ και σαν καλλιτεχνική καθοδηγήτρια του ΣΟΥ- ΒΕΝΙΡ ἔχετε δώσει παρα- στάσεις σ᾿ ὁλοτονκόσμο σχεδόν. Ποιες εἶναι οἱ εν- στ ο Το Σοβιετικό χορευτικό συγκρότηµα «Σουβενίρ». τυπώσεις σας από την Κύ- προ ---Ποτὲ δεν κάνω συγκρ]- σεις. Η Κύπρος ἔχει τα δικἁ της Ιδιαίτερα χαρακτηρι- στικά. Όμοια, δύσκολα συ- ναντὰς σε ἄλλες χώρες. Το θεωρώ τύχη να βρεθούμε στο νησ] της Αφροδίτης,να γνωριστούμµε µετην αρχαία Ἱστορἰα του τόπου. Πληρο- Φοροθήκαμε καλύτερα για τα προβλἡματά σας, ευχό- µαστε κι ελπίζουμε στην γρήγορη και ὄϊκαιη λύση. του Κυπριακού. Ο κόσμοςστην Κὑπροεἷ- ναι ευχάριστος, φιλόξενος, ειλικρινής, αγαπητὸς. Δια- κρίναμε κάποια ψυχική ανωτερότητα στο λαό σας κι εἶναι αυτή vouiCw nou Ka- νει την παραμονἠ µας στο νησῖνα εἶναι πιο ευχάριστη. Εὖχομαι η Κύπρος να εἷ- ναι πάντατόποςπου ν᾿ αν- θίζει οικονομικά, πνευµατι- κά και καλλιτεχνικά. ἨΗζωή . και τα ενδιαφέροντα µιας χορεύτριας tov ZOYBENIP Emtypayyarika η Κάτια Όνσπένσκαγια απαντά στις ερωτήσεις µας. Εἶναι µιανε- αρή χορεύτρια µε όνειρα για το μᾶλλον αλλά ταυτό- χρονα µια νἑα κοπἔλαµετις ανάγκες και τις απαιτήσεις της: —Katia πόσο χρόνων εἶσαι και πότε άρχισες να χορεύεις ---Εἵμαι 26, άρχισα να χο- ρεύω πριν 10 χρόνια αφού αποφοίτησα απὀτην σχολή του συγκροτήματος Μωυ- σἔγιεφ ὅπου σπούδασα 4 χρόνια. ---Γιατί τα ενδιαφέρον- τα σου κινήθηκαν προς την τέχνη του χορού ---Χόρευε ο θεῖος µου στο συγκρότηµα Μωυσέεγιεφ. Από µικρή, απὀ την παιδικἠ µου ηλικία μ᾿ ενθουσίαζαν οι χορευτικές φιγούρες. Όταν η Ταμάρα Γκολοβά- νοβα ἵδρυσε την δικἠ της σχολή, την πρωτότυπη σχολἡ ζήτησα κι εντάχθηκα στην χορευτική της κολλε- κτῖβα. -Ποιό εἶναι το σχὲδιο της δουλιάς σας, ἔχεις ελεύθερο χρόνο, πώς τον αξιοποιεῖς ---Αρχίζουμε τις πρὀβες µε ζέσταμα, µε ασκήσεις γυμναστικής, ξεχωριστὲς χορευτικές φιγούρες KI ακολουθεῖτο νούμερο οΟλο- κληρωμὲνο. Οι ὧρες των δοκιμών λιγοστεύουν av την ἴδια μερα ἔχουμε παρᾶ- σταση. Συνήθως δίνουμε 15 παραστάσεις τον µήνα. Ελάχιστος ελεύθερος χρόνος Έχω πολύ ελάχιστο ελεύ- θερο χρὀνο. Εκτὸς απὀ τον χορό υπάρχει κι η οικογὲ- νεια µου. Αν κλέψω λίγο χρόνο για τον εαυτό µου προτιμὠ να διαβάσω κᾱά- ποιο βιβλίο, να πάω θέατρο ἡ κινηματογράφο. Αγαπώ πολύ το κολύμπι. —Oi διακοπὲς σας πό- σο διαρκούν ---28 μερες ἄδεια µας δι- νουν συνήθως το καλοκαῖ- pl. —O pic86¢ aac εἶναι ικανοποιητικὀς κρίνον- πας ὅτι εἶστε επαγγελµα- ties χορευτές. ---τα χρήματα που παὶρ- νουµε εἶναι λίγα. Όσο για τον επαγγελματισμὀ εγῶ προσωπικά προσπαθώ να τελειοποιήσω τις