Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Προβλήματα οικογενειών παθόντων στον υπ. Παιδείας Ἡ Κεντρική Γραμματεία της ΌὈργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων είχε χθες συνάντηση µε τον υπουργό Παιδείας κ. Στέ- λιο Κατσελλή και συζήτησε µαζί του τα διάφορα εκπαιδευτικά ει προβλήµαταπου αντιμετωπίζουν οἱ οικογένειες των παθόντων. 1 Οκ. Υπουργός ἔδειξε κατανό- Ις] ηση και υποσχέθηκε προώθηση, ο] και επίλυση των προβλημάτων 4 αυτών. Ἡ γραμματεία τον ευχα- ἐ- ρίστησεθερµά γιατο προσωπικό ία ενδιαφέρον που δείχνει στα προ- )5 βλήματα των παθόντων. SrA ALIv Re TIA | 510 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ WHOISAN ΛΑΡΝΑΚΑ, 22 (Του ανταπο κριτή µας).-- Τρεις υποθέσεις προσώπων που δεν ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές της 13ης Φεβρουαρίου 1983 παρουσιά-| σθηκαν σήµερα στο Επαρχιακό. Δικαστήριο Λάρνακας. Ἡ Λιλίκα Μικέλλη, 63 ετών, από τη Λάρνακα, δεν παραδέε χθηκε ενοχή σε κατηγορία, ότι «ενώ βρισκόταν σε απόσταση 50 µέτρων απότο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς --- εκλογικό κέντρο --- παρέλειψε να ψηφίσει αδικαιολό- ynta». H x. MixéAAn eine: «Aev παραδέχοµαι, οάνδρας µουήταν ετοιµοθάνατος..» Ἡυπόθεσητης αναβλήθηκε. Η Θεοδώρα Αντω νίου, πρόσφυγας στη δυτική συ- νοικία της Σκάλας, ανέφερε ότι «δεν Ψήφισε στο εκλογικό Κέν τρο Αγίου Λαζάρου επειδή είναι άρρωστη µε τα νεύρα της kai ni νει 20 χάπια την ηµέρα, δεν είχε το εκλογικότης βιβλιάριο καινό µιζε ότι ήταν υποχρέωση του κοι νοτάρχη να της το στείλει σπίτι της ή να της το Φέρει σπίτι της η Αστυνομία... Δεσμεύθηκε µε ΕΥ γύηση Ε50. Ο Κώστας Μαγγλής, | από την Λάρνακα, που δεν ψήφι σε αδικαιολόγητα, καταδικά- σθηκε σε πρόστιμο 20 λιρών και δεσμεύθηκε µε εγγύηση Ε200 POs ΜΑΘΗΜΑΤΑ : ΓΙΑ ΦΡΕΝΑ )| ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENON Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους μηχανικούς αυτοκινήτων της επαρχίας Λάρ' νακας/ Αμμοχώστου, διοργανώ- y νει από τις 9 Ιουλίου ώς τις 13 υἱ Αυγούστου στη Λάρνακα την | «| επιµορφωτική σειρά µαθηµάτων | pe θέµα «Φρένα και συστήµατα αἱ φρένων». Σκοπός των µαθηµάτων είναι να καταρτίσει πρακτικά καιθεω ρητικά τους μηχανικούς αυτοκι νήτων στη μέθοδο συντήρησης, «| επισκευής και λειτουργίας των διαφόρων συστηµάτων φρένων. Τα µαθήµατα, που είναι διάρ- κειας 28 ωρών, θα παραδίδονται στα Εργαστήρια του Κέντρου παραγωγικότητας Κύπρου (Δε ὠφόρος Στρατηγού Tipayia), ka θεΣάββατο απότις π.