Ανακοίνωση τη ΙΗἩ Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ σε χθεσινή συνεδρία της παράπεµψε n Διερευνητική Επιτροπή Υ' ταση διάφορα πρόσφατα ἱμοσιεύματα που περιέχουν ισχυρισμούς για από πειρα και διάπραξη σικε αγώνα όπως και το τελεξ που στάληκι σεΠρόεδρο Σωματείου και αργό ρα παραδόθηκε στην Όμο Ίπως είναι γνωστό, ο Πρόι δρος της Διερευνητικής Επιτρο πής είχε πληροφορηθεί από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας για την ύπαρξη του [ο µεσημί του περασμένου Σ άτου) ρινή τακτική. τα δημ para onic Τα νέα» και ου 1983. Συναφώς οι δυο αντιπρό ροι του ΑΠΟΕΛ πληροφόρησαν το ύλιο, ότιπερ 30τοπρα άτου, 19 Φεβ πηλεφώνησε ο Πρόεδροςτου| Α. Χαχολιάδης, ο οποίος τους είπε ότι είχε πάρει ανώνυμ E οποίο σχυρισµός ότι υπήρχε ο µα του αγώνα ΑΠΟΙ YQEHE | v 6v0 owparetu των συμβουλίων τω Οι αντιπρόεδροι του ΑΠΟ απέρ ηγορηµατικά το περιεχόμ ' χαρακτήρ Ἰάσιμο και κάλι δη νατο καταθέσ τον | δη, ότι είχευ απ το ΤΕΛΕΞ να διερευνήσει τόσο την ορθότη: π την προέλευ ν 10XUP οι ‘on tov. 1 TW avUTepw to AioiKnTiKé ούλιοτο υΑΠΟΕΛαΠ Το ΑΠΟΕΛ µε κάθε ευκαιρία κατεδ δηµιουργία προπαρασκεαυσµένων νο αποτελεσμάτων αυτό σ᾿ ότι COT Ρήποτε αλλού, όπως π.χ. στην Κ. αφορά τα δημοσιεύματα στον Τύποτο τη διερευνητική επιτροπή, ή/! n Διοικητικό Συμβούλιο έχει ζητήσει ο απότη διερευνητική επιτροπή να καλἰ - ΙΑΝΑΓΙΩΤΙ | HE THY υπόθεση να καταθέσουν ο ΔΙ υμβούλιο