Back

ΘΑ ΔΙΩΧΘΕΙ ΠΟΙΝΙΚΩΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το Ανώτατο Δικαστήριο παρέσχε χθες την αιτηθείσα άδεια ΘΑ ΛΙΩΧΘΕΙ ΠΟΙΝΙΚΩΣ 0 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΗΜ. ΣΥΝΛΓΕΡΜΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ 4 ί | α αδικήµατα για τα οποία κατηγορείται (πλαστογραφία) κρίθηκαν σοβαρά και έχουν χαρακτήρα «ατιμωτικό και ηθικής αισχρότηταο) AN KATAAIKAX@EI XANEI TH BOYAEYTIKH TOY EAPA Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχθ i ύ 7 uf ς χθηκε χθες την αίτηση του Γενικού ο οσα μας για παροχή άδειας ποινικής δίώξης του Συνα- τον δι Γ. Γεωργίου, από τη Λάρνακα, που κατηγορείται για ος Εγγράφων κα χρησιμοποίηση τους. Μέλη του Ανωτάτου ος σε χωριστές αποφάσεις τους τονίζουν τη σοβαρότητα τῶν ou ee όν αν 9 Συναγερμικός βουλευτής. Μάλι- . AoiCov vroypappi ότι « δική ra χαρακτήρα ατιµωτικό και ή ώρα ας, atta llc Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ανω- τάτου Δικαστηρίου κ. Τρι- ανταφυλλίδης τονίζει, ότι αν. ο Γ. Γεωργίου βρεθεί τελικά Ένοχος για τα αδικήματα που κατηγορείται, δυνατό, βάσει των προνοιών του άρθρου ΤΙ του Συντάγµα- τος, να χάσει την εδρα του στη Βουλή. ΣΧΕΤΙΚΗ ανακοίνωση γιατην απόφαση του Ανωτάτου Δικα- στηρίου αναφέρει τα εξής «Το Ανώτατο Δικαστήριο απαρτιζόµενο από τον Πρόεδρο του κ. Μ. Τριανταφυλλίδη, και τους δικαστές κ.κ. Τ. Χατζηανα. στασίου, Α. ΛοἜζου, Γ. Μαλα- χτό, Α. Δώρη, Δ. Στυλιανίδη και Γ. Πική αποδέχθηκε την αἴτηση. του Γενικού Εισαγγελέα της Δη: µοκρατίας για παροχή, άδειας ποινικής διώξεως του βουλευτή. Γ. Γεωργίου, από τη Λάρνακα, για τα αδικήµατα πλαστογραφί- ας εγγράφων και χρησιµοποιή- σεως τούτων. Ὁ Πρόεδρος του Δικαστηρίου κ. Τριανταφυλλίδης είπε ότι η άδεια διώξεως βουλευτή, βάσει του άρθρου Β3(2) του Συντάγμα. τος, δεν δίδεται απὀ το Ανώτατο Δικαστήριο αυτόματα σε κάθε περίπτωση, αλλά πρέπει να λαμ. βάνονται, µεταξύ άλλων, υπόψη η Φύση της σχετικής διακριτικής εξουσίας του Δικαστηρίου kat της βουλευτικής ασυλίας, η σο. βαρότητα του αδικήµατος για το οποίο ζητείται άδεια να ασκηθεί ποινική δίωξη, οἱ συναφείς λόγοι δημοσίου συμφέροντος, τα Ιδιαί τερα. περιστατικά Κάθε συγκε κριµένης περιπτώσεως, και επί σης το αν η δίωξη ἔχει πολιτικά ελατήρια, γιατί Τούτο µπορεί να αποτελέσει λόγο αρνήσεως της σχετικής άδειας. Ὁ κ. Τριανταφυλλίδης τόνισε ὀτισεπεριπτώσεις ὁπωςηπαρού σα το Δικαστήριο µπορεί να εξε τάσει µόνο κατά πόσο, ενόψει των ενώπιόν του στοιχείων, η δἱ ωξη του καθ’ ου η αἴτηση δικαιο λογείται εκ πρώτης όψεως HE BA ση το νόµο και τα γεγονότα, και όχιαν αποδεικνύεταιη ενοχή του µε βάση τα στοιχεία αυτά. ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝΕΔΡΑΤΟΥ Ο κ. Τριανταφυλλίδης πρό σθεσε ότι ἕνας λόγος που καθι στούσε αναγκαία την άδεια του Δικαστηρίου για ποινική δίωξη του καθ’ ου η αἴτηση ήταν ότι αν τελικά βρεθεί ένοχος γιατααδική: µατα που κατηγορείται δυνατό, βάσει των προνοιών του άρθρου 71 του Συντάγματος, να χάσει την ἔδρα του στη Βουλή. Καταλήγοντας ο κ. Τριαντα φυλλίδης είπε ότι εφόσο οἱ σχετι κές κατηγορίες αφορούν µόνο Ενέργειες του καθ᾽ ου η αἴτηση ως δικηγόρου ἔναντι πελάτη του και δεν αφορούν άµεσα ή ἔμμεσα την άσκηση των καθηκόντωντου ως βουλευτή ἡ πολιτικού, ηδίωξή του δεν ἔχει πολιτικά ελατήρια, Γιαόλους αυτούς τους λόγους, η αἴτηση για παροχή άδειας διώ Έεως του πρέπει να γίνει αποδε κτή Με την απόφαση του κ. Μ Τριανταφυλλίδη συμφώνησαν οἱ δικαστές κ.κ. [Γ. Μαλαχτός και β. Λώρης. Ο Δικαστής κ. Α. Λοτζου, αφού αναφέρθηκε στις αποφά- σειςτου Προέδρου του Δικαστη- ρίου κ. Μ. Τριανταφυλλίδη και του δικαστή κ. Γ. Πική ανέφερε, σε χωριστή απὀφασήτου, μεταξύ, ἄλλων, ότι η απόφαση για την, δίωξη του καθ’ ου η αἴτηση λή- Φθηκε απὀ τον Γενικό Εισαγγελ- Έα της Δημοκραιίας ο οποίος “αποτελεί ανεξάρτητο αξιωματού- χο βάσει του Συντάγματος και ο οποίος ἔχειτην εξουσία κατάτην κρίσητου προςτο δημόσιο συµφέ ρο να διατάσσει την ποινική δίω- Έῃ οιουδήποτε στην Κύπρο για ΣΤΗΝ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ οποιοδήποτε αδίκημα. Ο κ. Α. Λο Έζου πρόσθεσε ότι το Δικαστήριο µε βάση την συν- ταγµατικά κατι evn ave- ξαρτησία του Γενικού Εισαγγελ- a εξέτασε αν υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση οι προῦ- ποθέσεις για την άρση της βου- λευτικής ασυλίας του καθ’ ου η. αίτηση. AIEXPA KI ATIMQTIKA ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. ||... Ὁκ. Α. Λο ζου κατέληξε στο, συμπέρασμα ότι στην παρούσα | υπόθεση η ζητηθείσα άδεια ἔπρε- | |πε να δοθεί ενόψει της σοβαρό- : Ἱτητας καιτης φύσεως των αδικη-- µάτων Ύνα τα οποία ζητείται η | [ποινική δίωξη του καθ᾽ ου η αἷ- τηση και ενόψει του γεγονότος, ότι τα αδικήµατα αυτά ἔχουν χα- | ]ρακτήρα ατιμωτικό και ηθικής {]αισχρότητας. Ἐφόσο δε σε περί- -Γπτωση καταδίκης του καθ’ ου η. ι αἴτηση η Έδρα του στη Βουλή κε- -.]νούται, βάσει του άρθρου ΤΙ του Συντάγματος, δεν δικαιολογείται. οιαδήποτε καθυστέρηση στην. εκδίκαση των αδικημάτων για τα οποία ο Γενικός Εισαγγελέας προτίθεται να προβεί στην ποινι- κή δίωξη του καθ ου η αἴτηση. Ὁ δικαστής κ. Δ. Στυλιανίδης. συμφώνησε µετην απόφαση του Προέδρουτου Δικαστηρίου κ.Μ. | Τριανταφυλλίδη και πρόσθεσε: «Ἡ κοινοβουλευτική ασυλία που διασφαλίζεται από το Σύντα- [ [μα δεν εἶναι προσωπικό δικαίω- μα του βουλευτού αλλά αναπαλ- [| λοτρίωτο δικαίωµα του σώματος. µε σκοπό να ασκεί ανεµπόδιστα, Ι τη λειτουργία του. I Δεν εἶναι αναγκαία απόφαση, 1 του αιτητή ότι η άρση της ασυλί- ας είναι προς το δηµόσιο συμφξ- ρο. Ο µόνος κριτής επίτου θέµα- [| τος είναι το Ανώτατο Δικαστή: ριο. Ἡ ευθύνη γιατην τελική από- Ι φαση εναπόκειται στο Δικαστή- ριο µετά την εξέταση των ενώπι- [| όντου στοιχείων. ΄Αδεια γιαδίω- ξη µε Κανένα τρόπο δεν επηρεά- ζει τις εξουσίες του ποινικού J δικαστηρίου. Οι νόμοι που διξ- πουν την ποινική δίωξη και την, ποινική δίκη που ακολουθεί, όταν παραχωρηθεί άδεια, είναι οι συνηθισμένη ποινική διαδικασία. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ Ἡ παρούσα υπόθεση δεν είναι υπόθεση πολιτικής καταδίωξης. Είμαι ικανοποιημένος ότι δεν υπάρχουν πολιτικά ελατήρια πα- ρά τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις που πιθανό να υπάρξουν στην. πολιτική σταδιοδρομία του καθ’ ου Π αἴτηση ἡ του πολιτικού του κόμματος ---τέτιες επιπτώσεις αν. υπάρξουν δεν ενδιαφέρουν το Δικαστήριο. ΔΔαμβάνω. υπόψη μου τη Φύση των αδικηµάτων. εἷ- ναι τελείως άσχετα µε τις δρι-- στηριότητες του καθ ου η ση ὡς μέλους της Βουλής. Τα αδικήµατα είναι σοβαρά: πρά. Ὁ] γματι, καταδίκη συνεπάγεται κξ- νωση της θέσης του και τερµατι- σµότης βουλευτικήςτου θητείας. |. Δεν εἶναι σκοπός της προνοίας. του άρθρου 83 του Συντάγματος να διατηρεί στη Βουλή πρόσωπο, πο οποίο δεν θα ήτο εκείαν ο νόμος ακολουθούσε την πορεία του». Ο Γ. ΠΙΚΗΣ Ὁ εκ των µελών του Ανωτά- που Δικαστηρίου κ. Γεώργιος Πι- κής, εξέδωσε χωριστή απόφαση, σε] Ὁκ.Πικήςαναφἑρθηκεαρχικά -στην απόφαση του επί του προδι- |. καστικού σηµείου που είχε εγερ- το]. θεί κατά την Έναρξη της διαδικα- ὅτι]. σἷας και επανέλαβε ότι κατά τη Ὁ]. γνώμη του η αἴτησῃ ἦταν ἀκύρη γιατί δεν προερχόταν από την αρμόδια βάσει του Συντάγματος ου| αρχή, δηλαδή τον Γενικό Εισαγ- δει Ὑελέα της Δημοκρατίας ο]. Τίποτεαπ᾽ ότι ἔχω ακούσει-- υ:] τόνισεο κ. Πικής --- µε έχειπείσε 5οἱ περί του αντιθέτου, το καθήκον ην] µου όµως επιβάλλειναπροχωρή. ] σω στην εξέταση των ουσιαότι εε] κών σημείων της απήσεως, δε δομένου ότι, σε περίπτωσή προ: δικαστικής ενστάσεως, τα επίδι ] κα θέµατα, όπου υπάρχει διχο. | γνωµία, καθορίζονται απὀ την απόφαση της πλειοψηφίας. Ἡ. σύνθεση του Δικαστηρίου παρα. μένει αδιάσπαστη και δεν εξαρτά: ται από την έκβαση προδικαστι: ος| κὠν ενστάσεων. Ὡς εκ τούτου, γι). παράτις επιφυλάξεις µου γιατην η]. εγκυρότητατης διαδικασίας, πρέ. ού-|.πεινα προχωρήσω στην εξέταση υ.] της απῄσεως. Την υποχρέωση οὐ] αυτή δεν έχω δικαίωµα κατά τα τις]. δικαστικά θέσµια να αποποιηθώ. na| Στη συνέχεια της αποφάσεως |ς,] του, ο κ. Πικής ανάφερε ότι η πα] βουλευτική ασυλία ἐχειτεθεί σαν Ἱε-| προνόμιο του νομοθετικού Σώ- ή- µατος και για τη διασφάλιση της ελευθερίας των µέσων εκφράσε- το] ὡς της λαϊκής θελήσεως. Η ποι- ου νική διαδικασία είναι δυνατόν να ης] επέμβει τόσο στη σύνθεσῃ της ΊΓ] Βουλής όσο και στην ἐκφραση ὃς της λαϊκής θελήσεως, απότου βή- | µατος της Βουλής. Συνεπώς το .