μ. ώςτη 1 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορί ες οι ενδιαφερόμενο! καλούνται να απευθύνονται στον Ὑπεύθυνο του Προγράµµατος κ. Π. Πανα- γιώτου, Τ.Κ. 258, Λάρνακα, Τηλ 04152558. Η επίσκεψη Κυπριανού στη Βρεττανία Απαντώντας σε σχετική ερώ. τηση, ο κυβερνητικός εκπρόσω. πος είπε, ότι δεν έχει ορισθεί ηµε- ρομηνία για την πραγµατοποίη- ση της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Μεγάλη Βρεττανία που αναβλήθηκε λό- γω των βρεττανικών εκλογών. Το θέµα λήψης αποφάσεων πάνω στο Κυπριακό Κληθείς να σχολιάσει απόφαση του ΑΚΕΛ για λήψη από µέρους της κυπριακής κυβέρνησης κα της τουρκοκυπριακής πλευράς συγκεκρ]µένων αποφόσεων πά- νω στο Κυπριακό, οκυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν απόκει- τα! στην κυβέρνηση να δ[δει ερ μηνε[ες σε δηλώσεις κομμότων. ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΟΚώσταςΞενοφώντος, 43 χρό- νων, από την Πάνω Λακατάµια δεν παραδέχτηκεστο δικαστήριο Δευκωσίας ότι ἔκαμε απειλητικό τηλεφώνημα στον ΄Αντρο ΙΝά- ταρ λέγοντας του «ότι σου ἕκαμα χθες είναι λίγο. Την επόµενη Φο- pda mov θα ακούσω ή θα µάθω ή θα δω ότι συνάντησεςτη γυναίκα µου θα σε σκοτώσω και δεν θα σκεφτώτις συνέπειες». Ἡ ακρόα ση ορίστηκεγιατις Ί6του Ιούλη ae 1OPAANIKH -- ETAIPEIA ΘΑ ΕΠΕΝΛΥΣΕΙ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Σύμφωνα µε δηµοσίευµα της «Γκιουναϊντίν» µεγάλη ιορδανι- κή εταιρεία υπέβαλε αἴτηση για επενδύσεις στη «ζώνη ελευθέρου εμπορίου», Το λεγόμενο «υπουρ- Ὑείο» Βιομηχανίας και Συνεργα- τπισμού δέχθηκε την αἴτηση της εταιρείας η οποία θα επεξεργάζε- ται και θα συσκευάζει χημικά προϊόντα. Ἡ εταιρεία θα κάμει επενδύσεις της τάξης των επτά εκατομμυρίων στερλινών και θα απασχολεί συνεχώς 175 εργάτες. Οιαρμόδιοι, γράφει, έκριναν σκό- πιµο να µη αποκαλυφθεί το όνο- µα της εταιρείας, μέχρις ότου γί- νουν οι επενδύσεις. Καταζητείται απατεώνας ΛΑΡΝΑΚΑ, 22 (Του ανταπο- κριτή µας). --- Μπήκε στο κατά- στηµα ντυμένος ...ασικ», σοβα- ρός µε μετρημένες κινήσεις. Βλέ- ποντας τον πελάτη ο Ιδιοκτήτης πού καταστήματος που πουλά αντίκες ἔτρεξενατον εξυπηρετή- σει. ΄Οταν, μάλιστα, άκουσεπως ήταν ο «Επαρχιακός Δικαστής κ. Τ. Ηλιάδη» και πως ενδιαφερό- ταν να αγοράσει διάφορες αντί- κες γιατο σπίτιτου, του ἔδειξετα πιο ακριβά. Τελικά ο «πελάτης» πήρε αντίκες αξίας £300 Kai eine πως θα πλήρωνε µετά 3--4 μέ- ρες. Πέρασαν όµως βδομάδες, δεν παρουσιάστηκε και σήµερα το πρω΄: ο καταστηµατάρχης. παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο Δάρνακας προκειµένου να