θάλασσα ειρήνης θέλει η Σ. Ενωση π Μεσύγειο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΔΑ Δίκαιη ρύθμιση του Κυπριακού και Μεσανατολικού Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ επιδί- ωκε πάντοτε να μετατραπεί η Μεσόγειος σε θάλασσα ειρήνης, καλής γειτονίας και συνεργασί- ας, αντιλαμβανόµενη ταυτόχρο- να, ότι δεν είναι εὔκολη η επίτευ- ξη αυτού του σκοπού --- στην πε- ριοχή αυτή ἔχουν δεθεί πάρα πολλοί κόμβοι έντασης και δια- σταυρώνονται πάρα πολλά αντι- Φατικά συμφέροντα διάφορων κρατών. Η ΕΣΣΔ ενδιαφἔρεται πολύ για µια ευνοϊκή εξέλιξη των γεγονότων στη Μεσόγειο, διότι δια µέσου αυτής της θάλασσας. περνούν οι δρόµοι, που συνδέ- ουν τα νότια σοβιετικά λιμάνια µε τον παγκόσμιο ὠκεανό. Στην πε- ριοχή αυτή βρίσκονται οιπροσβά- σεις των σοβιετικών συνόρων, στα οποία η ΕΣΣΟ θα ήθελε να κυριαρχεί ηρεμία. Ἡ Σοβιετική ΄Ένωση όχι µόνο τόνιζε επανειλημμένα την ανάγ- κη επέκτασης της ύφεσης στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά πρόβαλλε και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, που απόβλεπαν στο σκοπό αυτό. Έτσι, στις 20 Μάη 1963 η Σο- βιετική ΄Ενωση πρότεινε τη µε- τατροπή ολόκληρης της Μεσο- γείου σεζώνη απαλλαγμένη από. τα πυραυλοπυρηνικά όπλα. Στη διακοίνωση της σοβιετικής κυ- βέρνησης, που απευθύνονταν στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, Αγ- γλίας, Γαλλίας και άλλων κρα- πών της Μεσογείου, αναφἔρον- ταν, ότι σε περίπτωση δηµιουρ- γίας στην περιοχήτης Μεσογείου αποπυρηνικοποιηµένης ζώνης η ΕΣΣΔ εἶναι ἔτοιμη «ν᾿ αναλάβει την υποχρέωση για µη εγκατά- σταση στα νερά αυτής της Θά- λασσας πυρηνικών όπλων και pe σων µεταφοράςτους, εννοώντας ότι ανάλογες υποχρεώσεις θα αναληφθούν καιαπότ’ ἀλλακρά- tm». Ἡ Σοβιετική ΄Ενωση είναι έτοιμη να δώσει, σε περίπτωση που θᾳτο κάνουν καιοι ΗΠΑ και 1’ αλλα κράτη, «σίγουρες εγγυή- σεις, ότι ηπεριοχήτης Μεσογείου σε περίπτωση οποιωνδήποτε πο: λεμικών περιπλοκών θα θεωρεί ται, ότι βρίσκεται εκτός της σφαίρας χρησιμοποίησης πυρη νικών όπλων». Οι σοβιετικές προτάσεις για τη δηµιουργία ζώνης ειρήνης στη Μεσόγειο υποστηρίχτηκαν ενερ- Ὑά από τις κυβερνήσεις των σο- σιαλιστικών κρατών. Απορρί- Φθηκαν όµως αµέσως απὀ τις χώρες του ΝΑΤΟ. Πρόβαλαν δε τοπρόσχηµα, ὁτιείναι αδύνατη η απόρριψη της κατασκευής πυ- ραυλικών βάσεων και πυρηνι- κών εγκαταστάσεων, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία για καθολι- κό ἔλεγχο των εξοπλισμών. Το ζήτημα είναι, ότιη στρατιω- τική παρουσία των ΗΠΑ καιτου. ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο εξασφαλί- ζει ἕνα σηµαντικό προγεφύρωμα στις νότιες προσβάσεις της ΕΣ- ΣΔ και των άλλων σοσιαλιστι- κών χωρών,της Εγγύς και Μέσης. Ανατολής, του Περσικού Κόλ- που καιτου]νδικού ὠκεανού,της. Βόρειας και Τροπικής Αφρικής. Ο έλεγχος των ΗΠΙΑ καιτου ΝΑ- ΤΟ στη Μεσόγειο, σύµφωνα µε τα σχέδια του Πενταγώνου και της Βορειοατλαντικής ovppayi- ας, τους εππρέπει ν᾿ ασκούν πίε- ση στα ουδέτερα κράτη της περι- οχής, και αν χρειαστεί να επεµ- Βαΐνουν στα εσωτερικά και των άλλων χωρών της Νότιας Ευρώ- πης, µη επιτρέποντας την εκεί πραγματοποίηση ανεπιθύμητων μετατοπίσεων στ᾽ αριστερά, κα: θώς και ν᾿ ασκούν πίεση πάνω στις αραβικές χώρες µεπροοδευ πικά καθεστώτα. O 60¢ ETOAOE Méoa ora nAaiona tov NATO n, Μεσόγειος θεωρείται σαν ἕνας από τους κύριους κρίκους του. νοτιοευρωπαϊκού θεάτρου των πολεμικών επιχειρήσεων. Εδώ σύμφωνα µεστοιχείατου δυτικού Τύπου είναι συγκεντρωμένοι πά- νω από 1100 χιλιαδες στρατιωτι- κοί, Οι ΗΠΑ διαθέτουν στην Ελ- λάδα 4 στρατιωτικές βάσεις (2 του πολεμικού ναυτικού καιζτης πολεμικής αεροπορίας), στην Ἱσπανία --- 6 (3 του πολεμικού ναυτικού και Ἅτης πολεμικής αε- ροπορίας), στην Ἰαλία 9 (5 του πολεμικού ναυτικού, 2 της πολε- µικής αεροπορίας και 2 των στρατευμάτων ξηράς), στην Τουρκία 7 (6 της πολεμικής αε- ροπορίας και 1 των στρατευµά- των ξηράς). Εκτός τούτου στην Ἰπαλία σχεδιάζεται η εγκατάστα- ση 112 αμερικανικών πυραύλων «Προύζ». Τέλος στη Μεσόγειο Σχόλια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1973 εφοδιασµός του Ισραήλ µε όπλα πραγματοποιούνταν µετην. κάλυψη των καραβιών και αερο- πλάνων του 6ου αμερικανικού στόλου. Στη δήλωση του ΤΑΣΣ της 28ης Νοέμβρη 1968 σχετικά µετη σύνοδο του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, όπου δικαιολογούνταν η παρουσία του 6ου αμερικανικού στόλου στη Μεσόγειο, ενώ η πα σοβιετικού πρακτορείου «ΔΟΒΟΣΤΥ» βρίσκεται και ο 6ος Apepixavi- κός Στόλος, οοποίος αποτελείται συνήθως από ἕνα αεροπλανοφό- ρο, 14 περιπολικά σκάφη, 5 ατο- µικά υποβρύχια και 94 αεροπλά- να. Αναπτύσσοντας στη Μεσόγειο µεγάλες αμερικανικες δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού (6ος στό- λος), οι ΗΠΑ υπολόγιζαν να «κλειδώσουν» τη Σοβιετική Ένωση µέσα στη Μαύρη Θά- λασσα, ενώ οι ἴδιες θα συνέχιζαν ανεμµπόδιστα τις αυθαιρεσίες τους στα αραβικά και άλλα κρά- τητης περιοχής, όπου µεβάσητις συνταγές της «διπλωματίας των κανονιοφόρων» στο παρελθόν Έγινε επανειλημμένα επίδειξη των αμερικανικών «μυών», Οι λαοί της Μεσογείου θυμούνται, πως στην περίοδοτης κρίσης του Σουέζ το 1956 µε το πρόσχηµα της «ανάγκης προστασίας της ζωής και της περιουσίας των Αμερικανών υπηκόων» ολόκλη. ρος ο δος στόλος πλησίασε τις αιγυπτιακές ακτές. Το 1358 οι ένοπλες δυνάµεις των ΗΠΑ απο- Ββιβάστηκαν στις ακτές του Λιβά νου. Κατά τη διάρκεια της ισραη Ἀινής επιδρομής του 1967 καιτου ρουσία εκεί των σοβιετικών πο- λεμικών σκαφών θεωρούνταν σαν «µη νομική», υποδείχνονταν: «Ἡ Σοβιετική ΄Ενωση σαν κρά- τος της Μαύρης και κατα συνέ- πεια καιτης Μεσογείου θάλασας, ασκεί το αδιαφιλονίκητο δικαΐω- μα παρουσίας της σ᾿ αυτή την περιοχή. Τα σοβιετικά πολεμικά σκάφη δεν βρίσκονται στη Μεσό. γειο για ν᾿ απειλούν οποιονδή, ποτε λαό είτε κράτος. Καθήκον τους είναι να συμβάλλουν στην υπόθεση της σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή της Μεσο- γείου». Συνάµα στην ΕΣΣΑ δεν θεωρούσαν Ιδανική την κατά- σταση, κατά την οποία οι πολεµι- Koi στόλοι των μεγάλων δυνά- µεων κυκλοφορούν επί μακρό χρονικό διάστηµα µακριάαπότις. ακτές τους, και ἔκφρασαν την ετοιμότητα για λύση αυτού του προβλήματος, αλλά λύση πάνω σε ίση βάση. Αργότερα η σοβιε- τική πλευρά δήλωσε, ότι θα ήταν ωφέλιμο να επιτευχθεί συμφωνία. για την απομάκρυνση από τη Μεσόγειο όλων των σοβικτικών και αμερικανικών καραβιών και υποβρυχίων, που Φἔέρουν πυρη- νικά όπλα. Στο κοινό σοβιετο - Ἀιβυκό ανακοινωθέν (της 4ης Μάρτη 1972) σχετικά µε το πρόβλημα της ασφάλειας της Μεσογείου αναφέρονταν: «...Ἡ ύπαρξη ξέ- νων στρατιωτικών βάσεων στην. περιοχή αυτή αποτελεί μόνιμη, απειλή της ειρήνης καιτης ασφά Ἄειας των κρατώντης Μεσογείου. και εμποδίζει την ανάπτυξη και πρόοδο τους, Τα δυο µέρη απαι- τούν την εξάλειψη όλων των ιµ- περιαλιστικών βάσεων σ᾿ αυτή την περιοχή και μετατροπή της Μεσογείου σε περιοχή ασφάλει- ας, ηρεμίας, ειρήνης και σταθερό- τητας». ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Συνειδητοποιώντας, ότι η Ένταση στην περιοχή της Μεσογείου συνδέεται άµεσα και µε το ἁλυτο ορισμένων διεθνών προβλημάτων, οι εστίεςτων οποίων βρίσκον- ται σ᾿ αυτή την περιοχή, η. ΕΣΣΔ Έκανε επανειλημμένα προτάσεις για την ειρηνική και δίκαιη ρύθμιση του Με- σανατολικού και Ἐυπρια- κού προβλήματος µέσα στα πλαίσια των αντίστοιχων αποφάσεωντου ΟΗΕ. Στην Τελική Πράξη της Διά- σκεψης για την ασφάλεια και συ νεργασία στην Ευρώπη, που υπογράφτηκε την 1η Αυγούστου 1915, περιέχεται το κεφάλαιο «Ζητήματα, που σχετίζονται µε την ασφάλεια και συνεργασία στη Μεσόγειο». Σ᾽ αυτό avage- ρεται, ότι η διαδικασία εδραίω- σης της ασφάλειας, χωρίς να πε ριορίζεται στην Ευρώπη, πρέπει να επεκταθεί καιστις άλλες περι οχξςτου κόσμου, και συγκεκριμέ να στην Μεσόγειο. Το υψηλό Φόρουμ των 33 ευ. ρωπαϊκών κρατών, συμπεριλαμ. βανομένηςτης ΕΣΣΔ, καθώς και πων ΗΠΑ και του Καναδά, θάλε- γε κανείς, ότι πέτυχε µια συµφω- νία αρχών πάνω στο ζωτικά ση µαντικό πρόβληµα της διαφύλα ξης της ειρήνης και σταθερότη τας σ᾿ αυτή την εξαιρετικά ευαί σθητη περιοχή του κόσμου ΄Όμως στο δεύτερο μισό της δε καετίας του ᾿Τ0 καιστο μεταίχμιο της δεκαετίας του ᾿80 µέσα στις συνθήκες της νέας όξυνσης της διεθνούς ἔντασης οι ηγετικοί πα ράγοντες των ΗΠΑ και του ΝΑ. ΤΟ κατέφυγαν στην ενίσχυση και διεύρυνση των θέσεων τους στη Μεσόγειο, πράγµαπου σύμφωνα µε τα λεγόμενα του πρώην διοι- κητήτων ενόπλων δυνάµεωντου ΝΑΤΟ στη Νότια Ευρώπη΄Αμε ρικανού στρατηγού Μπράουν, Είχε «αποφασιστική σημασία» για ολόκληρο το σύστημα του συνα: σπισμού. Την ἴδια στιγµή από πλευράς. της ΕΣΣΔ έγιναν νέες μεγάλης ἔκτασης εποικοδομητικές προτά- σεις και προγράµµατα, στόχος των οποίων ήταν ο τερματισμός Της αντιπαράθεσης, η συνέχιση. της πολιτικής της ύφεσης, η επί τευξη του τερματισμού του κυνη Ὑητού των εξοπλισμών και µείω. σης των επιπέδων της στρατιωτι κής αντιπαράθεσης των κρατών. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Την πληρέστερη µορφήτους οι βασικές ιδέες της Σοβιετικής Ἔνωσης για προβλήµατα της δι εθνούς πολιτικής την πήραν στις αποφάσεις του 26ου συνεδρίου του ΚΗΣΕ, και πρώτα πρώτα στο Πρόγραµµα ειρήνης της δε καετίας του ᾿Β0. ΄Όπως είναι γνωστό, το πρόγραµµα αυτό ανά μεσα στ’ άλλα σηµαντικά διεθνή προβλήματα, πρόβλεπε συγκε κριµένα την εξάλειψη των πιο επικίνδυνων εστιών έντασης, τον τερματισμό του κυνηγητού των εξοπλισμών, το πρακτικό πέρα σμα στα µέτρα γιατη µείωση των εξοπλισμών. Το πρόγραµµα όμως, που πρόβαλετο συνέδριο, δεν ήταν ολοκλήρωση της δου. λιάς, αλλά μάλλον το θεμέλιο της. Το ντοκουμέντο αυτό ήταν η Βάση, πάνω στην οποία διατυ πώνονταν νέες προτάσεις. Ανά µεσα σ᾿ αυτές σηµαντική θέση κατέχειη σοβιετική πρωτοβουλία (οὗνης 1981),που αφορούσετην Μεσόγειο,'και συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες θέσεις, --Ἡ επέκταση στην περιοχή της Μεσογείου των µέτρων εµπι- στοσύνης στον στρατιωτικό το- µέα που δικαιώθηκαν ήδη στη δι- εθνή πράξη. ---Ἡ µε βάση συμφωνία µείωση των ενόπλων δυνάµεων σ᾿ αυτή την περιοχή. Ἡ απομάκρυνση από την Μεσόγειο των σκαφών που φέρουν πυρηνικά όπλα. ---Η παραίτηση απὀ την εγκα- τάσταση πυρηνικών όπλων στο ἔδαφος των μεσογειακών µη πυ ρηνικών χωρών, ---Η ανάληψη από τις πυρηνι κες χώρες της υποχρέωσηςναµη χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα ενάντια σε οποιαδήποτε μεσογειακή χώρα, που δεν εππρε πει την εγκατάσταση τους στο ἔδαφος της. Αργότερα οι ίδιες ιδέες αντι καθρεφτίστηκαν στο σοβιετο μαλτέζικο ανακοινωθέν της Ίθης Οκτώβρη 1981, στο σοβιετο βουλγάρικο ανακοινωθέν της 6ης Μάρτη 1982 και σεµια σειρά άλλα διεθνή ντοκουμέντα. Μεγάλη ειρηνική πρωτοβου λίατης ΕΣΣΔ είναι το υπόµνηµα «Ν᾽ απομακρύνουμετην αυξανό. µενη πυρηνική απειλή, να χαλι ναγωγήσουµε το κυνηγητό των εξοπλισμών», που υποβλήθηκε απότη Σοβιετική ΄Ένωση στη δεύ τερη ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό (ούνης 1982).Σ᾽ αυ τό διατυπώθηκεκαιπάλι µεσαφή νεια η Ιδέα μετατροπής της Με σογείου σε ζώνη σταθερής ειρή νης και συνεργασίας. Το πρό: βλημα αυτό συζητήθηκε επανει λημμένα και στη διάρκεια των συνομιλιών των σοβιετικών ηγε τών µε τους κομματικούς και κρατικούς ηγέτες µιας σειράς χωρών της Μεσογείου. Ol TOBIETOKYTIPIAKES ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ Έτσι, στις 28 Οκτώβρη του 1982 κατάτη διάρκεια των σοβιε το κυπριακών συνομιλιών ανω. τάτου επιπέδου στη Μόσχα η σο Βιετική πλευρά δήλωσε, ότι η ύπαρξη πολυάριθμων βάσεων, η επέμβαση στα εσωτερικά Των κρατών, η ὑποδαύλιση των αντ θέσεων και συγκρούσεων δημ. ουργούν στη Μεσόγειο σοβαρἒς. εστίες ἔντασης. Ἡ κατάσταση θα γίνει ακόµα πιο απειλητική, αν πραγματοποιηθούν τα τυχοδιω- κτικά σχέδια του ΝΑΤΟ να εγκα- ταστήσει στο ἐδαφοστης πταλίας, όπως και ορισμένων άλλων χω- ρών της Δυτικής Ευρώπης, τα νέα αμερικανικάπυρηνικάσυστή- µατα µέσου βεληνεκούς. Οι αμε ρικανικοί αυτοί πύραυλοι βλέπε- πε μπορούν ν᾿ αποκτήσουν όχι µόνο ανατολικό µα και νότιο προσανατολισμό, να γίνουν µέσο. πυρηνικού εκβιασμού απεναντι στα αφρικανικά µεσογειακά κρά- τη και τις χώρες της Μέσης Άνα τολής. ΄Ὅπως υπογραμμίστηκε στη, διάρκεια των σοβ!ετο κύπρια- κώὠνσυνομιλών,ηΕΣΣΔ ενδιαφξ- ρεται µετον πιο άμεσο τρόπο για την εδραίωση της ασφάλειας της. Μεσογείου, την μετατροπή της περιοχής αυτής σε ζώνη σταθε- ρής ειρήνης και συνεργασίας. ἵνα γιατί η Σοβιετική ΄Ένωση πρό- βαλε το ρεαλιστικό πρόγραµµα της χαλάρωσης της πολεμικής Έντασης σ᾿ αυτή την περιοχή, που συμπεριλαμβάνει το ὄυντο- νισµό των µέτρων εμπιστοσύνης στον στρατιωτικό τοµέα, τη µεί ωσητων ενόπλων δυνάµεων, την µη εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στο ἔδαι των µεσογει κών µη πυρηνικών χωρών, την απομάκρυνση των καραβιώνπου φέρουν πυρηνικά όπλα από τη Μεσόγειο θάλασσα Στην ΕΣΣΔ εἶναι πεπεισμένοι για το ὀφελος τόσο των διμερών, όσο και των πολυμερών συνοµι λιών για τα ζωτικά προβλήματα της ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογείου. Αν -θα μπορούσε να επιτευθχούν συγ κεκριµένα αποτελέσµατα σ᾿ αυ τή την υπόθεση, θα είχαν µεγάλη σημασία και για την ασφάλεια της Ευρώπης γενικά Ἡ Σοβιετική “Evwon γενικά απορρίπτει την άποψη εκείνων που προσπαθούν να υποβάλουν στους ανθρώπους, ότιτάχα η δύ ναµη, τα όπλα λύνουν καιθα λύ νουν πάντα το κάθε τι. Τώρα, όσο ποτε άλλοτε στο προσκήνιο της ιστορίας βγαίνουν οι λαοί οι οποίοι απόκτησαν δικαίωµα να ἔχουν γνώµη που δεν µπορεί κα νένας να την Φιμώσει. Είναι σε θέση µετις δραστήριες ενέργειες. τους ν᾿ απομακρύνουν την απει λή του πυρηνικού πολέμου, να διαφυλάξουν την ειρήνη, και κα τά συνέπεια κα τη ζωή πανω στον πλανήτη µας. Ἡ Ιδέα αυτή εκάνης αφοράκαιτις χώρεςτηςλ της Μεσογείοι (ΑΠΝ) Πατριωτική στάση του Γ.Σ. της Τουρχίας H ATKYPA NA ΠΛΥΣΕΙ Ν΄ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΙΑ ΤΙΣ ΠΠΛ ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΠΕΙΛΩΝ ΕΝΛΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ Να υποστηριχθεί το λαϊκό κίνηµα της Ελλάδας πού ζητά την απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων Ο Παράνοµος ραδιοστα- θµός του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τουρκίας σε προχθεσινό σχόλιο του τά- χθηκε ανεπιφύλακτα υπερ της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύτης Τουρκίας καιτης Ἑλλάδας και κατάγγειλε τους σωβινιστικούς κύκλους πων δύο χωρών και τους1µ- περιαλιστικούς, ότι υποδαυ- λίζουν την εχθρότητα ανά- μεσα στους λαούς της Ελλά- δας καιτης Τουρκίας. ΄Ένα απότα καθήκονταπου αν- πιµετωπίζουµε στον ιδεολογικό τοµέα, ανέφερε ο σχολιαστής, εἷ- ναι ο αγώνας ενάντια στα αισθή- µατα εχθρότητας κατά της Ελλά- δας και στον σωβινισμό που καλλιεργείται στις τουρκο - ελ- ληνικές σχέσεις. Ἡ µορφή αυτή του σωβινισμού υπάρχει στη χώ- ρα μας εδώ και πολλά χρόνια, και Φυσικά, όχι µόνο στη χώρα µας. Καιστην Ελλάδα επίσης εχθρό- τητα ενάντια στην Τουρκία κατέ- χειτην πρώτη θέση στην εκστρα- τεία της σωβινιστικής προπα- γάνδας. ΄Ετσι, ο σωβινισµός και στις δυο χώρες προσλαμβάνει απειλητικές και καταστροφικές διαστάσεις και για την Τουρκία καιγιατην Ελλάδα, σε µια