Back

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΟΥΣΑΚ

Ανακοίνωση της τσεχοσλοβακικής πρεσβείας ΕΡΧΕΤΑΙΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΟΥΣΑΚ Η Τσεχοσλοβακία θα συνεχίσει την υποστήριξη της στον αγώνα του κυπριακού λαού ΜΕΓΑΛΕΣ 01 ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΣΛΌΒΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Ἡ τσεχοσλοβακική πρε- σβεία στη Λευκωσία εξεδω- σε χθες την ακόλουθη ανα- κοίνωση: Στις 25 Φεβρουαρίου η Τσε- χοσλοβακική Σοσιαλιστική Δη- µοκρατία γιορτάζει την Άδη επξ- τειο της νίκης του Φεβράρη, νίκη. των Τσεχοσλοβάκων εργαζοµέ- νων κατά της αντίδρασης. Τον Φεβράρη του 1948 οι υπουργοί του Εθνικού Σοσιαλι- στικού Κόμματος, του Λαϊκού καθώς και του, Δημοκρατικού Κόμματος, υπέβαλαν την παρα(- τηση τους στον τότε Πρόεδρο κ. Μπένες µετην ελπίδα ότι ἔτσιθα κατόρθωναν να διασπάσουν το Εθνικό Μέτωπο των Τσέχων και Σλοβάκων. Σ᾽ αυτή την παρα(- τηση των υπουργών αντέδρασαν οι εργάτες σε όλα τα µεγάλα ερ- Ὑοστάσια της Πράγας, του Μπρνό και των άλλων πόλεων, απειλώντας µε γενική απεργία και ο τότε Πρόεδρος του Κ.ΙΚ. Τσεχοσλοβακίας και πρωθυ- πουργός της τσεχοσλοβάκικης κυβέρνησης Κλέμεντ Γκότβαλντ απαίτησε απὀ τον Πρόεδρο Μπέ- | νες να δεχτείτην παραίτηση των. υπουργών και να συγκροτήσει νέα κυβέρνηση απὀ πραγµατι- κούς πατριώτες, οι οποίοι ήθελαν. να οικοδομήσουν στην Τσεχοσ:- λοβακία τον σοσιαλισμό. Κάτω από την πίεση των πολιτικών κομμάτων, την πίεση των εργα- τών και του λαού, ο Μπένες δέ- χτηκετην παραίτηση των υπουρ- γών και ο Γκότβαλντ συγκρότη: σε το νέο Εθνικό Μέτωπο. H νίκη του Φλεβάρη επιβεβαί- ωσε ότι ο σοσιαλισμός µπορεί να οικοδομηθεί σε αναπτυγμένη βΙ- ομηχανικά χώρα και ανέτρεψε τον πολύχρονο ισχυρισμό της δυτικής προπαγάνδας, ότι ο σο- σιαλισµός και οι λενινιστικὲς αρ: χές της σοσιαλιστικής. επανά- στασης είναι κατάλληλες σε χώ- ρες οικονομικά καθυστερηµένες, χωρίς δημοκρατικές παραδόσεις και µε χαμηλό πολιτιστικό επίπε- δο. ΨΗΛΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Σήµερα ύστερα από 35 χρόνια οικοδόμησης Σοσιαλιστικής Δη: µοκρατίας η Τσεχοσλοβακία ἔχει ψηλό βιοτικό επίπεδο, το οποίο πιστοποιούν και οι πιο κάτω πρα- Υµατικότητες. ---Το εθνικό εισόδηµα ἔναντι του. προπολεμικού αυξήθηκε σχεδόν έξη φορές. —H βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε πάνω από 403. —Emv Τσεχοσλοβάκικη Σο: σιαλιστικήἠ Δημοκρατία δεν υπάρχει ανεργία. Αντίθετα υπάρχει ἑλλειψη εργατικών χε: ριών. --Κάθε χρόνο χτίζουµε 120.000 σπίτια για 360.000 άτοµα. —To 95% των παιδιών µας πη- γαίΐνουν νηπιαγωγείο όπου ἔχουν εξασφαλισμένη ολοήµερη ή, εβδομαδιαία φροντίδα. --Ἡ ιατρική περίθαλψη στην Τσεχοσλοβακία εἶναι υψηλού επιπέδου, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Βάση της εξωτερικής πολιτι- κής της Τσεχοσλοβάκικης Σοσι- αλιστικής Δημοκρατίας εἶναι η πολιτική ειρήνης και συνεργασί- ας µε όλες τις χώρες. Απόδειξη αυτού είναι και η δι- ακήρυξη που εκδόθηκε τον Ια- νουάριο