Back

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

0 υπουργός Προεδρίας στη σύνοδο της Λ.Ε. Λθλητικογράφων EMIIPAKTH ANAINQPISH TOY POAOY TOY ABAHTISMOY AN0 THN KYBEPNHH Νέα μοντέρνα στάδια, κλειστά γυμναστήρια και διεθνείς διακρίσεις οκτώ χρόνια µετάτην καταστροφή Ο υπουργός Προεδρίας κ. Ντίνος Μιχαηλίδης τόνισε χθες, ότι η κυπριακή κυβέρ- νηση αναγνωρίζει και εκτι- μά βαθύτατα τον ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός στην κοινωνία καιτην εν γέ- vel προσφορά του στην ολοκλήρωση και διάπλαση πων χαρακτήρων των νέων μας. Προσφωνώντας την επίσημη Εναρξη των εργασιών της συνό- δου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς ΄Ενωσης Αθλητι- κογράφων στο ξενοδοχείο «Φι- λοξενία», ο κ. υπουργός τόνισε, επίσης το ζωηρό ενδιαφέρον της κυβέρνησης και την ἔμφαση που δίνεται στην µε κάθε µέσο ενί- σχυση του κυπριακού αθλητι- σμού, «Μετά τα θλιβερά γεγονότα του 1974 --- είπε ---- καιτην κατα- στροφή, µέσα στο γενικό σύνθη- μα για επαναδραστηριοποίηση a’ όλους τους τοµείς, ο αθλητι- σµός δεν μπορούσε να αποτελέ- σειεξαίρεση. Μέσα στα οκτώ χρό- νια ἔγιναν πάρα πολλά. Γεγονός που µόνο σαν θαύμα θα μπορού- σε να χαρακτηριστεί. Νέα µον- τέρνα στάδια, νέα κλειστά γυ- µναστήρια και διεθνείς ακόµα δι- ακρίσεις σε αρκετούς τοµείς. Χαρακτηριστικά αναφέρω το πολύ πρόσφατο παράδειγµα της επιτυχίας της Εθνικής µας ποδο- σφαιρικής ομάδας στον αγώνα της µετην παγκόσμια πρωταθλή- τρια ομάδα της Ἱταλίας, Οι µεγα- λειώδεις επιτεύξεις της μικρής συγκριτικά χώρας µας, ἕεπερ- νούν πολύ το µέγεθος της». Ακολούθως ο κ. Μιχαηλίδης συγχάρηκε την ΄Ενωση Αθλητι- κογράφων Κύπρου γιατη διοργά- νωση της εκδήλωσης αυτής και εξήρε το ρόλο που διαδραµατί- ζουν οι αθλητικογράφοι στην αθλητική αναγεννησητουτόπου. Ἐπίσης μετέφερε στους ξένους συνέδρους τον χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού. ΕΞ ΑΛΛΟΥ: Σε παρόμοιο σύντομο χαιρετι- σµότου ο Πρόεδροςτου ΚΟΑΚ. Κίκης Λαζαρίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότιη σύνοδοςτης Ε.Ε. της Δ.Ε. Αθλητικογράφων στην Κύπρο θ᾽ αποτελέσει την απαρ- χή παραπέρα επισκέψεων και καρποφόρων συναντήσεων προς όφελος του αθλητισμού γενικά. Παράλληλα είπε ότι οι Κύπριοι αθλητικογράφοι ἔχουν να woe- ληθούν ποικιλότροπα από την πείρα, τη γνώση και το ταλέντο των ξένων συναδέλφων τους, ενώ οἱ τελευταίοι θα ἔχουν την ευκαιρία να πάρουν µια γεύση των ιδιαζόντων προβλημάτων που απασχολούν το δικό µας αθλητικό χώρο. «Ο ρόλος, τον οποίο διαδρα- µατίζετε στο διεθνή στίβο --- κατέ- ληξε ο κ. Λαζαρίδης απευθυνό. µενος στους ξένους συνέδρους — Είναι τεράστιας σημασίας, αφού ο αθλητισμός τον οποίο ποικιλότροπα εξυπηρετείτε ενδι- αφίρει σ᾿ ολόκληρο τον κόσµο µεγάλες µάζεςτου λαού, απότον οποίο εκπορεύεται και προς τον οποίο απευθύνεται. Αμφιβάλλω αν υπάρχει σήµερα διεθνώς τομέ- ας µε µεγαλύτερη απήχηση στο λαό από ό,τιτα σπορ γενικά. Κα- τάκτηση της ανθρωπότητας από τα πανάρχαια χρόνια ο αθλητι- σμός, όταν καλλιεργείται σωστά, προάγει τη σωματική και ψυχική υγεία και συντελεί στην επικρά- τηση των πανανθρώπινων Ιδανι- κών της ειρηνικής συνύπαρξης, της ανεκτικότητας, της παραδο- χής των άλλων καιτης συναδέλ- Φωσης, Ἐσείς, ὡς διαμορφωτές της κοινής γνώµης στον τοµέα του αθλητισμού έχετετις δυνατό- τητες να δημιουργήσετε υγιά αθλητική συνείδηση, προσφέ- ροντας την ενηµέρωση, αξιολό- γηση και κριτική σας µενηφαλιό- TNT και αντικειµενικότητα καιµε στόχο την εξυπηρέτηση των αρ- χών καιιδεωδώντου αθλητισμού και ολυμπισμού κι όχι οποιωνδή- ποτε Ιδιοτελών συμφερόντων».