περίο- δοπου η αμερικανική κυβέρνηση προωθεί σχέδια για παγκόσμια σύρραξη, περιλαμβανομένης της περιοχής µας, και τα οποία βασί- ζονται στην εχθρότητα και το µί- σος μεταξύ εθνών. Την περασμένη βδομάδα, συνξ- χισε ο σχολιαστής, οργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη από την εφημερίδα «ΜΙλλιΕτ» η εβδο- µάδα ειρήνης και Φιλίας Αμπτί Inexoi, στη µνήµη του δολοφο- νηθέντος αρχισυντάκτη της. Δι- ανοούμενοι και καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες είπαν ωραία πράγματα για την ειρήνη. Σε ἀρ: θρο στην καθημερινή εφημερίδα «Γκιουνέο της Κωνσταντινού- πολης, ο Ρεφίκ Ερντουράν, ανα- Φφερόμενος στο γεγονός αυτό, τό. νιζετην ανάγκητης ύπαρξης ειρή- νης μεταξύ των λαών των δύο χωρών και ισχυρίστηκε ότι η ελ- ληνική πλευρά είναι η µόνη που υπονομεύει τις Φιλικές σχέσεις. Το άρθρο ανέφερε επίσης, µετα- ξύ άλλων, τα ακόλουθα: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, µετο λόγο της τιµής µου, ότι στη διάρκεια της ζωήςμου, δεν συνάντησα οὐ- τε ἕνα Τούρκο πολίτη που να εκ- δηλώσει επιδροµικές προθέσεις εναντίον ἔστω και µιας ivroac ελληνικού εδάφους ή να υποστη- ρίξει πραξικοπηματικές ενέργειες ενάντια στην Ελλάδα. Αν καµιά φορά συναντήσω τέτια άτοµα σας διαβεβαιώ ότι σαν Τούρκος πολίτης θατα προειδοποιήσω ότι διαφωνώ µετην στάση τους. Στη διάρκειατης ίδιας εβδοµά- δας δημοσιεύτηκε στην καθηµε- ρινή εφημερίδα της Κωνσταντι- νούπολης «Σαν Χαβαντίο dp- θρο του Τεκίν Ερέρ, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα ακόλουθα: «Πρέπει να απαιτή- σουµε τη δυτική Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου τα οποία βρί- σκονται τόσο κοντά στη χώρα μας». Ἔτσι, ἔχομε µπροστά µας ἕνα από τα άτοµα που ο αρθρογρά- Φος της «ΜΙλλιΕτ» είπε ότι δεν Έχει ποτὲ συναντήσει στην Τουρ- κία. Κατά πόσον οΕρντουράνθα προειδοποιήσει, τον αρθρογρά- Φο της «Σον Χαβαντίο όπως υποσχέθηκε δίνοντας το λόγο της τιµήςτου, αυτό εἰναιδικότου πρόβλημα. Γι’ αυτό, το Κομμου- νιστικό Κόμμα της Τουρκίας θέ- λει να δηλώσει τα ακόλουθα: Με το να προειδοποιεί κανείς τους σωβινιστές γειτονικών χωρών ενώ αποφεύγει να καταδικάσει τον σωβινισμό που εκφράζουν διάφοροι κύκλοι και η κυβέρνη- ση της δικής του χώρας, αυτό εἴ- ναι κάτι το ασυµβίβαστο. Αυτός δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για την εξασφάλιση της ειρήνης. Τα σωβινιστικά επιχειρήματα συγκεντρώνονται τώρα στη βοή- θεια προς την Τουρκία και την Ἑλλάδα, όπως αυτή ἔχει εξαγ- γελθείαπότην αιµοσταγή καιτην πολεµοκάπηλη κυβέρνηση Ρήγ- καν. Ενώ η βοήθεια προς την τουρκική χούντα ανέρχεται στα 930 εκατομμύρια, ηβοήθειαπρος την κυβέρνηση Παπανδρέου κα: Βορίστηκε στα 280 εκατομμύρια δολλάρια. Το γεγονός αυτό απο- τελεί αυτές τις μέρες αντικείµενο εντόνων άρθρων, συζητήσεων και επιχειρημάτων. Στην Τουρ- κία εκφράζεται ανησυχία ότι η κατάσταση αυτή µπορεί να οδη- Ὑήσει το ελληνικό λόμπυ στο αμερικανικό Κογκρέσσο να ανα- λάβει δράση. Ἡ Μιλλιέτ, σε άρ- θρο της, στις 11 Φεβρουαρίου, υποστήριξε τη δηµιουργία ενός τουρκικού λόμπυ στο αµερικανι- κό Κογκρέσσο. Και αυτό για να κερδίσει η χούντα τους κατα- σκευαστές αεροσκαφών, οἱ οποίοι πρόκειται να πωλήσουν στην Τουρκία στρατιωτικά αε- ροπλάνα που θα πληρωθούν από τα ἴδια δολλάρια τα οποία στέλ- Agi η αμερικανική κυβέρνηση. Αυτή η σωβινιστική τακτική ενι- σχύεται µετην προμήθεια όπλων προς την Τουρκία από τα αµερι- κανικά µονοπώλια, Οι ενέργειες αυτὲς παρουσιάζονται στη συνξ- χεια στην κοινή γνώµη σαν κάτι που εξυπηρετούν τα εθνικά συµ- φέροντα. Τώρα ας ρίξουμε µια µατιά στη λεγόμενη αυξημένη αμερικανική βοήθεια. Κύκλοι στην Τουρκία και στην Ελλάδα γνωρίζουν πο- λύ καλά ότι η ξένη βοήθεια χρη- σιµοποιείται από την αµερικαν!- κή ιµπεριαλιστική πολιτική σαν όργανο προώθησης των αµερι- κανικών συμφερόντων και άσκησης πίεσης. Η βοήθεια αυτή αποτελεί επίσης το ατού των Ηνωμένων Πολιτειών στις συνο- μιλίες που διεξάγονται στην Ελλά- δα σχετικά µε τις αμερικανικές βάσεις. Παρόλα αυτά, ο Ἑλληνι- κόςλαόςθέλειτην απομάκρυνση αυτώντων βάσεων απότα εδάφη της πατρίδας του. Τίθα συμβεί τώρα Η εξέλιξη αυτή θα επηρεασθεί απότις προ- οδευτικὲς δυνάµεις στην Ελλάδα καθώς και από άλλους παράγον- τες. Ένα πράγµα πρέπει να γίνει σαφἒς. Στις συνομιλίεςπου διεξά- Ύονται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ἑλλάδας, η Τουρκία δεν πρέπει να χρησιµο- ποιηθεί σαν παράγοντας πίεσης και απειλών. Δεν υπάρχει τίποτε που να δικαιολογεί οποιαδήποτε περηφάνεια για την αύξηση της αμερικανικής βοήθειας προς την Τουρκία. Αντίθετα, η βοήθεια αυτή κάνειτην Τουρκία περισσό- τερο εξαρτώµενη από την ηγεµο- νία των ΗΠΙΑ. Ἡ βοήθεια αυτή πρέπει να θεωρηθεί σαν µια εξε- λιξη που θα οδηγήσει την Τουρ- κία πιο κοντά στην εθνική κατα- στροφή. Ἄς θυμηθούμε, τόνισε ο σχολι- αστής του ραδιοσταθμού του Κ.Κ. Τουρκίας, ότι στο Πεντά- γὠνο υπάρχει ἕνα σχέδιο που ετοιμάστηκε από τον Ουάϊν- µπεργκερ. Μια κοινή μοίρα ανα- μένειτην Τουρκία και την Ελλά- δα. Αυτό το εγκληµατικό σχέδιο προβλέπειτη χρησιµοποίησητων ενόπλων δυνάµεων της Ελλάδας καιτης Τουρκίας γιατην εξυπηρέ- τηση των αμερικανικών συμφε- ρόντων. Προβλέπει επίσης τη χρησιμοποίηση των αµερικανΙ- κών βάσεων στην Ἑλλάδα και στην Τουρκία. Πρέπει να τονίζουµε συνεχώς και ανοικτά την ταυτότητα των στόχων του αγώνα που διεξά- γουν οι λαοί των δύο χωρών ενάντια στον αμερικάνικο 1µπε- ριαλισμό. Η υποστήριξη του λαῖ- κού κινήµατος στην Ἑλλάδα ενάντια στις αμερικανικές βάσεις πρέπει ν᾿ αποτελείτο βασικό κα- θήκον όλων εκείνων που αντιτί- θενται στην ανάµιξη της Τουρκί ας στα αμερικανικά σχέδια. Ε. Χόνεκερ: Π Γ.Λ.Δ. ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΔΕΝ Ο Κολ αρνήθηκενα υποστηρ!ξε! gounol- Kh} mpdétaon yia anonupnvikonoinuevn ζώνη. ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 23 (A.NT.N.) — Μαζί µε τη Σοβ. ΄Ενωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, η ΔΔΓ εργάζεται για µια Ευρώπη, ελεύθερη τόσο από πυρηνικά όσο και χημικά όπλα, είπε ο Γ.Γ. του ΕΣΕΓ ΄Εριχ Χόνεκερ µιλών. τας σεσύσκεψη των α΄ γραμματέ- ων των επαρχιακών επιτροπών του κόμματος. ΟΕ. Χόνεκερ ανέφερε στη σύ σκεψη ότι ζήτησε από τον καγ κελλάριοτης ΟΔΓ Χέλμουτ Κολ να υποστηρίξει κι᾿ αυτός τη σου ηδική πρωτοβουλία για δημιουρ’ γία αποπυρηνικοποιηµένης ζώ νης στην Ευρώπη. Ἡ απάντηση ήταν αρνητική, µε το επιχείρημα ότι το Σύμφωνο Βαρσοβίας ἔχει υπεροχή σε συμβατικά όπλα στην Ευρώπη.ΟΕ. Χόνεκερπρό σθεσε ότι η άρνηση της ΟΔΓ δεν σηµαίνει πως η σουηδική πρότα ση εἴναιπια νεκρή γιαήηιδέατης δημιουργίας αποπυρηνικοποιημΕ νων ζωνών κερδίζει ἔδαφος µέσα σε ευρωπαϊκούς κύκλους HE επιρροή. Συχνά οι γονείς κόβουν την ὀρεξη του παιδιού ΜΙΛΑΝΟ, Φεβρουάριος Οιλεγόµενες «διαταραχές ορε ξεωο τὼν παιδιών δεν είναι κά τι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αλλά ούτε και κάτι που πρέπει ναπα ραβλέπουν οἱ παιδίατροι. Με το Φαινόμενο αυτό, που είναι συχνότατο, ασχολήθηκετελευ ταία ἕνα µεγάλο ιατρικό συνΕ δριο στο Μιλάνο, µε θέµα «ἷα τρική και Ψυχολογία». Αυτό που κυρίως απασχόλησε τους συνεδροὺς ήταν οἱ τρόποι µε τους οποίους πρέπει ν᾿ αντιµε τωπίζει Ένας γιατρός αυτές τίς περιπτώσεις. ΄Οπως τονίστηκε, τίς περισ σότερες Φορές, δεν πρόκειται για «παθολογικεο καταστά σεις, αλλά για διαταραχές που προκύπτουν απο τίς σχέσεις των παιδιών µετο περιβάλλον τους. Οι διαταραχές αυτές εκ δηλώνονται σχεδόν πανοµοιό: τυπα: µε αδιαφορία ή µε αηδία απέναντι στην τροφή γενικά, µε άρνηση ορισµενων µόνο κα τηγοριών τροφών (του κρέα τος, λόγου χάρη, των φρούτων ήτων οσπρίων), µε «κολικούς» κατάτους πρώτους µήνες κλπ Στη βάση όλων αυτών των Φαινομένων διαπιστώνεται µια σειρά στάσεων εκ µέρους της μητέρας, κυρίως, η οποία δια κατέχεται από υπερπροστατευ τικό άγχος, ή απότο σύνδρομο της παντοδύναµης και παντο- γνώστριας Μητέρας Τροφού Σεπολλές περιπτώσεις, συναν τάµε άγχος απότην πλευρά και τών δύο γονιών, οἱ οποίοι δεν κάνουν άλλο από το να ασχο: λούνται συνεχώς και νοσηρά µε τη διατροφή του παιδιού τους, Ἡ στάση αυτή των γονιών προκαλεί διαταραχές στη συµ περιφοράτου παφιού απέναντι στην τροφή, και αυτό δεν πρέ- πει να εκπλήττει, αν σκεφθεί κανείς ότιη θρεπτική λειτουρ: Υία συνδέεται στενά µετην εξε λιξη της σχέσης παιδιού Υονιών. Απλοποιώντας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυ τη η σχεση τείνει ν᾿ αλλάξει µε το χρόνο, καθώς το παιδί κατα κτά σταδιακά την ανεξαρτησία του, καιότιαι τή πανεξαρτησία εκφράζε ται σεµεγάλο µέρος µε µια ολοένα µεγαλύτερη αυτο νομµία της θρεπτικής λειτουργί ας Ἡ διαταραχή, λοιπόν, στη σχέση παιδιού---.