ζητή- σειταλεφτάτου απότον κ. Ηλιά- δη. ΄Οταν συναντήθηκε µε τον Δικαστή διαπίστωσε πως επρό- ΤΟΝ ΚΤΥΠΗΣΑΝ ΓΙΑΤΙ ΠΛΡΚΛΡΕ ΕΞΩ ΑΠΟ Τ0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΣ Οιαδελφοί Τάκης καιΑνδρέας | Οικονόμου απότη Λευκωσία κα- |: ταδικάστηκαν σε /Λ. 50 πρόστιμο. από το δικαστήριο Λευκωσίας |. επειδή κτύπησαν τον Αντρέα Χα- τπζή, από τη Λευκωσία, όταν στά- |. θµευσε το αυτοκίνητο του έξω από το γραφείο τους. ΚΛΤΗΓΟΡΗΘΗΚΛΝ ΓΡΛΠΤΩΣ Ο Ευστάθιος Κυριάκου Ἆρι- στοδούλου, από τη Λεμεσό, που εκρατείτο απότην Αστυνοµίαγια υπόθεση κλοπής εξαρτημάτων αυτοκινήτου, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος. Εξάλλου ο Ιωάννης Σοφοκλέε οὓς Τύλληρος, από το Γέρι, που εκρατείτο απότην Αστυνομία για υπόθεση οικειοποίησης ποσού Ε307, περιουσίας της Παρασκευ- οὐς Νεοφύτου, από το Καϊμακλί, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφξ- βηκε ελεύθερος, Ἐπίσης ο Αλέκος Στυλιανού Κωνσταντίνου, 35 χρονών, από την ΄Εμπα, που εκρατείο από την Αστυνομία σχετικά µε διάρ- ρηξη σπιτιού στη Λεμεσό και κλοπή ποσού 40, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος. Θα προσαχθούν αργότερα στο Δικαστήριο ΦΥΛΑΜΙΣΗ Το Δικαστήριο Λάρνακας επξ- βαλε προχθές στον Σταύρο Δη- µητρίου Παπλωματά, 29χρονών, απότα Λύμπια, ποινή φυλάκισης |. 15 ηµερών γιατί τον περασμένο |. Οκτώβρη, µέσα σε Αστυνομικό Σταθμό στη Λάρνακα συµπερ!- |. φέρθηκε απρεπώς και εξύβρισε τους αστυνομικούς. Υπό κράτηση για κακοποίηση της γυναίκας του Ο Ανδρέας Βρασίδας από τον Καλοπαναγιώτητέθηκε υπό κρά- τηση για πέντε µέρες από το δι- καστήριο Λευκωσίαςσε σχέση µε εξεταζόµενη υπόθεση, ότι κτύ- πησε τη γυναίκα του και την Ερ- ριψε σε χαντάκι βάθους 15 πο- δών. Τραυματισµός µοτοσυκλεττιστή ΛΑΡΝΑΚΑ, 22 (Του ανταπο- κριτή µας) --- Ο μµοτοσυκλεττι- στής Νικόλας Λυσάνδρου, από το Ἠι, τραυματίστηκε ελαφρά όταν στην Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄, στη Λάρνακα, η μοτοσυκλέτ- τα του κτύπησε πάνω σε στα- θμευμένο αυτοκίνητο που ανήκει στον Κυριάκο Θωμά and m Λάρνακα. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΞΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑΣ Γύρω στις 8.30 µ.