στην Πράγα από όλες τις σοσιαλιστικές χώρες. Απόδει- ξη αυτού είναι και η πολύ στενή συνεργασία της Τσεχοσλοβάκι- κης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας όχι µόνον µε τις σοσιαλιστικὲς χώρες, αλλά και µε την µεγάλη πλειονότητα των αδεσμεύτων χωρών και διατηρεί καλές σχέ- ἴσεις µε σειρά ουδέτερων και κα: πιταλιστικών χωρών. Παραδει- Ὑματικές είναι οι σχέσεις µας µε την ουδέτερη Αυστρία. Οἱ σχ- σεις µας µε την Κυπριακή Δημο- ΣΤΗΝ 7Η ΣΕΛΙΔΑ 0 ΧΟΥΣΑΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Τη ΣΕΛΙΔΑ κρατία είναι παραδοσιακά καλές και ἔχουν μακρόχρονη διάρκεια. Ο αείμνηστος Πρόεδρος Αρχι- επίσκοπος Μακάριος ήταν σύμ- Bodo αγώνα ενάντια στην αποι- κιακή υποδούλωση και την εθνι- κή καταπίεση. Τον σημερινό Πρό- εδροκ.Σπ. Κυπριανούτον υποδέ- χθηκαν στην Τσεχοσλοβάκικη Σοσιαλιστική Δημοκρατία το 1980 µε όλες τις τιµές και την πραγματική Φιλία. Το ίδιο ευπρόσδεκτη ἔγινε και η κοινοβουλευτική αντιπροσω- πεία της Κυπριακής Βουλής όπως και οι Κύπριοι υπουργοί που επισκέφθηκαν στοπαρελθόν την Τσεχοσλοβάκικη Σοσιαλι- στική Δημοκρατία. O XOYEAK ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Φέτος αναμένουμε ότιτην Κύπροθαεπισκεφθείο Πρό- Έδρος του Τσεχοσλοβάκι- κου κράτους Δρ. Γκούστάβ Χούσακ. Αυτή η επίσκεψη θα πιστοποιήσει για ακόμα µια φορά την επιθυµία του τσεχοσλοβάκικου λαού να διατηρεί µε τον κυπριακό λαό στενές επαφές και να συνεχίσει να βοηθά τον κυ- πριακό λαό για απόκτηση της ελευθερίας του, για εξα- σφάλιση της εδαφικής του ακεραιότητας και για δίκαιη. λύση του Κυπριακού προ- Βλήματος, προς όφελος ολό- «προ του κυπριακού λα- οὐ. Ψηλό είναιτο επίπεδο που απέ- κτησε ο Τσεχοσλοβάκικος λαός στα 35 χρόνια οικοδόμησης της σοσιαλιστικής του πατρίδας και στον πολἰιστικότομέα. Ηπροσξ- λευση στα θέατρα, στα κονσέρ- τα, και στον κινηματογράφο εἶναι κάτι το ανεπανάληπτο. Τα ραδι- Οφωνικά και τηλεοπτικά προ- γράμματα είναι υψηλού επιπέδου και μπορούν να συγκριθούν µετα επαγγελματικά προγράµµατα της Δύσης. Στην Τσεχοσλοβάκικη Σοσια- λιστική Δημοκρατία εκδίδονται όχι µόνον πολλές ημερήσιες εφημερίδες αλλά και πολλά πε- ριοδικά πάνω σε διάφοραθέµατα και ενδιαφέροντα. Ἡ Τσεχοσλο- βακία ἔχει καλή πείρα από τις πολπιστικές ανταλλαγές µε την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα λαϊκά µας συγκροτήµατα επισκέπτον- ται τακτικά το φεστιβάλ της Ae μεσού, στη Λευκωσία και σε άλ- λες πόλεις ἔχουν γίνει εκθέσεις διαφόρων καλλιτεχνών και ἔδω. σαν συναυλίες διάφοροι καλλιτέ- χνες από την Τσεχία και τη Σλο- βακία. Τον περασμένο χρόνο επισκέ- Φθηκε την Σλοβακία συγκρότη pa λαϊκώνι χορών της Κύπρου. Στην Τσεχοσλοβακία σπουδά ζουν μερικές δεκάδες Κύπριοι Φοιτητές οι οποίοι βοηθούν στην ανάπτυξη της παραδοσιακής φι- λίας μεταξύ των δυο χωρών µας. Με την ευκαιρία της Άδης επε- τείου της Νίκης του Φλεβάρη μπορούμε να διακηρύξουµε ότι το σοσιαλιστικό σύστημα σταδι ακά σταθεροποιείται και εξυπη- ρετεί πλήρως τον εργαζόμενο λαό της Τσεχοσλοβακίας».