γονιώνλόγω του υπερπροτατευτικού ἀγ- χους, καταλήγει σε διαταρα- Χές στη διατροφήτου ἴδιουτου παιδιού. Και βλέπουμε τότε, να μειώνεται ή και να εξαφανίζε- ται αυτό που λέμε όρεξη, ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 0 ρόλος του παιδιού σ᾿ αυ τές τις περιπτώσεις, δεν είναι εύκολος, Συχνά χρειάζεται να κυποκαταστήσει» τους γονείς στο θέµα της διατροφής του παιδιού, αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες. ΄Αλλοτε πρέπει να εξουδετερώσει το άγχος των γονιών, βεβαιώνοντας ότι το Φαινόμενο είναι ανύπαρκτο ή Φυσικό. Πρέπει κυρίως να Φροντίσει να καταλάβει τους ασυνείδητους παράγοντες, που καθορίζουν τη συμπεριφορά των γονιών καιτου παιδιού. Να δημιουργήσει, ἔπειτα, µια τε τοια ατμόσφαιρα, που θα του επιτρέψει να κερδίσει την εµπι στοσύνη και τη συνεργασία των γονιών. Αλλάγιανατοκά νει αυτό, ἔχει ανάγκη από µέσα, που λείπουν συχνά απότο πα ραδοσιακό επιστημονικό του οπλοστάσιο Είτε λοιπόν θα πρέπει να εφοδιαστεί μ’ αυτάτα µέσα, δι ευρύνοντας την επαγγελµατι κή του «κουλτούρα» αλλά µε τον κίνδυνο να ξεπέσει σ᾿ Eva αμφίβολο «Ψυχολογισµό», ο οποίος πιθανώς θα περιορίσει το χώρο της σωµατολογικής προσέγγισης, (γιατί είναι προ Φανές ότι το «Φαινόμενο άν θρωπος αποτελείται κι᾿ από σώμα και όχι µόνο απ᾿ αυτό που αποκαλούμε «ψυχή», Είτε θα πρέπει να το ζητήσει σε συ’ νεργασία άλλων ειδικών, µε τον κίνδυνο να µεταθέτει συνε χώς την «περίπτωση» από τον Ένα «ειδικό» στον άλλο, κατα κερµατίζοντας διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες σ᾿ ἕνα πλήθος διαφορετικών επεμβάσεων, άσχετων μεταξύ τους Κατά τους συνέδρους του Μιλάνου, η πραγματική λύση αυτού και άλλων προβλημά των βρίσκεται στη λεγόμενη ομαδική εργασία. Χρειάζεται δηλαδή να συγκρίνονταικαι να επαληθεύονται οἱ γνώσεις και οι εµπειρίες του παιδίατρου µε εκείνες των άλλων ειδικών, ώστε η προσέγγιση καιη θερα πευτική αρωγή να είναι µία Συνεχεὶς επιτυχίες των πατριωτών του Σαλβαδὀρ Ἔτην πιο κρἠ ὀ ic 1 nee τα την ere eae crares, τον Ααῑκών μαζών του Σαλβαδόρ να την εθνική ο ος ες 3 Οἱ πατριωτικὲς δυνάμεις επικεφαλἡ τις 13 /περιοχὲς του Σαλβαδόρ. ο εντος τών λος be Bedororn ov 10 en ab thas οἱ ο Τδνικη cree η. 7 2 - ετατοντάδες οἱ κυβερνητικοί στρατιώτες παροδίνονται στους πατριώτος καὶ αρκφτοί απ αντούς επιάν. ον λυθ 7 Μιτώ κ. A if ia 5A οι νεκροί μόνο τον περασμένα χρόνο εἶναι πάνω απὀ «0θ, ο αμερικάνικος Ὃιώλομο κλοιό Ὀομευτική του δραστηριότητα και ετοιμάζεται για στρατιωτική επέμβαση στο Σαλβαδόρ, µε με στόχο καταστολή απελευθερωτικού κινῄ 5 ie cad ασ αροτος πανηµατος στη χώρα αυτή και την ενίσχυση της στρατιωτι- arena ae Nera eae [ahaa περιοχἰ Bpioxo : σαλβαδοριανής χούντας, εναντίον xopia Ge ποτό ον να τοι οι ρακώῦ ἐεαικρέσσηἵμε ο τού φασνόρςν πατριωτικός δυνάμεις ελέγχουν µια στρατηγικής ασ 2 Ὃ eae απελευθερωμένες περιοχές. (Έτη Senay ane rol Meany Wear nobvro Maptiv ong γυναίκα του Σαλβαδὸρ στον αγώνα για την ελευθερία. ποσα i iy aaa ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, στην προσπάθεια του να συμβάλει στην ομαλή λει- τουργία των διαπραγματεύσεων για επίλυση εργατικών διαφορών και στη βελτίωση της επικοινω- νίας µέσα στις επιχειρήσεις/ορ- γανισμούς, οργανώνει απότις 2 Μαρτίου ὡς τις 13 Απριλίου επι μορφωτικό πρόγραµµα µε τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙ ΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΑΜ- ΤΕΥΣΕΙΣ». Το πρόγραµµα, που θα γίνει στο κτίριο του Κέντρου Παρα- γωγικότητας στη Λεωφόρο Καλ- Ἀππόλεως, στη Λευκωσία, απευθύ- νεται σε διευθυντές µικροµεσαί- ων επιχειρήσεων και σε υπεύθυ- νους προσωπικού και εργατικών. σχέσεων σε µεγάλες οικονομικές µονάδες. Ταυτόχρονα, πιστεύε- ται ότι το πρόγραµµα θα είναι, εξυπηρετικό σε όσους εποπτεύ- ουν προσωπικό. A Στα θέµατα, που θα αποτελξ- σουν αντικείµενο συζήτησης στη διάρκεια του προγράµµατος, πε- ριλαμβάνονται «η θεωρία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και σχετικές διαδικασίεο, «ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσε- ων», «Προετοιμασία και τακτική του διαπραγµατευτή», «Προσόν- τα του διαπραγµατευτή», «Emu: κοινωνία», «Ενδοῦπηρεσιακές Εργατικές Σχέσεις. Ἡ διάρκεια του προγράµµατος θα είναι 21 ώρες και οι συναντή- σεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη, απότιςδωςτις 8 μ.μ. ΄Οσοι ενδιαφέρονται για συµ- µετοχή στο πρόγραµµα παρακα- λούνται να επικοινωνήσουν µε |’ τον κ. Α. Κυριάκου, Κέντρο Πα- ραγωγικότητας Κύπρου, τηλ.: 47992 ---Ί, Λευκωσία. ~ ATIO YIIAITIOTHTA TOY IMITEPIAAIZMOY Σε ποιοτικά νξο͵, πιο επικίνδυνο στάδιο περνά ο εζοπλιστικός ανταγωνισμός ΛΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΕΛΙΖΑΡΩΦ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟΣ αν- ταγωνισµός αποτελεί ιδιαί- περο κίνδυνο για την αν- θρωπότητα και από φταίξι- μο του αμερικανικού 1µπε- ριαλισμού τώρα περνά σε ποσοτικά νξο, πιο επικίνδυ- νο στάδιο, τόνισε ο στρατι- ὠτικός ακόλουθοςτης σοβι- ετικής πρεσβείας στην Κύ- προ αντιπλοίαρχοςΒ. Ελιζά- ρωφ. Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ διπλωμάτης που μιλούσεσε προχθεσινή εκδή- λωση του Κυπροσοβιετικού Σων- δέσµου στο Σοβιετικό Πολιτιστι- κό Κέντρο, µε την ευκαιρία των. 65 χρόνων από την δηµιουργία των ενόπλων δυνάµεων της ΕΣ- ΣΔ, κατηγόρησε τον Ιµπεριαλι- σµό ότι είναι ἔνοχος, γιατί ενώ στον πλανήτη µας ἑνας στους πεντε κατοίκους Φυτοζωεί σε συνθήκες ανάρµοστες στον άν- θρωπο, ΄ δαπανούνται περίπου. Ένα εκατομμύριο δολλάρια το λεπτό για στρατιωτικούς σκο- πούς. ΑΝΕΦΕΡΕ στην ομιλία του ο αντιπλοίαρχος Β. Ελιζάρωφ: «Στις 23 του Φεβράρη γιορτά- ζονται τα ὄδχρονα της ἵδρυσης πων ενόπλων δυνάµεων της ΕΣ- ΣΑ. Οσοβιετικός στρατός καιτο πολεμικό ναυτικό εμφανίστηκαν μαζί µε την ἵδρυση του σοβιετι- κού κράτους, Ἡ νίκη της Μεγά- λης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Ἐπανάστασης προκάλεσε τη λυσσώδη αντίσταση των εκµε- ταλλευτικών τάξεων ποὺ ανατρά- πηκαν, όλων των δυνάµεων του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού, yi αυτό η ἵδρυση του Κόκκινου Στρατού ήτανε ιστορική ανάγκη και πρωταρχικό καθήκον του Κομμουνιστικού Κόμματος καν του σοβιετικού λαού. Τη δηµι- ουργία των ενόπλων δυνάµεων καθοδηγούσεπροσωπικάο µεγά- λος ηγέτης της επανάστασης Β.]. Λένιν. Σε περίοδο λιγώτερη από 30 χρόνια --- από την ἵδρυση του μέ- χρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου --- ο σοβιετικός στρα- τός και το πολεμικό ναυτικό πε- ρίπου 10 χρόνια σπατάλησαν στις µάχες ενάντια στην εσωτε- ρική αντεπανάσταση και στους Ἰμπεριαλιστές επιδρομείς που προσπάθησαν µετα όπλα να κα- ταπνίξουν τη χώρα των Σοβιέτ. Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέ- μου (1918-1920) ο νεαρός Κόκ- κινος Στρατός των εργατών και αγροτών, εκδηλώνοντας πρω- τοφανείς µαχητικές και ηθικο- πολιτικές αρετές, σύντριψε πλή- ρως τους στρατούς των λευκο- Φρουρών καιτων ξένων εισβολξ- wy. Οι ένοπλες δυνάµειςτηςΕΣΣΔ εκπλήρωσαν αντάξια τη µεγάλη Ἱστορική τους αποστολή στη θα- νάσιµη µάχη κατάτου φασισμού. Οσοβιετικόςλαός, ο στρατός και το ναυτικό του όχι µόνο σταµά- τησαν την εισβολή του εχθρού, αλλά και πέτυχαν αποφασιστική νίκη. Στην ιστορία του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου γράφτη- καν µε χρυσά γράµµατα οι νίκες του Σοβιετικού Στρατού στη µά- χητης Μόσχας, στη µεγάλη µάχη του Στάλινγκραντ, η οποία αποτέ- λεσε την αρχή της ριζικής στρο- Φής στην πορεία όλου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στις µά- χες του Κουρσκ, του Δνείπερου, του Βίσλεκαι στην τελευταία επι- χείρηση για κατάληψη του Βερο- λίνου. Μόνο στη µάχη του Στά- Ἄινγκραντ, τα 4θχρονα της οποί- ας γιορτάζονται πανηγυρικά φξ- τος σ᾿ όλο τον κόσµο, οι Φασί- στες έχασαν 1.1/2 εκατομμύριο στρατιώτες, δηλαδή το 1/4 όλων των δυνάµεων τους στο σοβιετο- γερμανικό µέτωπο. Κερδίζοντας τη νίκη ενάντια στη Φασιστική Γερμανία και στη µιλπαριστική Ἰαπωνία οι Σοβιετικές ΄Ενοπλες Δυνάμεις δεν υπεράσπισαν µόνο τη σοσιαλιστική τους πατρίδα, αλλά και πιστοί στο διεθνιστικό τους καθήκον, πρόσφεραν απο- φασιστική συμβολή στην υπόθε- σητης σωτηρίαςτου ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολπισμού από την καταστροφή. ΕΝΟΧΟΣ ΟΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ Ὀισημερινές προσπάθειεςτων αντιδραστικών κύκλων του 1µ- περιαλισμού να διαταράξουν την στρατιωτικο-στρατηγική ισορ- ροπία που διαμορφώθηκε στον κόσµο, να στριµώξουν τον σοσι- αλισμό, να φρενάρουν την παγκό- σµια επαναστατική διαδικασία, η προσπάθεια µε κάθε µέσο να επανακτήσουντις χαμένες θέσεις τους κα(να επιβάλουντην παγκό- σμια κυριαρχίατους, όξυναν στο ἔπακρο την διεθνή κατάσταση και μεγάλωσαν τον κίνδυνο εξα- πόλησης νέου πολέμου. Σήμερα ο ιμπεριαλισμός είναι ἔνοχος γιατί στον πλανήτη µας, όπου ἔνας στους πέντε κατοίκους υποφξρει από αθλιότητα, υποσι- τισμό, αγραμματοσύνη, Φυτοζωεί σε συνθήκες ανάρµοστες στον άνθρωπο, δαπανούνται, σύμφω- να µε στοιχείατου ΟΗΕ, περίπου ἕνα εκατομμύριο δολλάρια το λεπτό για στρατιωτικούς σκο- πούς. Ο ιμπεριαλισμός είναι ἔνοχος για τη διατήρηση στη γη επικίν- δυνων εστιών ἔντασης µαζί και στην Κύπρο. Οι επιβουλές του Ἰμπεριαλισμού εντείνονται και στις γειτονικές προς την Κύπρο χώρες. Οι Ἠνωμένες Πολιτείες εγκατέστησαν προωθηµένες οµά- δες των «δυνάµεων άµεσης δρά- σης στο Σινά, ενθάρρυναν το Ἱσραήλ γιατην επέμβαση του στο Λίβανο και μετέφεραν σ᾿ αυτήτη χώρα τα δικάτους στρατεύματα. Ἡ Ουάσιγκτων πέτυχε από το Συμβούλιοτου ΝΑΤΟ υποστήρι- ξη των προσπαθειών της στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή προσπαθώντας να επεκτείνει ντεφάκτο τη σφαίρα επιρροής του συνασπισμού σ᾿ αυτήν την περιοχή. Ιδιαίτερο κίνδυνο για την av- θρωπότητα αποτελεί ο εξοπλι- στικός ανταγωνισμός. Από Φταί- ξιμο του αμερικανικού Ιµπεριαλι- σμούτώρα περνά σεποιοτικάνέο πιο επικίνδυνο στάδιο και περι- λαμβάνει όλα τα εἴδη εξοπλι- σμού, τόσο πυρηνικών όσο και συνηθισμένων, όλατα είδη στρα- τιωτικής δράσης και πρακτικά όλες τις περιοχές του κόσμου. ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ ΟΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Στι δύσκολες συνθήκες της σύγχρονης κατάστασης η Σοβιε- τική ΄Ένωση µαζί µε τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες υποστηρί- ζουν σταθερά και µε συνέπεια την αποτροπή του πυρηνικού πολέμου, τον τερµατισµότου αν- παγωνισμού των εξοπλισμών, τη λύση των επίµαχων προβληῄά- των µε εποικοδοµητικές συνοµι- λίες. ... Όπως υπογράµµισε ο Γενι- κός Γραμματέας της Ε.Ε. του ΚΗΣΕ Γιούρι Αντρόπωφ στην οµιλίατου «60 χρόνιατης ΕΣΣΔ», δεν πρέπει να επιτρέφουµεπυρη- νικό πόλεμο ούτε μικρό, ούτεμε- Υάλο, ούτε περιορισμένο, οὖτε γενικό. Τώρα΄δεν υπάρχει πιο σοβαρό καθήκον από του να σταματήσουμε τους υποκινητές νέου πολέμου». Ὑποστηρίζοντας αποφασιστι- κά πραγματική µείωση της απει- λής πυρηνικού πολέμου η ΣοβΙε- τική ΄Ένωση ανάλαβε την ιστο- ρική υποχρέωση να µη χρησιµο- ποιήσειπρώτητο πυρηνικό όπλο. Στους στρατηγικούς εξοπλι- σμούς ΕΣΣΔ προτείνει ήδη τώ- ρα να σταματήσει η περαιτέρω αύξησητους και απότα δύο µέρη, δηλαδή να παγοποιηθούν και ἔπειτα να μειωθούν τα υφιστάµε- να αποθέµατα περίπου κατά 253. από την κάθε πλευρά για να φθά- σουν σε ίσα επίπεδα. Και ἔπειτα. να προχωρήσουμε σε νέες µειώ- σεις. ΄Οσον αφορά τα πυρηνικά όπλα στη ζώνη της Ευρώπης η Σοβιετική πλευρά προτείνει διά- φορες λύσεις. Είτε γενικά να µην ἔχουν εκείτέτια όπλα --- ούτε μἒ- σου βεληνεκούς, ούτε τακτικά --- ούτεη ΕΣΣΔ, ούτετα κράτη του ΝΑΤΟ. Είτε και τα δύο µέρη να μειώσουν τους εξοπλισμούςτους. μέσου βεληνεκούς (πυραύλους, αεροπλάνα που φέρουν πυρηνι- κά όπλα) κατά 2/3 και πάνω. Σ᾽ αυτή την περίπτωση εκεί γενικά δεν θα υπήρχαν αντιπαρατιθέµε νοι σοβιετικοί και αµερικανικοί πύραυλοι μέσου βεληνεκούς, και η ΕΣΣΔ θα διατηρούσε µόνο τό- σους τέτιους πυραύλους, όσους Έχουν η Αγγλία και η Γαλλία µα- . ΄Όσον αφοράτααεροπλάναη, ΕΣΣΔ υποστηρίζει πλήρη ισότη- τα σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ότι τώρα. Με λίγα λόγια η Σοβιετική ΄Ἔνωση δεν θέλει να ἔχει στη ζώ- νη της Ευρώπης ούτε ἕνα πύραυ- λο, ούτε ἕνα αεροπλάνο περισσό- τερο από ότι ἔχουν οι χώρες του ΝΑΤΟ. Στις 17 του Φεβράρη στη Βιέν- νη, η Σοβιετική ΄Ενωση από μἒ- ροὺς των σοσιαλιστικών χωρών που παίρνουν µέρος στις συνοµ]- λίες της Βιέννης για τη µείωση. των ενόπλων δυνάµεων καιτων εξοπλισμών στην Κεντρική Ευ ρώπη, υπέβαλε νέες σοβαρές προτάσεις µε σκοπό να βγάλουν τις συνομιλίες από το νεκρό ση. µείο και να εξασφαλίσουν σ᾿ αυ- τὲς πραγματικά αισθητά αποτελε σµατα». ΑΡΛΦΑΤΙ: ΘΑ ΠΛΗΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙΑΠΙΕΣΤΕΣ “ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΡΙΙ ΙΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΒΑΝΟ Βρέθηκαν στη Σιδώνα τα πτώματα τριών απαχθέντων /Παλαιστιν/ίων. ΑΛΓΕΡΙΟ, 23 (ΟΥΑΦΑ). --Ο ΠρόεδροςτηςΟΑΠΓιά- σερ Αραφάτ προειδοποίησε τις δυνάµεις που καταπιξ- ζουν και καταδιώκουν τους Παλαιστίνιους στο Νότιο Λίβανο. Μιλώντας προς ΄Αραβες και ξένους δημοσιογράφους, ο Γ. Αραφάτ είπε ότι οι παλαιστινια- κές δυνάµεις εἶναι ικανές να απαντήσουν στην τρομοκρατία που ασκείται σε βάρος των ΤΠα- λαιστινίων που μένουν σε προ σφυγικούς καταυλισμούς Νοτ. Λίβανο. re Ο Παλαιστίνιος ηγέτης τόνισε ότι οι μαχητές της Παλαιστινια- κής Αντίστασης και του Λιβανι- κού Εθνικού Μετώπου μπορούν. να φθάσουν σ᾿ οποιοδήποτε μέ- ρος του κόσμου και ν᾿ ανταπο- δώσουν το πλήγμα. Ο Πρόεδρος της ΟΑΠ κατέ- στησε τον Ισραήλ και τις Ἠνωμ. Πολπείες άµεσα υπεύθυνους γιὰ τις πράξεις δειλίας ενάντιαστους αθώους και άοπλους πολίτεςτου Νοτ. Λιβάνου. Ο Γ. Αραφάτ κατάγγειλε ότι προχθές βρέθηκαν στη Σιδώνα πα πτώματατριών Παλαιστινίων. Καιοιτρεις είχαν απαχθεί από τα σπίτιατους, το βράδυ της Κυρια- κής, από Λιβάνιους δεξιούς πολι- τοφύλακες. TAAAINQPOYNTAI Ol KTH- ΝΟΤΡΟΦΟΙ 20 ΧΩΡΙΩΝ Το κτηνιατρείο στη Νήσου δεν διαθέτει τηλεφωνο ΔΥΜΠΙΑ 23 (Του ανταποκριτή pac).