µ. χθες, αυτο- κίνητο που οδηγούσε ο Κώστας Σωκράτους, 43 χρονών, από την Αγλαντζιά, στη διασταύρωσητης οδού Αθηνών µε τη λεωφόρο Στροβόλου, στο Στρόβολο, συγ- κρούστηκε µε μοτοσυκλέττα που οδηγούσε ο Κύπρος Καττιµέρης, 24 χρονών, από την Παλλουριώ- τισσα. Συνεπεία του δυστυχήµα- τος ο µοτοσυκλεττιστής τραυµα- τίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γε- νικό ἹΝοσοκομείο Δευκωσίας όπου κρατήθηκε για περίθαλψη. Οι ισχυρισμοί ΄Εληξε χθες η απεργία στή Χιτάτσι - Χελλένικ Ανακοίνωση ΠΕΟ και ΣΕΗ αναφερει ότι σε χθεσινή γενι- κή συνέλευση του προσωπικούτης εταιρείας «Χιτάτσι --- Χελλέ- νικ» που ἔγινετο πρω΄{ στις 9.30 στο οίκηµατης ΣΕΕ Λάρνα- κας, αποφασίστηκε οµόφωναη αποδοχήτων συµβιβαστικών προτάσεων που υπέβαλετο υπουργείο Εργασίαςτις οποίες είχε αποδεχθείκαιη εταιρεία. Μετάτην εξέλιξη αυτή η απεργία, που είχε αρχίσει στις 16 Μα ου, ἔληξε και από σήµερα Πέµπτη το προσωπικό επανέρχεται στην εργασία του. Σύμφωνα µεπληροφορίες µας οι αυξήσεις γιατον πρώτο χρόνο μαζί µε τον τιμάριθμο αρχίζουν απο 12.100 μίλς τον µήνα μέχρι 15.330 µιλςτον µήνα. Διευκρινίζεται ότι η συμφωνία θα Εχει αναδρομική ισχύ από την Ίη Ιανουαρίου 1983. Ανάμεσα στα άλλα ὠφελήματα του προσωπικού περι- λαμβάνεται η βελτίωση των μισθών πρόσληψης καθώς οἱ µο- νιµοποιήσεις, οἱ άδειες ασθενείας και ατυχημάτων, κ. α. Ο κ. ΤΑΛΙΩΤΗΣ ZHTA NA ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ο γιατρός κ. I. Ταλιώτης από την Πάφο, πρώην μἔλοστου Δ.Σ. του ΡΙΗ, µας πληροφόρησε χθες ότι είχε στείλει στον πρόεδροτης επιτροπής εσωτερικών της Bov- λής κ.Α. Γαλανό επιστολή µετην οποία ζητούσε να εμφανιστεί μπροστά στην εππροπή όταν θα συζητούσετοθέματουΡ[Κ. Ωστό- σο ο κ. Γαλανός του επέστρεψε την ἴδια µέρα την επιστολή (µε τον βουλευτή κ. Παπαδημητρίου που την είχε μεταφέρει) µε το επι- KATEAAQIZONTAI MANAPEX MEXA 2THN MA@O ΠΑΦΟΣ, (Της ανταποκρίριας µας). --- Συνεργείο της επαρχια: κής διοίκησης Πάφου κατεδάφι- σε σήµερα, µε διάταγμα του υπουργείου Εσωτερικών, τη µάν- τρα του Αντρέα Καραγιώργη, που βρισκόταν στην περιοχή του κυβερνητικού συνοικισμού Μού- ταλλου. Σύµφωνα µε πληροφορί- ες µας, στον ενδιαφερόμενο πρό- σφυγα κτηνοτρόφο είχεπροταθεί πριν καιρό από τη Διοίκηση Πά- Φου άλλος χώρος για τη µάντρα του μεταξύ των χωριών ΄Εμπας και Λέμπας, αλλά απέρριψε την ae χείρηµα ότι ο κ. Ταλιώτης ήταν WEcor one: ν΄ πια ιδιώτης και δεν καλούνται Στη συνοικία Μούτταλλου υνὸ Τδιώτες στις συνεδρίες επιτρο- όπως καιµέσα στην Πάφο, υπάρ- ee πών της Βουλής. soy και άλλες μάντρες, οι οπο(- κα] Ἀἄθεςοκ. Ταλιώτηςέστειλενέα ρα ρωρίον Bie EMS WTEDO ερί- Επιστολή σε όλα τα µέλη των επι- πρόβλημα για την πόλη µας µα- |τροπών εσωτερικών, παιδείας δεν και ελέγχου κυβερνητικών δα- πανών της Βουλής, µετην οποία αναφέρεται στο πιο πάνω γεγο- νός και παρατηρεί ότι είναι δι- καίωµμα και υποχρέωση των επι- 0 ΛΒΕΡΩΦ TIA 1 τροπών να ζητούν τη γνώµη πο- το ΚΥΠΡΙΑΚΟ vo λιτών για θέµατα δηµοσίου ενδι- ΑΘΗΝΑ, 21 -- Σε ομιλία του ότι ]αφέροντος. Και προσθέτει ότι προς την κοινοβουλευτική οµάδα Ταξιτζής κειτο για άλλο πρόσωπο και κα- τάγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία ΛΙΛΡΡΗΞΕΙΣ Μεταξύ των ωρών 12 τα µεσά- νυκτα προχθές και 7 π.