ικανότη- τες µου στον χορό. --Κκάτια γιατί nporipn- σες ειδικά το ΣΟΥΒΕΝΙΡ ---Γιατῖ εἶναι πρωτότυπο συγκρότημα, οι ευκαιρίες για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες µας στο χορό εἶναι μεγαλύτερες σε σχέση µε τα κλασσικά ἡ τα Φολ- κλορικά µπαλλέτα. Μ΄ εν- θουσιάζει στο ΣΟΥΒΕΝΙΡη νεανική κι ευχάριστη κολ- λεκτῖβα των χορευτών που το πλαισιώνουν. ---Τί θέλετε να δώσετε μέσα απὀ τους χορούς. σας στους ξένους θεατὲς οροὺ που παρουσιᾳ, πρόγραµµα τα το —Eivai Νομίζω ρον να δουν οι σένα, lage µας μσα απὀ τοι μας τις παραδόσει ST αφόρων δηµοκρατιών. 6). X@Pas Has. Me thy vg, του χορού μιλάμε ας αγάπη, την ζωή γενικότε MY µε τα προβλήματα της a τις ευχάριστες στιγμὲς τ αι γιατην ειρήνη γιατηγει, ης, Χία των ανθρώπων, θεατές κ. Χοροίς TU: τΟι εντυπώσεις ᾳ, από την Κύπρο πο, εἰ ναι St —ttnv Kinpo µου ὁ σαν οι άνθρωποι, ῃ Balen σα, ο ἦλιος. a —Karra ὀνειρασουΚά. τια για το μέλλον —Yyeio va υπάρχει στην οικογένεια µου, να εἶναιει- τυχισµένη. Θα ἦθελα για πάντανα παραμεϊνωσ᾽ αμ. τὴν την πρωτότυπη χορει. τικἡ ομάδα το «ΣΟΥΒΕΝΙΡ,, kkk Το χορευτικὀ συγκρότη- µα ΣΟΥΒΕΝΙΡ ἄφησε cay ενθύμιο στην Κύπροτις κα- λύτερες ετυπώσεις. Το ρε- περτὸριο του ξέφυγε απὀ τα γνωστᾶ για τον Κύπριο θεατἠ περιθώρια. ΟΙ χο- ρευτικὲς Φιγοῦρες οδήγη- σαν µε τον τρόπο τους τον καθὲνα µας σε διαφορετ- κοὐςκόσμους: Απότα βάθη της παραδοσιακής Ρωσίας μὲχρι την μακρινἠ Ιαπωνία του «καράτε». Τα βήματα των χορευτών απὀ την πα- σῖγνωστη «Καλίνκα» Φτά- νουν στο ελληνικό συρτάκι. Οι εὖθυμοι ρυθμοί της μουσικής περνοῦν ano τις δυσκολῖες και τις χαρὲς της αγάπης, μᾶσα απὀτιςφιγού- ρεςτου χορού, στον μυθικό κόσµο της Ανατολής. O na- ραδοσιακός ανατολίτης αστρολόγος άφησε το γυα- Ai του που ερευνούσε τ’ ἁστρα, εγκατέλειψε Την σπουδή τους κα! τιςπροφη- τεῖες του... αφοῦ οἱ επίγειες χάρες κι’᾿ απολαύσεις προ” καλούν περισσότερο. © ιδιαίτερος χρώμα: σμὸς των παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων κου: στουμιῶν, οι μουσικο[τόγο! που προδιαθέτουν γα Κ- νηση, η ανάγλυφη εκφρᾶ- στικότητα των χορευτών σε συνδυασμό µετην ανεπανά: ληπτη κινητικότητα Τους στη σκηνἡ μπορούν να δύ- douv παραστασιακᾶ τα Χα: ρακτηριστικά της επιτυχίας του ΣΟΥΒΕΝΙΡ. Θα ἠταν ὅμως παράλειψη µεγόληνα µην τονίσουμε ἔανό την πρωτοτυπία του και ΤΝ μοναδικότητα του στο ἔ- δος του: Συνδυασμός πα ραδοσιακῶν και σὐγχρο- νων μοντᾶρνων χορωγ Ne epyaornpi ms rexvnsmoue χορευτὲς δοκιμάζουν ερευνούν και βρίσκουν τος, καλύτεροτρόπο να πλησια΄ σουν τον θεατῆ-