} Δικαστήριο, στην άσκηση. της α- διακριτικής του ευχέρειας, πρᾶ- ου] πει να σταθµίζει, αφενός τους οο κινδύνους γιατην αυτονομία και τα την κυριαρχία της Βουλής, και, ο-| αφετέρου το ζωτικό συμφέρον τι] του κοινού να προσάγεται ενώ. -' πιον της δικαιοσύνης κάθε υπο: 8. | πθέμενος παραβάτης του νόµου fe ΣΟΒΑΡΑ. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ὡς κριτήρια που πρέπει να κα: θοδηγούν το Δικαστήριο στην. άσκηση της δικαιοδοσίας του, καθορίστηκαν απότον κ. Πική τα ακόλουθα: (α) Ἡ φύση του αδικήματος, (β) η σοβαρότητα του αδική ματος και, (Υ) η µη ύπαρξη πολιικών ελατηρίων που θα ἔπλητταν και θα αυνέτριβαν τον θεσμό της Βουλευτικής ασυλίας. Το Δικαστήριο εξάλλου, δεν. µπορεί να προχωρήσει στην αξι- ολόγηση της μαρτυρίας, οὕτεκαι των επιπτώσεων της, στην ενοχή, A nv αθωότητα του κατηγορου- ἴδιοι που εφαρμόζονται σε µια µένου. Στην προκειμένη περί- πτωση, κατί κ. Πικής, από. τα στοιχεία που εἴχαν τεθεί ενώ- mov tov Δικαστηρίου, συνάγεται ότι υπάρχει μαρτυρία που τείνει να συνδέσειτον καθ’ ου η αίτηση. βουλευτή µε τη διάπραξη σοβα- ρών αδικηµάτων που δεν σχετί- ζονται µε την άσκηση των βου- λευτικών του καθηκόντων. Ενόψει της Φύσεως πων αδικη: ων αυτών και των νομικών αρχών που διέπουν το θέµα, η άρνηση χορηγήσεως της. ως. ήταν ανεπίτρεπτη γιαή θα έθετε τον βουλευτή ἔξω απὀ τα όρια του νόµου. Στην απόφαση του ο κ. Πικής, εισηγήθηκε τη θέσπιση από το. Ανώτατο. Δικαστήριο διαδικα- στικών κανονισμών που να ρυ- θµίζουν την καταχώρηση της αι- τήσεως άρσεως ασυλίας και τη. διαδικασία ενώπιον του Ανώτα- που Δικαστηρίου. Όι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει. να προνοούν ότι η αἴτηση υπο- Βάλλεται από τον Γενικό Εισαγ- γελέα της Δημοκρατίας και πρέ- πει να συνοδεύεται από δήλωση που ότι ἔχει εξεταστεί κάθε πτυχή, της υποβέσεως και ότι η ποινική δίωξη είναι αναγκρία προς το δημόσιο συμφέρον. 16Α ΛΙΚΑΣΤΕΙ 0 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Με την απόφαση του κ. Tiny συμφώνησε και ο δικαστής ες. Χατζηαναστασίου,που. ελ οσὴ τις ἴδιες επιφυλάξεις σχετικἀ pe την εγκυρότητα της απήσεως. | Ἀικηγόροι Δημοκρατίας: Λ. Λουκαδης, - Ῥοηθός Γενικός Εισαγγελέας και Α. Παπασάββας, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας. ικηγόροι του καθ΄ ου η αἴτηση: Μ. Χριστοφίδης και Χρ. Τριανταφυλλίδης». TO ENAEXOMENO ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ᾿Συμπληρωματικά προς τα πιο. πάνω αναφέρουμε ότι αν ο βου- λευτής καταδικασθεί σε φύλάκι- ση, χρειάζεται η άδειατου Ἀνωτά- του Δικαστηρίου για την εκτέλε- ση της δικαστικής απόφασης. Σύμφωνα µε το άρθρο 83 του Συντάγματος: «Εάντο Ανώτατον Δικαστήριον αρνηθεί να παρά- σχει την άδειαν προς εκτέλεσιν. αποφάσεως φυλακίσεως επιβλη- θείσης εις βουλευτήν und apyo- δίου δικαστηρίου, η εκτέλεσις. της αποφάσεως ταύτης αναβάλ- Ἄεται μέχρις ου ο καταδικασθεῖς παύση να εἶναι βουλευτής».