μ. χθες | άγνωστοι διερρηξαν το καφενείο του Χριστοφή Ανδρέα στον κα- ταυλισµό Πολεμιδιών «Παράγ- κεο καιέκλεψαν ποσό Ε30, τσιγά- ρα και σοκολάτες αξίας 820. Ἐξάλλου καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από τον Ευθύμιο Γα- |΄ Βριήλ, από τη Γερμασόγεια, ότι | προχθές τη νύκτα άγνωστοι δι- ἔρρηξαν το περίπτερο του που Βρίσκεται στο νέο συνοικισμό υπαλλήλων ΠΑΣΥΔΥ στα ΠΠο- λεμίδια και έκλεψαν Ε1.500 µιλς και διάφορα είδη περιπτέρου αξί- ac £11. ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Το δικαστήριο Λευκωσίας ἔθεσε υπό κράτηση για πέντε με ρες τον Σωτήρη Μέρικου Kai tov Δήμο Παπαδηµοσθένους, απότη Περιστερώνα, µε υποψία ότι ἔκλεψαν βενζίνη και εξαρτήματα αυτοκινήτου Η ΛΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΛΕΥ:ΛΙΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ, 22 (Του ανταπο- κριτή µας). --- Χωρις καμιά εξελι ξη συνεχίστηκε σήµερα για δεύ- τερη µέρα η απεργία των τακτι κών υπαλλήλων των Διῦλιστη- ρίων στη Λάρνακα. Οι απεργοί Βρίσκονταν σήµερα στον χώρο της δουλιάς τους µε πίκετ Ορισμένες πληροφορίες ανέ- Φεραν σήµερα, ότι η διεύθυνση των Διθλιστηρίων πληροφόρησε τους απεργούς υπαλλήλους της 1 καθώς καιτη συντεχνίατους, ότι προτίθεται να αξιώσει αποζημιώ «σεις από τους ιδίους για τυχόν ζημιές που θα υποστεί από συνε χιση της απεργίας. πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία ΛΑΡΝΑΚΑ, 22 (Του ανταπο- κρπή µας) -- Από εγκεφαλική αιμορραγία πέθανε ο οδηγός του ταξί ΤΕΕ 392 Προκόπης Νικολά- ου, 4] ετών, από τα Πυργά, που βρέθηκε νεκρός στις 11 ψες, κά- τω από γέφυρα μεταξύ του 19ου καιτου 20ου µιλιοδείκτη του δρό- µου Λευκωσίας --- Λεμεσού. Ο άτυχος Νικολάου ήταν ιδιοκτή- της αγροτικού ταξί και εργαζό- ταν για τη µεταφορά εθνοφρου- ρών από και προς τις µονάδες τους, Ψες θέλησε να κατέβει για Φυσική ανάγκη, κάτω από το γε- Φύρι, αφήνοντας το ταξί του στο δρόµο, αλλά δεν πρόλαβε να επιστρέψει. Οθάνατοςτον βρήκε εκεί κάτω. αυτον ελεγχος. