Back

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΛΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΚ κ. ΝΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ AIPS

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΛΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΚ κ. ΝΤ. ΘΕΟΛΩΡΟΥ 2TO XYNEAPIO THE AIPS Με ιδιαίτερη χαρά, από μέρους της ΄Ενωσης Αθλητικογράφων Κύ πρου σας καλωσορίζω στην Κύ. προ. H απόφαση της Εκτελεστικής Ἐπιροπής της Διεθνούς ΄Ένωσης Αθλητικού Τύπου να πραγµατο: ποιήσει την παρούσα σύνοδο της στη χώρα µας, αποτελεί για το Δι οικητικό Συμβούλιο καιτα µέλητης EAK µια µεγάλη τιµή, αλλά ταυτό χρονα και ολόκληρη η αθλητική οι κογένεια της Κύπρου των υποδε χτηκε µε ενθουσιασμό Πιστεύουμε ακράδαντα πως η παρουσία στην Κύπρο τόσων δια κεκριµένων εκπροσώπων της διε θνούς αθλητικής δημοσιογραφικής οικογένειας αποτελεί ἔνδειξη του μεγάλου ενδιαφέροντος της πρυς τη χώρα µας, που καταβάλλει έντο νες προσπάθειες γιατην παραπέρα ανάπτυξη του αθλητισμού. ΄Ολοι γνωρίζουµετην αξία καιτη σημασία του Τύπου στην προβολή των αθλητικών προβληµάιων Η Κύπρος, µια µικρή σταγόνα στο παγκόσμιο αθλητικό στερέω- μα, έχει τη δική της αθλητική δρα στηριότητα, που, σε ορισμένες πε ριπτώσεις, είναι αξιόλογη. Πιστεύω ότι όλοι οι αθλητικοί παράγοντες στην Κύπρο εκτιμούν eee προσφορά. Θα ήθελα αγαπητοί φιλοξενούμενοι, για λό γουςπληροφόρησης, να αναφερθώ σε δυο πρόσφατες σημαντικές εκ δηλώσεις που πραγματοποίησε η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου. Enc 3—4 Νοεμβρίου 1982 η EAK, σε συνεργασία µε τον Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου της Ἑλλάδας, πραγματοποίησε στη Λευκωσία το Α΄ Αθλητικό Συµπόσιοπου ασχολή θηκε µε τρία θέµατα: Τους προσν- νεννοηµένους αγώνες, τη βία στα γήπεδα και τον κλασσικό αθλητι σµό. Στις εργασίες του Συμποσίου αυτού επικράτησε βαθύ πνεύμα υπεύθυνου προβληματισμού καιτα πορίσματα του υπήρξαν αντικείµε- νο μελέτης από τους αρμόδιους αθλητικούς Φορείς. Σαν αποτέλε- σμα της πρώτης αυτής εκδήλωσης οργανώθηκε ένα δεύτερο Συμπόσιο µε θέµα την αθλητική συμπεριφορά στα γήπεδα καιτην οργάνωση του ανέλαβαν η ΄Ενωση Αθλητικογρά- Φων Κύπρου και η Κυπριακή Όμο- σπονδία Ποδοσφαίρου. Επικράτησε ευρύτατο πνεύμα κατανόησης και προβληματισμού και πιστεύουμε πως τα αποτελέ- σµατα θα είναι αξιοπρόσεκτα. Και στις δυο πιο πάνω περππώσεις οἱ εκδηλώσεις αυτές έτυχαν της θερ- pic υποστήριξης των αρμοδίων αθλητικών και κρατικών Φορέων. ει ώρα µας είναι µοιρα- ινα ο Ta 40% nepinov tov εδάφους της Κύπρου κατέχονται από στρατεύματα εισβολής µιας ξξ- νης χώρας, της Τουρκίας. Anoré- λεσμα αυτής της κατάστασης είναι καιτο γεγονός ότι ξερριζώθηκαντο 1974 από τις εστίες τους 20 αθλητι- κά και ποδοσφαιρικά σωματεία, τα οποία ακόµα προσπαθούν να επι: βιώσουν στις ελεύθερες περιοχές. Παράλληλα, στις κατεχόμενες πε ριοχὲς παραμένουν σε αδράνεια 12 επίσηµα στάδια και γυμναστήρια. Σαν συνέπεια της ἔλλειφης οικονο' µικών πόρων και ἔμψυχου υλικού διαλύθηκαν 6 σωματεία, ενώ τα υπό: λοιπα 14 λειτουργούν µε πολλή δυ. σκολία και µε αρκετές ελλείψεις, Ὡστόσο, η αγάπη για τον αθλητι σμό και µε την οικονομική βοήθεια που προσφέρει ο Κυπριακός Όργα. νισµός Αθλητισμού, οι Σύλλογοι αυτοί διατηρούνται στη. ζωή. και αναπτύσσουν ικανοποιητική δρα στηριότητα. Πιστεύουμε πως η δια τήρηση της αγωνιστικότητας των Συλλόγων αυτών θα συμβάλει ώστε µια µέρα ν᾿ ανατείλουν γι’ αυτά και για τον Κυπριακό Αθλ ητι σμό καλύτερες μέρες Θέλω, επίσης, ν᾿ αναφἔρω πως όλοι οι φίλαθλοι και οι af) ούμενοι στην Κύπρο προοδοκούν µε αισιο: δοξία την ώρα που η Κύπρος θα αποκαταστήσειτην ενότητατης και στην οποία όλοι οι αθλούμενοι, ανεξάρτητα από φυλή και Βρη: σκεία, θα αγωνίζονται µαζί στα στά δια για τον κότινο της νίκης και μέ σα στο πνεύματης αθλητικήςιδέας, μακρυά από οποιεσδήποτε σκοπιµό. τητες, Στις προσπάθειες µας αυτές πι στεύουµε ότι ἔχουµε µε το µέρος µας όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης όλων των χωρών του κό- σµου και αισιοδοξούµε ότι µια µέρα θα επέλθει η δικαίωση, Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχα ριστήσω όλους όσους συνέβαλαν. ώστε να καταστεί δυνατή η συγκρό. πηση αυτής της συνόδου της Έκτε. λεστικής Ἐπιτροπής της ΑΙΡ5, η οποία θάχει να συζητήσει και να με λετήσει τόσα σοβαρά προβλήµατα. Καλωσορίζοντας σας και πάλι στη φιλόξενη Κύπρο, εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας, προσβλέ- ποντας σεπαραιτέρω σύσφιγξητων ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ ΑΙΡ5 και ΕΑΕ.