Back

ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ Οἱ ΠΛΓΙΔΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ο Ἐτοιμη για νίκη επί της Αραδίππου Η πρωτοπόρος του βα- θΘµολογικού πίνακα ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όρχισε προχθές Τρ/τη την προετοι- µασίατης εν όψε/του αγώνα της Κυριακής προς την Οµό- voia Apadinnou. Ο/ κυπελλοπρωταθληΤές αντι- µετωπίζουν το πα!γν/ό/ αυτό σαν «κλειδ/» για Τη μελλοντική τους πορεία προς Τον επ/ζηλο Τ/ΤΛο. Eros, µε κάθε σοβαρότητα γυ- μνάζοντα! εντατικά κότω από το βλέμμα του Βούλγαρου τεχνικού τους κ. Τάσκωφ. Στην προπόνη- ση της Τρ/της ὅπως κα! στη χθε- σινή δεν πήρε µέρος ο τραυμαΠ/- ας Καϊάφας, οοπο[ος συνεχίζε!τῃ θεραπεία του, προκειµένου να ε/- ναι έτοιμος µέχρ/ την Κυριακή. Ο διεθνής στρόἸκερ θα προπονηθε/ Το απόγευμα κανονικό µε τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, ενώ. αύρ!ο το απόγευµα θα παίξει στο καθιερωμένο μικρό direpya Kai στη συνέχειαθα αναφέρε/στον κ. Τάσκωφ κατά πόσο µπορε/ να σγων/σθε/ την Κυριακή. Στο µεταξύ, η Ισοπαλία που έφερεη ΟΜΟΝΟΙΑ στο νέο στά- διο της Λάρνακας προς την ΑΛ- ΚΗ ενα! ένα από Τα duo θέµστα που συζητούν οἱ Φ/λαθλο!, ave- ξόρτητα από σωμστειακή τοποθέ- τηση. Το όλλο θέµα είναι ο! δη- µοσιογραφικές πληρσοφορ/ες περ! διεξαγωγής αγώνα-σικέ», που εἷ- χε γ/νε! την περ. Κυρισκή σε όλλο στάδιο της Κύπρου. Το συμπέρασμα που βγόζουν οἱ Κύπριο! Φ/Λλαθλο! είναι ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ, όπως κα! κόθε πο- δοσφαιρική σαιζόν, βρίσκεται μακρυά από τέτιες σάπιες κατα- στάσεις, Τις Οπο/ες καταπολεµά µεόλατα στην διάθεση της µέσα. Ε[/ναι καιρός να αντιληφθούν όλοι όσο ασχολούντα! µε Το ποδό- σφαιρο, or npénel va oupBarouv από κοινού γ/ατην εξόλειψη των αρρωστηµένων αυτών καταστά- σεων. Ε[να! Φσνερό ό/ οἱ σκηνοθέτες των σικἑ αγώνων έχουν πάντα στόχο πώς να ανακόψουν τον καλπασµότης ΟΜΟΝΟΙΑΣ προς τον πρωταθλητισµό. Αυτότο πρά- γμα ή καλύτερα το σαταν/κό κόλ- πο που µεταχειρ/ζονται Οἱ «νε- κροθάφτες του ποδοσφαίρου µας» πρέπει να υπολογίσουν σο- βαρό οἱ ποδοσφαιριστές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Πρέπει να καταλά- βουν, ότι οἱ αντ/παλο! τους ὅεν ε[να/µόνο στο γήπεδο. Ε/ναι ακό- μα µερικό παικτόκια του “Ττηλε- Φώνου» κα! των «υποσχέσεων», ΟΙ οποίο!, χωρίς µπάλα στα πόδια τους, είναι ορκισµένοινακόµουν ζημιά στην ομάδα του «Τριφυλ- λιού». Eivai yi’ αυτό το λόγοπου δεν εππρέπετα/ στους “τριφυλ- λοφόρους ποδοσφαιρ/στές όλλη οπισθοδρόµηση. Πρέπει κ! αυτο/ να αποφασίσουν οριστικά κα! Τε- λεσίδικα: Κάθε παιγν/δ! και ὅσο βσθµο/. ΠΙσω από την απόφαση τους αυτή θα έχουν τη συμπαράσταση της «λαοθάλασσας» των οπαδών τους, ο/ οπο[ο! θα γιορτάσουν µαζ/τους την κατάκτηση του ΤίΤ- λου. ΓΠΙαόλληµιαφορόθα επισηµά- νουµε τα λόθη της αμυντικής γραμμής της ομάδας, η οπο[α, ενώ πέρσι δημιούργησε παγκό- σµιο ρεκόρ, Φέτος δέχεται τα γκολ µεχαρακτηριστική ευκολία. Και τη στιγµή µόλιστα που την αποτελούν οἱ [δια ποδοσφα!ρ|- στές. Είναι πραγματικά άξιον απορίας το γεγονός αυτό. Αν συ- νεχ/σθούν τα Ιδια λάθη και στον αγώνα της Κυριακής προς Την Αραδίππου δεν αποκλε/ετα! να βρεθούν μπροστά στην έκπληξη. Ο/ αντ/παλο/τους διαθέτουν μιαν ευέλικτη επίθεση στην οποία πρωταγωνιστούν οἱ Προκόπης, Ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ µε τον αρχηγό της Ἠανάρη εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Στεφανόκης κα Ηροδότου. Και Ο/ Τρεις αυτο/ πα]κτες είναι γρή- γορο!, ενώ οτελευτα/ος δισκρ/νε- Τα/στο όλµατου στις στατικές Φά- σεις κα! στις σέντρες που πρα- γµατοποιε/ ο Α. Γιώρκας από δε- ξιόκαθώς κα ο, μακρυνές µπαλἰ- ές των παικτών του κέντρου. Χρειάζεται λοιπόν µεγόλη προσοχή ο αγώναςτης Κυριακής. Από την εξέλιξη του θα διαφα- νούν σεµεγόλο βαθµό ο! ελπίδες των οπαδώντης ΟΜΟΝΟΙΑΣΥΙα τον ΤΙΤΛΟ. TA EIZITHPIA Τα εισπήρ!ατου aywva 8a ap- χίσουν να προπωλούντα! αύριο το απόγευμα από το σωματείο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο/ Φ/Ιλαθλο! που θέλουν να αποφύγουν την Ἱαλαιπωρία των ταμείων του σταδίου θα μπορούν να τα προ- μµηθευτούν έγκαιρα. Ἑκτός από τον Κανάρη, οι Καϊάφας και Πραξιτέλουςθα έχουν κι᾿ αυτοί αυξηµέ- νες υποχρεώσεις κατά της Αραδίππου.