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ BENIAMIN -ZI0YPA8 1ου εππα οτι γι O υπουργός Εσωτερικών και ΄Αµυνας κ. Βενιαμίν συναντήθη- κε χθες µετον Πρέσβη της Λαο- κρατικής Δημοκρατίας της Γερ- μανίας κ. Σ'ούρκιθ. ΡΟΛΑΝΔΗΣ KA! ANAPEOY ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΑΣΙΑΒΙΝ Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ῥολάνδης και ο υπουργός Εµπο- ρίου και Βιοµηχανίαςκ. Γ. Ανδρέ- ου είχαν συνάντηση µε τον Πρέ- σβη της Σοβιετικής ΄Ενωσης κ. Σ. Αστάβιν. Ο κ. Ρολάνδης είχε επίσης συνάντηση µετον μόνιμο αντιπρόσωποτης Σουηδίας στον OHE x. Φερμ. της υπεράσπισης ο. στην υπόθεση τά -Ίθα χρειαστεί Στόκκου Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος σε δηµοσίευµα, στο οποίο επαναλαμβάνονται ισχυρισµοίτου δικηγόρου του αι- τητή Παύλου Στόκκου, κατά την εκδίκαση της προσφυγής του μπροστά στο Ανώτατο Δικαστή- ριο, σύµφωνα µε τους οποίους αποδίδονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρασκηνιακές ενέργειες στην υπόθεση Στόκ- κου, δήλωσε τα εξής: «Οιεν λόγω ισχυρισμοί αποτε- λούν απλώς επιχειρηµατολογία του δικηγόρου του αιτητή σε εκ- κρεμούσα ενώπιον του Ανωτά- του Δικαστηρίου υπόθεση και συνεπώς δεν μπορούν να σχολι- ασθούν. Ἡ κατάλληλη απάντηση στους εν λόγω ισχυρισμούς θα δοθεί στην ἴδια διαδικασία από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Λ. Λουκα΄-- δη, ο οποίος χειρίζεται την υπό- θεση από µέρους της Δημοκρα- τίαο». Αύριο : ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ F ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -| TOY KATAZTATIKOY THE MOEA H [pappateia mo MOEA pe ανακοίνωση της καλεί όλες τις ε{ κινήσεις δασκάλων να αποστεί Aovy 3—5 εκπροσώπουςτους σε σύσκεψη που θα γίνει στα γρα- Φεία της ΠΟΕΔ, αύριο Παρα- σκευή και ώρα 4.30 μ.μ. µεθέµα «Τροποποίηση του Καταστατι κούτης ΠΟΕΔ». άρνηση των επιτροπών να τον ακούσουν θα αφήσει τη Βουλή Εκτεθειµένη στην περίπτωση ποὺ βοήθεια του κοι- νού στη διαλεύκανση παροµοίων περιπτώσεων. ια ΄ - ς 0 Αμερικανός ν - «| πρεσβευτής προς ς . S| τη Συντονιστική Αμμοχώστου π Απαντώντας στο υπόμνημα οἱ της Συντονιστικό Επιτροπής 'ε] Αμμοχώστου στις 27 Μαΐου, 2. 1983, σχετικά µετις δηλώσειςτου πι] κ. Ντενκτάς, ο πρέσβυς των ο]. Ηνωμένων Πολιειών κ. Γιούῖγκ Ic αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακό- (ό] λουθα: «Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να υπο- IV ς σ £ . ἡ- στηρίζει µια δίκαιη και μόνιμη λύ- ν σηπτου Κυπριακούπροβλήµατος, 1 που θα επιτευχθεί µέσω των δια- η: κοινοτικών συνοµιλών υπό την π- αιγίδα του Γραμματέα των Ἠνω 31} µένων Εθνών. Ασφαλώς το ζήτη: ης] µα της επανεγκατάστασης στα τα] Βαρώσια είναι ενα