— Ἡ κτηνιατρική µονάδα που εδρεύει στη Νήσου µετακινή- θηκε σε άλλο κτίριο στο ἴδιο χω- ριόπριντρεις µήνες. Δεν υπάρχει όμως τηλέφωνο και οι κτηνοτρό- Φοι των γύρω χωριών ταλαιπω- ρούνται γιατί δεν μπορούν να επικοινωθούν όταν αρρωστούν τα ζώα µετους κτηνιάτρους: Σαν αποτέλεσµα τούτου, οι κτηνοτρόφοι των 20 χωριών που εξυπηρετούνται από τον σταθμό αυτό, Έχουν απώλειες ζώων. Έγιναν διαβήµατα στη ΣΥΤΑ μέ- | σω του ὑπουργείου Γεωργίας για την τοποθέτηση τηλεφώνου, αλ- λά δυστυχώς δεν ἔφεραν κανένα αποτέλεσμα. ——._ “FAnée η πειρατεία σε βάρος λιβυκού αεροπλάνου ΒΑΛΕΤΤΑ, 23 (Ρ.), --- ΄Εληξε σήµερα η αεροπειρατεία σε βά- ρος λιβυκού αεροπλάνου, το οποίο είχε απαχθεί την περ. Κυ- ριακή το βράδυ ενώ εκτελούσε Εσωτερικό δρομολόγιο, καὶ οδη- Ὑηθεί στη Μάλτα. ΄Οπως, μετέ- δωσε ο ραδιοσταθµός της Μάλ- τας, όλοι οι επιβάτες καττο πλή- ρωμα του αεροσκάφους αφέθη- σαν ελεύθεροι. Όι αεροπειρατές παραδόθη- καν στις αρχές της Μάλτας ύστε- ρα από ρητή διαβεβαίωση του πρωθυπουργού της χώρας κ. Μιντώφ ότι δεν θα επιστραφούν στη Λιβύη. Συγκρούστηκαν στον αέρα δυο αεροπλάνα της ΡΑΦ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ 01 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΛΟΝΔΙΝΟ, 23 (ΑΠΕ).-- Δυο αεροπλάνα της «ΡΑΦ» κατέπε- σαν στο ἔδαφος κοντά στο Πή- τερσµπορω, βόρεια του Λονδί- νου, ύστερα από σύγκρουση στον αέρα, ανακοίνωσε εκπρό- σωπος της βρεττανικής πολεµι- κής αεροπορίας. Σύμφωνα µε τις πρώτες πλη- ροφορίες, οι δυο χειριστές σκο- τώθηκαν στο δυστύχημα. Ἕνα τρίτο μέλος του πληρώματος δι- ασώθηκε. Το Ιράν ανένδοτο θα συνεχίσει TO µακελλειό ΛΟΝΔΙΝΟ, 23 (AME — HN. ΤΥΠΟΣ). --- Η Περσία απέρριψε, σήµερα, ἔκκληση του Συµβουλί- ου Ασφαλείας του ΟΗΕ για άµε- ση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Περσικού Κόλπου και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μάχεται µέχρι ν᾿ ανατρέψει την κυβέρνηση του ]ράκ. : Ὁ. πρωθυπουργός Χουσέιν Μουσαβί δήλωσε στο Ραδιοστα- θµότης Τεχεράνης ότι «η ἔκκλη- ση του Συμβουλίου Ασφαλείας εκφράζει τις επιθυμίες των υπερ- δυνάµεων» προσθέτοντας ότι η Περσία αντιστάθηκε πάντοτε κα- τά το παρελθόν σε «τυρανικές δυνάμεις». Ἡ ἔκκληση για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο, ο οποίος δι- αρκεί 30 µήνες, ἔγινετη Δευτέρα από το Σοβιετικό Πρόεδρο του Συµβουλίου Ολέγκ Τραγιανό- Φσκυ, Ἐκ µέρους όλων των µε- ν. ΑΓΚΥΡΑ, 22(ΑΠΕ) - ο Ipa- υπουργός Εξωτερικών Αλί Ακμπάρ. Βελαγιατίαναμένεται αὖ- ριο στην Αγκυρα δήλωσαν επί- ΄σηµες κυβερνητικές αρχές σήµε- ρα. } oO Ἰρανός υπουργός θα Έχει σύντομη. i συνάντηση µε τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Χαλούκ Μπαγιουλκέν, µε τον οποίο θα αναφερθεί κυρίως στην εξέλιξη του Ίρανο --- Ιρακινού πολέμου, στην κατάσταση, στην περιοχή και στις διεθνείς εξελί- ξεις. Ὁ κ. Βελαγιατί έρχεται µειδιω- τικό αεροπλάνο που θα παραµεί- νει στην ΄Αγκυρα µόνο για µερι- κές ώρες επιστρέφοντας από. τη Γιουγκοσλαβία, Ἡ επίσκεψη του Ιρανού υπουρ-, Ὑού Εξωτερικών γίνεται µε δια- φορά ηµερών από την επίσκεψη του ]ρακινού Αντιπροέδρου Ρα- µαντάν στις 17 Φεβρουαρίου, Η. Τουρκία είχε δηλώσει παλιότερα ότι είναι ουδέτερη στον πόλεμο. Ἶράν --- Ιράκ, αλλά όπως αναφξ- ρουν διπλωματικοί παρατηρητές. η επίσκεψη του κ. Ῥαμαντάν, ανανέωσε το θέµα µε αποτέλε- σμα η μεσολάβηση της Τουρκίας να θεωρείται πιθανή. Το Ἶράκ υπενθυµίζεται από τους ίδιους παρατηρητές, ζήτησε την υποστήριξητης Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου και η τουρκική κυβέρνηση είχε υπο- 'σχεθεί ότι θα βοηθήσει. Η αυρια- νή επίσκεψη, µε αυτά τα δεδομέ- να, Εκτιμάται ότι θα είναι σηµαν- πική γιατί θα μπορέσει να ξεκα- θαρίσει καλύτερα την θέση της Τουρκίας πάνω στον πόλεμο Ἶράν --- Ιράκ και κατά πόσο είναι διατεθειµένη να παρέμβει. ο Ἡ Τουρκία μεσολαβεί Pe tr μεταξύ Τράν --- Ιράκ ᾿ΣΗΜΕΡΑΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΟ IPANOS ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2TON κ. ΒΕΠΙΑΜΙΝ Ο υπουργός Εσωτερικών και ΄Αµυνας κ. Βενιαμίν συναντήθη- κε χθες χωριστά στο γραφείοτου µε τον Πρέσβη της Ελλάδας κ. Χρ. Ζαχαράκι και τον Πρέσβη της Γαλλίας κ. Φαβίτσκι. Ο κ. Βενιαμίν συναντήθηκε επίσης µετον Διοικητή της Ειρη- νευτικής Δύναμης των ΗἨνωμέ- νων Εθνών στην Κύπρο κ. Γκρέιντλ. ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ AONAINO, 23.— H τιµή του χρυσού ἔπεσεχθες απότομα κατά 15 περίπου δολλάρια για να κλεί- σει στο Χρηματηστήριο του Λον- δίνου στα 488 δολλάρια η ουγγία από 503,80 της πρηγούµενης. Αντίθετα το δολλάριο ανέβηκε, ενώ η στερλίνα υποχώρησε πε- ρισσότερο. Ειδικότερα για την στερλίνα εμπειρογνώμονες της αγοράς πιστεύουν ότι αν η τιµή που πετρελαίου πέσει στα 25 δολλάρια το βαρέλι εἶναι δυνα- τόν η στερλίνα να πέσει στα 1,45 δολλάρια από 1,52 που είναι σή μερα. Κύκλοι της αγοράς χρυσού πι- στεύουν ότι η µείωση της τιµής του πετρελαίου επέδρασε στην πτώση τηςτιµής του χρυσού, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η πτώση, της τιµής οφείλεται σε πωλήσεις Εμπόρων που απογοητεύθηκαν επειδή η τιµή δεν κατόρθωσε να περάσει τα 510 δολλάρια η ουγ- γία. ΣΕ 75 ΧΩΡΕΣ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟ’Ι:ΟΝΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 22 (Α.ΝΤ.Ν.).--- Η]νδία, η Κούβα, η Κολομβία και πολλές βιομηχανικά αναπτυγµέ- νες χώρες της Ευρώπης και η Ia- πωνία είναι τακτικοί πελάτες της. χημικής βιομηχανίας της ΛΔ της Γερμανίας. Χημικά στοιχεία και προϊόντα (λιπάσματα, ελαστικά αυτοκινή: των), αγροτικά, είδη, συνθετικές Φίμπρες, πλαστικά, φάρμακα, φωτογραφικά είδη και αρώματα) είναι μεταξύ πολλών άλλων ει- δών που προσφέρει η χημική βιο- µηχανία της ΛΔ της Γερμανίας, Οι 320.000 εργάτες της βιοµηχα: νίας αυτής παράγουν 50.000 δια. Φορετικά είδη, µε αποτέλεσµα τα προϊόντα αυτά ν᾿ αντιπροσωπεύ: ουν τα 15ᾷ,της βιομηχανικής πα: ραγωγής της χώρας. Στον τοµέα αυτό η ΛΔ της Γερμανίας βρί- σκεται σε στενή συνεργασία µε όλες τις βιομηχανικές χώρες. ΤΗΣ ΛΑΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΙΑΤΟΝ - ΑΓΓΛΙΑΣ /(ΑΠΕ).-- Ἐπιστήμονες ανακοίνωσαν ότιπε- τυχαν να διεισδύσουν μέσα σε νξ- Φος διαγαλαξιακής σκόνης και να Φωτογραφίσουν, πιθανόν για πρώτη Φορά την γέννηση ενός αστέρα. Όι ἐγχρώμες µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού εγκεφάλου Φώτο- Ὑραφίες, που κοινοποιήθηκαν από τους επικεφαλής των ερευ- νών, τραβήχτηκαν µε υπέρυθρη κάμερα “από δορυφόρο, “τον 1 οποίο εκτόξευσαν οι Ηνωμένες {1 Πολιτείες, η Βρεττανία και η OA- λανδίατην περασμένη εβδομάδα ‘| απὀ την Καλιφόρνια. Οι σχετικά νεογέννητοι αστε ρες βρίσκονται σε απόσταση 150.000 ετών φωτός, στον κοντι- νότερο στη γη γαλαξία, που είναι ΑΓΚΥΡΑ, 22 (ΑΠΕ).-- υπουργός Εξωτερικών. Ουμπάϊτι. ή ο της Τουρκίας [λτέρ Τουρκμὲν μετέβη σήμερα στη Λιβύη σαν επίσηµος προσκεκλημένος του Λίβυου συ- ναδέλφου του Αμπντουλάτ Ελ Ὁ κ. Τουρκμέν στην τριήµερη. Επίσκεψη του θα συζητήσει κυρί- ὡς τις οικονομικές σχέσεις των δυο χωρών και σκοπεύει να ανα- Φφερθεί στο θέµα πληρωμής των τουρκικών επιχειρήσεων στη ΔΙ- Βύη. Το ποσό που χρωστά η ΛΙβ- ύη έχει φθάσει το ύψος των 8 δι- σεκατομμυρίων ενώ από το 1978 μόνο 350 εκατομμύρια δολλάρια μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Το ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΗ ΓΑΛΑΞΙΑ Φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά γέννηση ενός άστρου ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ γνωστός σαν Μεγάλο Νέφοςτου. Μαγγελλάνου. Ο δόκτωρ Πον Σόιφερ της αμερικανικής οµάδας επιστηµό- νων, δήλωσε σε συνέντευξη Τύ- που που διοργανώθηκε στον Βρεττανικό σταθµό ελέγχου του δορυφόρου, ότι διοργανώθηκεη ύπαρξη ενεργού περιοχής σχη: ματισμού αὀφέρων στον γαλαξία του Μαγγελλάνου, προσθέτον: τας πως μεχριτώρα οι ερευνητές μπόρεσαν να παρατηρήσουν αστέρες ήδη δηµιουργηµένους, ενώ οἱ τελευταίες Φωτογραφίες δείχνουν αυτό που θεωρείτο. 