από τα κύρια Ες] θέµατα για συζήτηση». ie Ἡ απάντηση του κ. Γιούῖγκ ο. απεστάλη στον Δημαρχεύοντα Αμμοχώστου κ. Παπαβασιλείου, ΕΚΔΗΛΩΣΗ TIA TA 50XPONA TOY ZQMATEIOY © «MANA» te σεχθες µετην παρουσίατου την εκδήλωση που οργάνωσε το΄σω- µατείο «Μάνα» µε την ευκαιρία των 50 χρόνων από την {δρ του. Κατά τη διάρκεια της εκδη- λώσεως τιμήθηκαν µε αναμµνη- στικά μετάλλια τα πρώτα Ἱδρυτι- κά µέλη και ευεργέτες του σωµα- τείου. Τα μετάλλια επέδωσαν οΠρόε- | δρος της Δημοκρατίας και ο Ap- χιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Ἡ εκδήλωση περιελάµβανεκαι καλλιτεχνικό πρόγραµµα στο οποίο πήραν µέρος παιδιά του Νηπιαγωγείου «Μάνα». ~ - ρα ορ απ oases tA mae Ον της Νέας Δημοκρατίας ο αρχηγός του κόµµατος κ. Αβέρωφ αναφέρ- θηκε στο Κυπριακό λέγοντας τα εξής: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να σας αποκρύψω ότι ανησυχίες µου εµπνέ- ουν και οι σχέσεις µας µε γείτονες. Ἡ κίνηση την οποία Έκανε ο κ. Ντενκτάςτελευταίακαιη οποία αὖ- τές τις ηµέρες θα συζητηθεί στη «Συνέλευση» της βόρειας περιοχής είναι κίνηση γιατην οποία εἴχαπρο- εἰδοποιήσει τον κ. Παπανδρέου. Τουτόνισαπροσωπικά στιςπρώτες συναντήσειςπου εἶχαµαζίτου, ότιο Ντενκτάς Εχειδυοτρόπουςναµας βάλει σε πολύ δύσκολη θέση. Στη µια µε την ανακήρυξη κρατιδίου, στην άλλη µετην κήρυξη ένωσης µε την Τουρκία. Αν αυτό πραγµατο- ποιηθεί θα εἶναι προσωπικά υπεύ- θυνος ο κ. Παπανδρέου διότι εφό- σον αρνήθηκε τον διάλογο, προ- βάλλοντας όρους που δεν ήταν δυ- νατό να γίνουν δεκτοί, και µη εκτι- µώντας τις συνέπειες του γεγονό- τος αυτού είναι πλέον υπεύθυνος για ότι συμβεί». Νηπιαγωγείου. «Μάνα». “| 0x. ΚΛΤΣΕΛΛΗΣ :| 210 EXMEPINO “| ΓΥΜΝΑΣΙΟ “| NEYKOSIAE κόὶ Ο υπουργός Παιδείας κ. Στ. ος] Κατσελλής προσφωνώντας χθες ἃς,| το απόγευµα την τελική γιορτή Εα-] του Ἑσπερινού Γυμνασίου Aev- ναι] κωσίας τόνισε ότι «η µόρφωση υή] δίνει νέα όπλα στον εργαζόμενο, lac} Tov ακονίζει το μυαλό, του πλα- υν,] ταίνειτους ορίζοντες, τον βοηθά ση] στην πιο σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής και του κόσμου». Ο κ. υπουργός εξήρε το ἔργο που επιτελεπαι στα νυκτερινά γυμνάσια και Ιδιαίτερα την προ- θυµία των ενήλικων εργαζοµέ- νων για µόρφωση, οἱ οποίοι ενώ σήµερα μοχθούν για να κερδί- σουν τα προς το ζην, τη νύκτα επισκέπτονται τα σχολεία διψα- σμένοι για γνώση και μάθηση. Καταλήγοντας ο κ. Κατσελλής κάλεσετους αποφοίτους να συµ- βάλουν ώστε ο στόχος των νυ- κτερινών γυµνασίων να γίνει γνωστός και να γεμίσουν οι τά- ξεις τους µε νέους µαθητές.