100.000 --- ο (εκατοντάκις χιλιο- στό) ἔτος της δημιουργίας τους. «Ίσως πρόκειται για την πρώτη, παρατήρηση Υέννησης αστέρα σ᾿ αυτόν ἡ οποιονδήποτε άλλα γαλαξία», τόνισε ο ερευνητής. 0 TOYPKMEN ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ χρέος αφορά κυρίωςτις επιχειρή σεις δημοσίων ἔργων που εργά ζονται στη Λιβύη. Ἐξάλλου, ἕνα άλλο σοβαρό πρόβλημα που θα απασχολήσει τον κ. Τουρκμέν στις συζητήσεις του µε τους Λίβυους επισήμους είναι η µεγάλη διαφορά στο εµ. πορικό ισοζύγιο μεταξύ Τουρκί. ας και Λιβύης, Συγκεκριµένα, οι τουρκικές εξαγωγές στη Λιβύητο 1982 ἔπεσαν στα 250 εκατομμύ- ρια δολλάρια από 44] εκατομμύ- ρια δολλάρια που ήταν το 198], ενώ αντίθετα οι εισαγωγές ἔφθα- σαν τα 900 εκατομμύρια δολλά- ριατο 1982 απο 788εκ. δολλάρια που ήταν το 198]. A+} in) U MATKA ὢ ONAIN' η) μι [ιο Πρ PYATIKOD Κόμματ Μάϊκλ Φουτ, διεύ υσεμ θεσινή ) utr) TOU ’ μ 9 at 3B ροςτης Αργεντινής στρατηγός χε:υποσχεθείη στρατιωτική ηγΙ προς το Β.Β µες που υπο ην Ίδη Όκτω- σίατης χώρας, µετάτην ήττα στα στήριζαν αναμένεται παραί ο) εξαγωγής γε- νησιά Φώκλαν: τηση του από την η α του (λογών για την επάνοδο. ν (ώρας στην πολιτική διακυ- | Πρεττανό πολιτικό ηλ | Π η ρνηση. Η σχετική πληροφορία | λα oY («στη δημοσιότητα αργάτη ͵ ποτ. π τα από τον αρχηγό του Συν BES ° τσι ητικού Ομοσπονδιακού κ πως οι Φήμες αυτές 6 r τος, Παλ Παβόνε, ο οποίος [καν στο κοινό από κύκλους του οσο σσες ὑυντηρητικού Κόμματ A, ment µμάτων της ΑΡΥΙ Εξάλλου, υπ’ αριθ πήθηκε την περ της tov Ep) ευή µετο στρατηγό Μπινιό [χήλεῦ καθώς καιο πρώην αρχη a va συζητήσουν λεπτομ! γόςτων Εργατικών λλαχαν της μεταβίβασης της εξου που νται σαν διάδοχοι το από τους στρατιωτικούς |Φουτ, δήλωσαν χθες ότι παραμ! πολιτικούς που θα εκλι νουν πιστοί στο σημερινό ηγέτη στις γενικές εκλογές του Βρεττανών Εργατικών οµένου Οκτωβρίου ἄντως, πλήρης µεταβίβαι | ξουσίας θα απαιτήσει, συµ ΚΡΗΤΗ L AP ASA Ἰ να µε όσα είπε ο , πι που τρεις µήν. ΠΝΙΑΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ a ο tT yoy ἳ ry 4 , QA Y VUAUGLE ͵ U αυ υπ { nr UU LUWUULUS UUFR Ν { ρα. ύνοῦ πινιακό, τονῖὶ ὁ την επίσημη. αηλιτική. (αι για δημ ry’ yn TwY avad ανεξάρτητου θνικών δικαιωµά- εκφράζεται υ Παλαιστινιακού αποφάσεις της αραβικής διά ος καιάλλα : (αι ὕΨπς κορυφή σης ρωτικά κινήματα». δημιουργία Τέλος το Παλαιστινια αραβικών χωρών, για µια δίκαιη εξάρτητο ούλιο τόνισετην αἱ λύση του Μεσ IVOTOAIK ané την μεγαλύτερης εθνικής Το Παλ. Opyavw τινιακό E6vik6 των Παλαιστινίων ως ᾽υμβούλις iC uni raxt ) onc yia Tn vikn της €vratixon Από την περασμένη βδομάδα ΙΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΗΠΛΗΤΤΕΙΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ | Eavdpyxioay ta χιόνια και στην Ελλάδα , ΑΓΚΥΡΑ, 23 (Ρ.).-- Βα- .| pera χιονόπτωση ἔχει πα- ραλύσει µεγάλο τµήµα της Τουρκίας, µε αποτέλεσµα .Ἰ. νασκοτωθούν αρκετάπρό- ο σωπα, να απομονωθούν χιλιάδες χωριά, να διακο- πεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και των επικοι- νωνιών και να κλείσουν τα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας. ΣΤΗΝ ΄ Αγκυρα και την Κων- σταντινούπολη, όπου ἔπεσε nu- κνό χιόνι για δώδεκα συνεχείς ώρες χωρίς διακοπή, τα σχολεία έκλεισαν και οἱ αρχές προειδο- ποίησαν τον πληθυσμό να µη '] χρησιμοποιεί τους δρόμους εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη. ΠΙΟ βαρειά έχουν πληγεί οἱ απομακρυσμένες ανατολικές επαρχίες της χώρας όπου ἔπεσε Χιόνι ύψους δυο µέτρων και η θερµοκρασία έφθασε τους 25 βαθμούς Κελσίου υπότο μηδέν. ΟΥΑΣΙΓΕΤΩΝ, 23(ΑΠΕ - ΗΝ. ΤΥΠΟΣ).-- Ο υπουρ- γός ΄Αµυνας των ΗΠΑ κ. ασπάρ Ουάινµπεργκερ δή- λωσε ότι το αίτηµα της κυ- βέρνησης για πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια προς την Τουρκία βασίζεται στην ανάγκη να εκσυγχρονι- στούν γρήγορα οιτουρκικές Ένοπλες δυνάµεις. O προὔπολογισμός του Προξ- δρου Ῥήγκαν, όπως είναι γνω- στό, προτείνει να λάβει η Τουρ- κία 755 εκατομμύρια δολλάρια για στρατιωτική βοήθειατο 1984, δηλαδή 400 εκατομμύρια δολλά- ρια περισσότερα από το τρέχον. έτος. Ἡ στρατιωτική βοήθεια προς την Ἑλλάδα θα παραμείνει στα 280 εκατομμύρια. «Το αίτημα µας για βοήθεια προς την Τουρκία βασίζεται σε στρατιωτική ανάγκη, καιη ανάγ- κη αυτή συνίσταται στον εκσυγ- Χρονισμό το ταχύτερο δυνατό. όλων των στοιχείων του τουρκι- κού στρατιωτικού μηχανισμού», δήλωσε ο κ. Ουάινµπεργκερ. ενώπιον της επί των Εξωτερικών Σχέσεων επιτροπής της Βουλής. «Εξασφαλίζουν/(οι Τούρκοι)τη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Είναι σηµαντικό να πραγµατοποιή- σουν αυτού του είδους τον εκ- συγχρονισμό», είπε ο αρχηγός του πενταγώνου. Ὁ κ. Ουάινµπεργκερ είπε ότιη κυβέρνηση καταβάλλει επίσης προσπάθειες για τη σταθεροπο(- ηση της κατάστασης στην Κύπρο. που υπέστη εισβολή και κατελή- ein one τουρκικές δυνάµεις το Ο αρχηγός του πενταγώνου υποστήριξεεπίσης αίτημα για αύ- ΧΘΕΣ ἕνα πρόσωπο σκοτώθη- κε και τρία όλλα αγνοούνται, αφού τάφηκαν κάτω από χιονο- ΄στιβάδα κοντά στην πόλη Ερζε- ρούµ. Εξ άλλου, τρία άλλα πρό- σωπα πέθαναν απ᾿ το κρύο στην κεντρική Ανατολία. ΜΙΑ εφημερίδα γράφει ότι από την ἔναρξη της κακοκαιρίας στη χώρα την περ. βδομάδα ἔχουν πεθάνει τουλάχιστον 9 άτοµα, αλλά ο αριθµός µπορεί να είναι μεγαλύτερος µια και πολλές πε- ριοχές είναι αποκλεισµένες και δεν υπάρχουν πληροφορ/(ες. ΤΟΥΡΚΟΙ μετεωρολόγοι προ- βλέπουν ότι η χιονόπτωση στη χώρα θα συνεχισθεί και στις τρεις, τουλάχιστον, επόµενες μέ- pes. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ χιονόπτωση σημειώθηκε σήµερα σε περιοχές της βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδας, την ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ OYA'l'NMMEPI KEP Οι ΗΠΑ επείγονται να εκσυγχρονίσουν τις δυνάµειςτης Τουρκίας ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟΙ ξηση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Σαλβαντόρ --- από 86,3 εκατομμύρια το 1983 σε 259,3 Εκατομμύρια το 1884 --- ενώ το ποσό της οικονοµικής βοήθειας που ζητείται είναι μειωμένο από. 140 εκατομμύρια ρια σε 120 εκατομμύρια. ΚΑΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΓΕΥΡΑ, 23(ΑΠΕ).--- Η Δυτι- κή Γερμανία άρχισε να παραδίνει στην τουρκική αεροπορία αερο- πλάνα, τύπου «Ε-104 --- Σταρ- Φάἵτερ», ἔγινε γνωστό σήµερα στην ΄Αγκυρα. Τα πρώτα πέντε αεροσκάφη ἔφθασαν στις τουρ- κικές αεροπορικές βάσεις την περασμένη εβδομάδα. Ὑπενθυμίζεται ότι ἔπειτα από συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο. χώρες η Δυτική Γερμανία θα προμηθεύσει την Τουρκία µεπε- ρισσότερα απὀ 60 «Σταρφάϊ- τερ», επειδή τα αεροπλάνα αυτά αντικαταστάθηκαν στη δυτικο- γερμανική αεροπορία pe τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη «Τορνέντο». Τα «Σταρφάῖτερς» θα δοθούν. στην Τουρκία είτε δωρεάν είτεσε συμβολική τιµή. Πελλοπόνησο καιτην Εύβοια, µε αποτέλεσµα να αποκλεισθούν δεκάδες ορεινά χωριά. 70 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΕΞΑΛΛΟΥ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ διάσωσης κατώρ- θωσαν σήµερα να ανασύρουν και άλλα πτώματα από τον µπλο- καρισµένο από τα χιόνια ορεινό αυτοκινητόδρομο του Λιβάνου. Ο αριθµός των νεκρών ἔχει ήδη Φθάσει τους 70 και αποτελεί τη μεγαλύτερη Φυσική καταστροφή στη χώρα στα τελευταία χρόνια. Τα συνεργεία που άρχισαν την επιχείρηση διάνοιξης του δρό- µου από δυο αντίθετες κατευ- θύνσεις συναντήθηκαν σήµερα. Δεν γνώσθηκε όµως κατά πόσον ἔχουν αποκαλυφθεί όλα τα αυ- τοκίνητα που παγιδεύτηκαν. Μέ- χριτώρα διασώθηκαν απότασυ- νεργεία κάπου 500 άτοµα. Ayvoouvtat 23 πρόσωπα µετά τη βύθιση ελληνικού πλοίου κοντά στην Εύβοια ΑΘΗΝΑ, 23 (ΑΠΕ). --- Εικοσι- τρία άτοµα αγνοούνται και ἕνα ακόμη ἔχει πνιγεί νότια από την Εύβοια, όπου βυθίστηκε το Φέρ ρυ - µπωτ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» που εκτελούσε δροµολόχιο από τη Ῥαφήναγια΄Ανδρο, TAvo, Πάρο και Νάξο. Στο πλοίο επέβαιναν 24 ναυτι- κοί µέλη του πληρώματος καὶ 14 επιβάτες - οδηγοί και ένας συνο δηγός των 4 Φορτηγών και 9βυ- τιοφόρων, που μετέφερε το σκά- Φος. Στις 6.40΄ το απόγευμα, το «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» ἔδωσε σήµα κινδύνου λόγω επικίνδυνης κλί- σης που πήρεγια άγνωστη ακόμη απία. Προς το σηµείο το οποίο έπλεε. 4 μίλια νότια απότο ακρω- ΑΘΗΝΑ.-- Πέντε µόνο εφη: μερίδες --- τρείς στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη --- χαρα κτηρίζονται «βιώσιµες» στις εκθε σειςπου καταρτίσθηκαν µετάτον οικονομικό και διαχειριστικό Ελεγχοτων εφημερίδων. Οιεκθε σεις αυτές δάθηκαν από την κυ βέρνηση στον ανεξάρτητο βου λευτή κ. Χονδροκούκη, ο οποίος είχε καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή. Οι εκθέσεις που συνετάγησαν από υπαλλήλους του υπουργείου Οικονοµικών ύστερα από ἔλεγχο τον οποίο Εκαναν σ᾿ όλες τις ημερήσιες εφημερίδες της Αθή νας καιτης Θεσσαλονίκης το Σε- τήριο Μαντήλι της Εύβοιας, Εσπευσαν το επίσης φξρρυ -µπωτ «ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ» καιδυο φορ- τηγά, ἕνα ρωσσικό και ἕνα ρου- µανικό. Στο μεταξύ όµως το πλοίο αναποδογυρίστηκε και βυ- βίστηκε Από τους 38 επιβαίνοντες Έχουν διασωθεί µέχρι στιγμής 14, οι 12 από το ρώσσικό Φορτηγό, Ένας απὀ το «ΧΡΥΣΗΑΜΜΟΣ» και Ένας από το ρουµανικό, Το ρώσσικό πλοίο περισυνέλεξε επίσης ενα πτώμα, Ἐπί τόπου βρίσκονται 8 πλοία και ενα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ποὺ ερευνούν την πε- ριοχή για περισυλλογή και άλ- λων επιζώντων. ΜΟΝΟ ΠΕΝΤΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΛΙΑ πτέµβριο και τον Οκτώβριο του. 1982, καταλήγουν στο συµπέρα- Oya ότι τρεις εφημερίδες στην Αθήνα, και συγκεκριµένα «Τα Νέα», το «΄θνος», και η «Ano- Υευµατινή», και άλλες δύο στη Θεσσαλονίκη, η «Μακεδονία» και η «Θεσσαλονίκη», είναι βιώ- σιμες Πάντως, οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα οικονοµικάτων εφη- μερίδων για την περίοδο που ὅληγε τα τέλη του 198] και δεν καλύπτουν το περσινό. ἔτος, Ka- τάτονδιοτρόπο,τα στοιχείαγια δανειοδοτήσεις των εφημερίδων. της Αθήνας και της Θεσσαλονί- κης αφορούντη χρονικήπερίοδο. 1977 we 1981 και όχι το 1982. 0 ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΦΑΎΥΖΛ/Λ ΖΗΙ4 ΔΙΚΗ ΤΟΥ «ΖΩΝΗ» ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΛΙΑ Για να εγκαθιδρύσει τράπεζες, δια- µετακομιστικές υπηρεσίες κ.λ.π. Ἡ «Γκιουναϊντίν Βίπριο γρά- Φει ότι ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ισλαμικών Τραπεζών πρίγκηπας Φαῦζάλ ζήτησε για δική του χρήση µια ζώνη ελεύθε- ρου εμπορίου στα κατεχόµενα.Ο πρίγκηπας Φαῦζάλ απευθύνθηκε στις «αρχέο του «ομόσπονδου κράτους», τις οποίες πληροφό. ρησε ότι, αν του παραχωρηθεί µια ζώνη ελεύθερου εμπορίου, γι’ αυτόν και τις εταιρίες µε τις οποίες συνεργάζεται, θα κάμει στη ζώνη αυτή επενδύσεις 10 εκατομμυρίων δολλαρίων. Ο. πρίγκηπας Φαῦζάλ αναφέρει ότι στη ζώνη θα υπάρξουν τραπεζι κές και άλλες δραστηριότητες Επίσης ότι θα εγκαθιδρυθεί δια µετακομιστική υπηρεσία για επα νεξαγωγές, δηλαδή, η Κύπροςθα χρησιµοποιηθεί σαν διαµετακο: µιστικός σταθμός για τις εξαγω. γές στις αραβικές χώρες. Στη ζώ- νη θα Ιδρυθούν τράπεζες, συ- σκευαστήρια, ασφαλιστικές] εταιρίες, καταστήματα αφορολό: γΥητων ειδών για τους τουρίστες. H «Κίπρις Ποστασι» εξάλλου. Υράφει ότι, σύµφωνα µε ἔγκυρες πληροφορίες, ο πρίγκηπας Φαὔῦ- Ga) θα πάει στα κατεχόμενα το πρώτο δεκαπενθήµερο του Μαρ: τίου για συνομιλίες. Μεταξύ άλ- λων, θα συζητήσει το θέµα της ζώνης ελεύθερου εμπορίου, την τοποθεσία καιτο αν θα υπόκειται ή όχι σε φορολογία, Η εφημερίδα Υράφει ότι µετάτην επίσκεψη του πρίγκηπα Φαῦζάλ θα αρχίσουν και οι δραστηριότητες της Κυ- πριακής Ἰσλαμικής Τράπεζας Φαῦζάλ. «Η ΚΙπριςΠοστασί» Υγρά: Φει ότι το «υπουργικό συμβού- λιο» μελετά µε προσοχή τις προ- τάσεις Φαῦζάλ, οι οποίες υπεβλή- θηκαν µέσω του κ Ντενκτάς. PIANT, 23 (OTIEKNA).— Πέντε πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Αραβικού Κόλ- που, ---η Σαουδική Αραβία, πο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα ΑραβικάΕμιράτα,τοΚατάρ καιτο Ιράκ -- συμφώνησαν κατ᾽ αρχήν ναμειώσουντην πιµή του πετρελαίου τους, χωρίςνακαθορίσουν, ὠστό- σο, το επίπεδο των νέων τι- pov. Ἡ συμφωνία επιτεύχθηκε ύστερα από διήµερη συνάντηση που είχαν εδώ οι υπουργοί Πε- τρελαίου των πέντε χωρών. H 5] συνάντηση ἔληξε µε ἔκκληση ΤΕ πων πέντε χωρών για µια επεί- 1] youoa σύνοδο της ΟΠΕΒ, την «| ερχόμενη βδομάδα, µεστόχοτον 5] καθορισμό οµοιόµορφου επιπέ- δου μείωσης των τιµών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά- των κ. Οτέῖμπα δήλωσε ότι η Έκτακτη σύνοδος της ΟΠΕΗ πι- θανόν να πραγµατοποιηθεί στη Γενεύη ή τη Βιέννη και πρόσθεσε )] ότι, αν δεν συμφωνήσουν και οι 13 χώρες - µέλη της οργάνωσης για µείωση της τιµής του πετρε- λαίου, οἱ πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Αραβικού Κόλπου θα μειώσουν περισσότερο απ᾿ ότι σχεδιάζεται τώρα, την τιµή του αργού πετρελαίου τους. ΕΞ ΑΛΛΟΥ, ο υπουργός Πε- τρελαίου της Σαουδικής Αραβί- | ας, σε΄ίχης Γιαµάνι δήλωσε ότι και η Ινδονησία συμφώνησε να μειώσει την τιµή του Πετρελαίου. της. Ο σε΄-χης Γιαµάνι είπε ότι του δόθηκε σχετική διαβεβαίωση, από τον Ινδονήσιο υπουργό Πε- τρελαίου, ο οποίος αναμένεται σύντομα στη Ριάντ, όπως και οἱ υπουργοί Πετρελαίου της Λιβύης και της Βενεζουέλας. Η ΔΙΗΜΕΡΗ σύνοδος της Ρι- άντ συγκλήθηκε µετά τη µείωση των τιµών απο 3 ως δ,5 δολλάρια που εφάρμοσαν πριν λίγες µέρες η Βρεττανία, η Νορβηγία και η Νιγηρία --- η τελευταία είναι μὲ- λοςτης ΟΠΕΚ. : ϱ Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ Αραβία και το Κουβέιτ άρχισαν να εφοδιά- ζουν το]ράκ μεβθθ χιλιάδες βαρέ- λια αργό πετρέλαιο, ημερησίως, προκειµένου να το βοηθήσουν στην κάλυψη του τεράστιου κό- στους που προκαλεί ο πόλεμος µετην Περσία, σύµφωνα µεπλη- ροφορίες από τη Βαγδάτη. Λόγω του πολέμου, η Ιρακινή παραγω- γή πετρελαίου σημειώνει πτώση, ενώ οι εξαγωγές αυτού του προϊ- όντος παρεμποδίζονται από τη Δαμασκό, η οποία, υποστηρίζρν- τας την Περσία, ἔχει διακόψει τη ροή του ιρακινού πετρελαίου στους αγωγούς που διασχίζουν τη Συρία για να φτάσουν στη Με- σόγειο. Αρνητική επίδραση στα Έσοδα του Ἱράκ έχει επιπλέον η. πτώση της τιµής του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Η ΛΙΒΥΗ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ Ἡ Λιβύη κατηγόρησε χθες τις Αν η ΟΠΕΚ διαφωνήσει 01 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥΣ Έκτακτη σύνοδος της ΟΠΕΚ την ερχ. βδομάδα ΗΠΙΑ και εὐρωπαϊκές χώρες ότι, βρίσκονται πίσω απότον. πόλεμο των τιµών που ἔχει ξεσπάσει bs ταξύ των µελών της ΟΠΕΚ. Σε σχετικό σχόλιο του μου λιβυκού πρακτορείου ειδή. σεων «ΤΖΑΝΑ» αναφέρεται ότι οποιαδήποτε µείωση της'τιµής δε θα αυξήσει τη σηµερινή ασθι ζήτηση για πετρέλαιοτης Ο και ούτε θα βοηθήσει τους κατα- ναλωτές του προϊόντος αυτού στη Δύση. :